EN effectiveness
volume_up
{isim}

1. genel

effectiveness (ayrıca: capacity, efficacy, efficiency, operation)
volume_up
effektivitet {comm. gen.}
It is a mistake to assume that effectiveness is the same as supranationality.
Det är ett misstag att tro att effektivitet är detsamma som överstatlighet.
the effectiveness of copyright protection is jeopardised in the digital age.
I en digital miljö riskerar skyddet av upphovsrätten att förlora i effektivitet.
This will ensure its professionalism, effectiveness and unique character.
Detta kommer att säkra dess professionalism, effektivitet och unika karaktär.
effectiveness (ayrıca: effect, efficiency, impact)
volume_up
verkan {sad. tk.} (bestämd form)
However, I think that a certain scepticism about its effectiveness is not out of place.
Jag tror dock att det är på plats med en viss skepsis med avseende på dess verkan.
You have done so without diluting or diminishing the effectiveness of the proposal.
Det har ni gjort utan att urvattna eller förminska förslagets verkan.
Side effects are reported, but there is little research into the effectiveness of medicines.
Det rapporteras om biverkningar, men det finns inte mycket forskning om läkemedlens verkan.
effectiveness (ayrıca: efficiency)
volume_up
verkningsgrad {comm. gen.}
The introduction of a PMS helps the Centre manage and evaluate its impact, efficiency, effectiveness and relevance.
PMS hjälper centrumet att styra och utvärdera dess effekter, effektivitet, verkningsgrad och relevans.
Children therefore need specific pharmaceutical forms, not only for better tolerance but also for greater effectiveness and safety.
Barn behöver därför särskilda läkemedelsformer, inte bara för bättre tolerans utan också för högre verkningsgrad och säkerhet.
So I started to look at passion, I started to look at efficiency versus effectiveness -- as Tim talked about earlier, that's a huge distinction.
Så jag började titta på passion, jag började titta på effektivitet kontra verkningsgrad, som Tim pratade om tidigare, det är en enorm skillnad.

2. İşletme

effectiveness
effectiveness
effectiveness

İsveççe' de "effectiveness" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThese are important forums for evaluating our effectiveness in this regard.
Dessa forum är viktiga för utvärderingen av vår genomslagskraft i detta avseende.
EnglishThe well-functioning secretariat does a lot to increase the effectiveness of its work.
Det välfungerande sekretariatet gör mycket för att öka effektiviteten i arbetet.
EnglishIt is hard to anticipate the effectiveness of fruit and vegetable production.
Det är svårt att förutse hur effektiv frukt- och grönsaksproduktionen blir.
EnglishHow sure is the European Union of the effectiveness and efficiency of its aid?
Hur säker är Europeiska unionen på att dess hjälp är effektiv och verksam?
EnglishSimplification is always a good thing, provided it does not hinder effectiveness.
Förenkling är alltid en god sak om den bara inte hindrar effektiviteten.
EnglishThis will strengthen, not weaken, the effectiveness of the Union’s development policy.
Detta kommer att öka, inte minska, effektiviteten i unionens biståndspolitik.
EnglishIt is particularly important to evaluate the effectiveness of EU sanctions correctly.
Det är synnerligen viktigt att man korrekt bedömer hur effektiva EU:s sanktioner är.
EnglishStructural adjustment brought improvements in the effectiveness of the corporate sector.
Strukturella anpassningar innebar effektivitetsförbättringar i företagssektorn.
EnglishTherefore, a full evaluation of the effectiveness of these amendments was not possible.
Därför kunde inte en fullständig utvärdering av effektiviteten i ändringarna göras.
EnglishIt will ensure both the credibility and the effectiveness of the system.
På så vis kan såväl trovärdigheten som effektiviteten i systemet säkerställas.
EnglishSubject: High-Level Forum on Aid Effectiveness in Accra (Ghana) in September
Angående: Högnivåforum om biståndseffektivitet i Accra (Ghana) i september
EnglishTo increase effectiveness, the funding should be linked to other European measures.
För att åtgärderna skall bli effektivare bör de samordnas med andra europeiska program.
EnglishBut we do not have the information which would allow us to assess its effectiveness.
Vi har dock inte den information som behövs för att bedöma effektiviteten.
EnglishBetter information makes for greater effectiveness in the fight against racism.
Bättre information bidrar till en mer effektiv bekämpning av rasismen.
EnglishOn its mission, Parliament should assess the effectiveness of that support.
Parlamentets uppdrag borde vara att bedöma effektiviteten hos detta stöd.
EnglishWe are now assessing the effectiveness of existing EU financing instruments.
Vi utvärderar för närvarande effektiviteten hos EU:s befintliga finansieringsinstrument.
EnglishFollow-up of the Paris Declaration of 2005 on Aid Effectiveness (debate)
Uppföljning av Parisförklaringen från 2005 om biståndseffektivitet (debatt)
EnglishThirdly, the effect of this office is linked to its effectiveness among the public.
För det tredje hänger resultatet av detta ämbete samman med verksamheten i det offentliga.
EnglishIt is not necessary to reinvent the wheel to guarantee aid effectiveness.
Det är inte nödvändigt att åter uppfinna hjulet för att garantera biståndseffektivitet.
EnglishSecond, we are debating methods of monitoring and judging the effectiveness of our policies.
För det andra debatterar vi hur politikens inverkan ska övervakas och bedömas.