"ecumenical" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"ecumenical" İsveççe çeviri

EN ecumenical
volume_up
{sıfat}

ecumenical
It is ecumenical rather than pentecostal, although Pentecostalists would be welcome.
Den är ekumenisk snarare än pingströrelseinriktad, även om pingstvänner skulle vara välkomna.
The Ecumenical Patriarchate has limited rights to train clergy and freely elect the Ecumenical Patriarch.
Det ekumeniska patriarkatet har begränsade rättigheter att utbilda präster och fritt välja ekumenisk patriark.
Leading an ecumenical service, he drew attention to the Church's principled rejection of states ' reliance on weapons of mass destruction.
Som ledare för en ekumenisk tjänst underströk han kyrkans principiella avståndstagande från staters beroende av massförstörelsevapen.
ecumenical

"ecumenical" için eşanlamlılar (İngilizce):

ecumenical

İsveççe' de "ecumenical" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe recent Supreme Court ruling on the Ecumenical Patriarchate is also an issue of concern.
Det senaste domstolutslaget om det ekumeniska patriarkatet är också ett orosmoment.
EnglishThe ITS Group had nominated a candidate too, the Ecumenical Patriarch of Constantinople.
ITS-gruppen hade också nominerat en kandidat, den ekumeniska patriarken i Konstantinopel.
EnglishA good example is the European Ecumenical Assembly taking place these days in Sibiu, Romania.
Ett bra exempel är det europeiska ekumeniska mötet, som just nu pågår i Sibiu i Rumänien.
EnglishSubject: Ecumenical nature of the Patriarchate of Constantinople
Angående: Den ekumeniska karaktären hos patriarkatet i Istanbul
EnglishThis is the deeper reason that the Church Fathers and the Councils have given it the name 'Ecumenical'.
Det är den djupare orsaken till att kyrkofäderna och råden kallar patriarkatet ”ekumeniskt”.
EnglishWhere is the effigy of the Ecumenical Patriarch mocked and hanged?
Var hånas och bränns bilder av den ekumeniska patriarken?
EnglishFourthly, respect for religious rights, especially respect for the role of the Ecumenical Patriarch.
För det fjärde, respekt för religiösa rättigheter, särskilt respekt för det ekumeniska patriarkatets roll.
EnglishFormal sitting - Ecumenical Patriarch Bartholomew
Högtidligt möte - Ekumeniske patriarken Bartholomeus I
EnglishWe salute your life's journey as an individual and pay tribute to your ecumenical spirit, your determination and your eloquence.
Vi vill hedra er väg - den väg som en man har gått, hans ekumenik, hans beslutsamhet och styrkan i hans röst.
EnglishWe salute your life' s journey as an individual and pay tribute to your ecumenical spirit, your determination and your eloquence.
Vi vill hedra er väg - den väg som en man har gått, hans ekumenik, hans beslutsamhet och styrkan i hans röst.
EnglishThe European Ecumenical Commission for Church and Society says: ' We are still deeply dissatisfied with this directive.
Den europeiska ekumeniska kommissionen för kyrka och samhälle säger: " Vi är fortfarande mycket missnöjda med detta direktiv.
EnglishThe Ecumenical Patriarchate has sailed across the waves of these centuries, navigating the storms and the doldrums of history.
Det ekumeniska patriarkatet har seglat över dessa århundradens hav och navigerat genom historiens stormar och stiltjen.
EnglishThere is a danger that the Patriarch's ecumenical seat will have no one available in future for the election of the next Patriarch.
Det finns en risk att det ekumeniska patriarkatet inte kommer att ha någon som kan väljas till patriark i framtiden.
EnglishIt is noted, again, that the Turkish Government does not recognise the ecumenical status of the Greek Orthodox Patriarch.
Dessutom påpekas det ännu en gång att den turkiska regeringen inte erkänner den grekisk‑ortodoxa patriarkens ekumeniska ställning.
EnglishAs an institution, the Ecumenical Patriarchate has lived as a relatively small ecosystem within a much larger culture for centuries.
Som institution har det ekumeniska patriarkatet i århundraden levt som ett relativt litet ekosystem inom en mycket större kultur.
EnglishThe Council is fully aware that non-Muslim religious communities, including the Ecumenical Patriarchate, continue to experience problems.
Rådet är fullt medvetet om att icke-muslimska religiösa samfund, inklusive det ekumeniska patriarkatet, fortfarande stöter på problem.
EnglishIn line with this, it is essential to repeal Article 301 of the Criminal Code and respond firmly to the Ecumenical Patriarchate's requests.
Därför är det absolut nödvändigt att paragraf 301 i strafflagen upphävs och att man går med på alla krav från det ekumeniska patriarkatet.
EnglishThis is a remark that applies to France; it may easily apply to countries farther south and, in an ecumenical way, to all the Member States of the eurozone.
Detta gäller Frankrike. Det kan mycket väl gälla länder längre söderut och, på ett ekumeniskt sätt, alla medlemsstater inom euroområdet.
EnglishNumerous events are indicative of the Turkish authorities' attempts to call into question the ecumenical nature of the Patriarchate of Constantinople.
Jag vill ta upp ett antal händelser som visar de turkiska myndigheternas försök att ifrågasätta den ekumeniska karaktären hos patriarkatet i Istanbul.
EnglishI would therefore request that you also consider extending an invitation to Ecumenical Patriarch Bartholomaios as part of this Year of Intercultural Dialogue.
Jag vill därför be er överväga att utsträcka inbjudan till årets interkulturella dialog att även omfatta den ekumeniska patriarken Bartolomeus.