EN

down {isim}

volume_up
down (ayrıca: decline, decrease, descent, dip)
We are agreed in our finding that the levels of underemployment, of unemployment, are going down.
Vi är eniga i vår slutsats att bristen på sysselsättning och arbetslösheten är på nedgång.
Growth has slowed down considerably, to the point of turning into an outright recession this year.
Tillväxten har avtagit avsevärt, så till den grad att vi kommer att få se en fullständig nedgång i år.
Chiquita, Dole and Del Monte, who produce in Latin American countries, have not seen their production levels go down since 1993.
Chiquita, Dole och Del Monte, som har produktion i Latinamerika, har inte upplevt någon nedgång i produktionen sedan 1993.
down
down (ayrıca: fuzz)
down (ayrıca: fuzz, lint)

İsveççe' de "down" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI met one Vice-President running down to get his card as he had left it behind.
Jag mötte en vice talman som sprang för att hämta sitt kort, som han hade glömt.
EnglishI see that the gavel is going down very quickly when I am speaking, Mr President!
Jag ser att ordförandeklubban faller väldigt snabbt när jag talar, herr talman!
EnglishWhen DeWald took over he stuck me down here on what he calls park safety watch.
När DeWald tog över flyttade han mig hit, till den s. k. bevakningsavdelningen.
EnglishWe all agree that this is a first step down a road where progress has to be made.
Vi är alla överens om att detta är ett första steg på den väg som måste följas.
EnglishIf we go down that road, there will of course never be any end to such problems.
Om vi börjar med det, får man naturligtvis aldrig ett slut på den sortens problem.
EnglishThe report sets down pointers for the Commission's future policy on competition.
Betänkandet lägger fram förslag till kommissionens framtida konkurrenspolitik.
EnglishTransatlantic relations, however, cannot be narrowed down to just visas and trade.
Transatlantiska förbindelser kan dock inte inskränkas till bara visum och handel.
EnglishEven though destruction has slowed down in the last two years, it has not stopped.
Även om förstörelsen har gått långsammare de två sista åren har den inte upphört.
EnglishWe must get down to work straightaway and look upon this as a long-term challenge.
Vi måste börja arbeta omedelbart och betrakta detta som en långsiktig utmaning.
EnglishIn this respect, in particular, no measure restricting imports may be laid down.
Med hänsyn till detta får det särskilt inte vidtas åtgärder som begränsar importen.
EnglishWe lay down sureties for this; these must, however, be both secure and flexible.
Här föreskrivs säkerhetsåtgärder. De måste emellertid vara både säkra och flexibla.
EnglishI would like to emphasise that the negotiations have certainly not broken down.
Jag vill gärna understryka att förhandlingarna absolut inte har brutit samman.
EnglishHopefully then, the report will go through but we will have put down a marker.
Då kommer betänkandet förhoppningsvis att antas, men vi har gjort en markering.
EnglishHis family too have lost a child and their world too has been turned upside down.
Även hans familj har förlorat ett barn och deras värld har förändrats totalt.
EnglishIs Parliament going to procrastinate until these schools have been closed down?
Kommer parlamentet att vänta med att agera tills dess att dessa skolor har stängts?
EnglishWe can only compete with them by driving down the living standards of our workers.
Vi kan bara konkurrera med dem genom att sänka våra arbetstagares levnadsstandard.
EnglishIf it wants to tear down a boundary, it must first know where the boundary lies.
Om unionen vill avskaffa någon gräns måste den först veta var gränsen löper.
EnglishIf you go down that path, we will be in agreement, and Europe is the solution.
Om ni slår in på den vägen kommer vi att stå bakom er och Europa är lösningen.
EnglishIn addition, we need to lay down new legislation in this field as soon as possible.
Dessutom bör ny lagstiftning på detta område fastställas så snabbt som möjligt.
EnglishSteps must also be taken to combat money laundering, and to shut down tax havens.
Det krävs också insatser för att bekämpa penningtvätt och avveckla skatteparadisen.