"duties" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"duties" İsveççe çeviri

volume_up
duties {çoğ.}

EN duties
volume_up
{çoğul}

duties
volume_up
plikter {çoğ.}
Parliament carries out its duties, all of its duties.
Parlamentet fullgör sina plikter – alla sina plikter.
It makes clear the duties they have to respect in exercising their existing powers.
Den klargör de plikter som de måste respektera i utövandet av sina nuvarande befogenheter.
But we have also demanded that Turkey should fulfil its responsibilities and duties.
Men vi har också krävt att Turkiet skall uppfylla sina skyldigheter och plikter.
duties
volume_up
tull {çoğ.}
Fraud costs the EU and its Member States billions in customs duties, VAT and excise duties.
Genom bedrägerier förlorar EU och medlemsstaterna tull-, mervärdes- och konsumtionsskatteintäkter i miljardskala.
You must present an import declaration and pay the customs duties, VAT and any other taxes.
Du måste lämna en importdeklaration och betala avgifter för tull, moms och eventuellt andra skatter.
Traditional own resources such as customs and agricultural duties have fallen by 23 % compared with the previous year.
Traditionella egna medel som tull och jordbruksavgifter har minskat med 23 procent jämfört med året innan.

"duty" için eşanlamlılar (İngilizce):

duty

İsveççe' de "duties" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishImport duties and production subsidies are incompatible with our liberal values.
Importtullar och produktionsstöd är inte förenliga med våra liberala värderingar.
EnglishThat objective is, quite simply, one of the primary welfare duties of the state.
En målsättning, som helt enkelt hör till ett lands mest primära omsorgsplikter.
EnglishTomorrow in Parliament we will be discussing the Miller report on excise duties.
I morgon kommer vi i parlamentet att diskutera Millers betänkande om punktskatter.
EnglishIf we want to avoid it, we must remove all the excise duties in the European Union.
Om vi vill undvika den måste vi avskaffa alla punktskatter i Europeiska unionen.
EnglishDuties at work must not exclude anyone from his or her own family or from society.
Yrkeskraven från inte separera någon från den egna familjen eller från samhället.
EnglishAs a result, Member States are imposing duties on products from the settlements.
Till följd av detta påför medlemsstaterna tullar för produkter från bosättningarna.
EnglishAs I have said, 84 exporters have had the undertakings replaced by duties instead.
Som jag har sagt, har 84 exportörer fått åtagandena ersatta av böter istället.
EnglishWe have a Treaty, we have a responsibility, we have duties and we have rights.
Vi har ett fördrag, vi har ett ansvar, vi har skyldigheter och vi har rättigheter.
EnglishThe question of common excise duties is a matter for Member States to consider.
Frågan om allmänna punktskatter är en fråga för medlemsländerna att begrunda.
EnglishColleagues, I should like to take up my protocol duties with the King of Jordan.
Kolleger! Jag skulle vilja ägna mig åt mina protokollplikter med kungen av Jordanien.
EnglishYou are right to ask now what the duties of the European Public Prosecutor might be.
Nu frågar ni med all rätt: Vilka skulle den europeiske åklagarens uppgifter vara?
EnglishColleagues, I should like to take up my protocol duties with the King of Jordan.
Jag skulle vilja ägna mig åt mina protokollplikter med kungen av Jordanien.
EnglishThe farmers for their part have carried out all their duties and obligations.
Jordbrukarna har för egen del gjort allt som går att göra och allt som åligger dem.
EnglishMadam President, Rule 24 deals with the duties of the Conference of Presidents.
Fru ordförande! I artikel 24 talas det om ordförandekonferensens uppgifter.
EnglishOne of the duties of the Committee on Petitions is to discharge that responsibility.
Det hör till utskottets för framställningar åligganden att utöva detta ansvar.
EnglishAnti-dumping duties can make supplies more expensive - including for SMEs.
Antidumpningstullar kan göra varor dyrare - även för små och medelstora företag.
EnglishMr President, the Commission believes it has fulfilled its duties under the Treaty.
Kommissionen anser att den har fullgjort sina skyldigheter i enlighet med fördraget.
EnglishThe Treaty of Lisbon does not specify the duties of the permanent president.
Lissabonfördraget specificerar inte den permanenta ordförandens skyldigheter.
EnglishIn Greece, we have an expression for someone who assumes tough new duties.
I Grekland har vi ett uttryck för personer som tar på sig nya, tuffa uppgifter.
EnglishA more innovative idea would be to introduce a system for deducting customs duties.
En mer innovativ idé vore att införa ett system för att dra av tullavgifter.