EN to dispose of
volume_up
{fiil}

to dispose of (ayrıca: to command, to be in possession of)
In this regard, the European Union is fortunate enough to dispose of quite considerable amounts of funding.
I detta sammanhang har unionen förmånen att förfoga över betydande medel.
The Bank may freely dispose of that part of its capital which is paid up and of any currency borrowed on markets outside the Union.4.
    Banken får fritt förfoga över den del av sitt kapital som inbetalats och över valutor som upplånats på marknader utanför unionen.4.
to dispose of (ayrıca: to divest, to sell)
It may, in particular, acquire or dispose of movable or immovable property and may be a party to legal proceedings.2.
Den skall särskilt kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.2.
Finally, I think that during the restructuring period we need to dispose of all management tools, including private storage.
Slutligen anser jag att vi under omstruktureringsperioden måste avyttra alla ledningsverktyg, inklusive privat förvaring.
It may, in particular, acquire or dispose of movable and immovable property and may be a party to legal proceedings.2.
Europeiska centralbanken skall särskilt kunna förvärva och avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.2.
to dispose of (ayrıca: to knock down, to negotiate, to sell, to vend)
If consumers dispose of equipment themselves by giving it away or reselling it, how can other people be held responsible for recovering it?
Om konsumenterna gör sig av med produkterna själva genom att ge bort dem eller sälja dem vidare, hur ska andra människor då kunna hållas ansvariga för att återvinna dem?
to dispose of (ayrıca: to alienate, to execute, to grant, to leave)
It may dispose of its claims on the capital market and may, to this end, require its debtors to issue bonds or other securities.
Den får överlåta sina fordringar på kapitalmarknaden och får för detta ändamål kräva att dess låntagare utfärdar obligationer eller andra värdepapper.
to dispose of (ayrıca: to arrange, to command)
to dispose of (ayrıca: to dismiss, to dispatch, to execute, to finish)
to dispose of (ayrıca: to cashier, to condemn, to discard, to superannuate)
to dispose of (ayrıca: to vend)
to dispose of
to dispose of
to dispose of
The local authorities on whose territory the dumps for substances of this type are located require financial aid to be able to dispose of them.
De lokala myndigheterna på vars mark denna typ av avfall lämnas behöver ekonomiskt stöd för att kunna bortskaffa dem.
Local authorities will now determine who may dispose of what and when.
De lokala myndigheterna ska nu avgöra vem som får göra sig av med vad och när.
How do you remove and dispose of 100 million hens in 24 hours?
Hur ska man få bort och göra sig av med 100 miljoner höns på 24 timmar?
Or, how do you safely smash and dispose of 83 million eggs every day?
Eller krossa och göra sig av med 83 miljoner ägg per dag på ett säkert sätt?
to dispose of
to dispose of
The Bank may freely dispose of that part of its capital which is paid up and of any currency borrowed on markets outside the Union.4.
    Banken får fritt förfoga över den del av sitt kapital som inbetalats och över valutor som upplånats på marknader utanför unionen.4.

İsveççe' de "to dispose of" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEveryone pays, whether they dump their waste in the sea or dispose of it elsewhere.
Alla betalar, vare sig de slänger det i sjön eller för in avfallet till hamnen.
EnglishSecondly, all ships, regardless of the flag they fly, have to dispose of their waste.
För det andra: Alla fartyg, oavsett flagg, måste ta hand om sitt eget avfall.
EnglishIt is important that ships should easily be able to dispose of their waste.
Det är viktigt att det finns ett smidigt sätt för fartygen att bli av med avfallet.
EnglishIt is there that it is decided how to use and store substances and how to dispose of waste.
Där bestäms hur ämnena skall hanteras, lagras och hur avfallet skall förstöras.
EnglishIf I can straight away dispose of the one speech with which I did not agree.
Jag vill direkt klara av det enda anförande som jag inte var ense med.
EnglishEveryone pays, whether they dump their waste in the sea or dispose of it elsewhere.
I de norra medlemsstaterna har man ett system där åtminstone den ekonomiska delen är annorlunda.
EnglishFurthermore, how much does it cost to dispose of radioactive waste?
Hur mycket kostar det vidare att ta hand om det radioaktiva avfallet?
EnglishSurely if people have already paid the disposal costs then they will actually dispose of the waste in port.
Om man ändå har betalt för omhändertagandet så kan man lika gärna göra det i hamnen.
EnglishThe risks at the waste stage are considerable because we cannot dispose of the harmful substances in PVC.
Riskerna i avfallsfasen är stora, eftersom vi inte kan undvika de skadliga ämnena i PVC.
EnglishEven in the Community framework, the Commission proposes, but the Council and Parliament dispose.
Även inom gemenskapsramen är det kommissionen som ger förslag, men rådet och parlamentet som beslutar.
EnglishBut this does not alter the main point: if we create waste, we must decide where to dispose of it.
Men det viktigaste av allt: Om vi låter avfall uppstå, måste vi också tala om vart det skall ta vägen!
EnglishIncreasing the number of collection points should enable citizens to dispose of their waste more easily.
En ökning av antalet uppsamlingsplatser skulle göra det lättare för medborgarna att bli av med avfallet.
EnglishThis amendment will dispose of all the others.
Detta ändringsförslag kommer att bringa alla de andra ur världen.
EnglishOne of these problems is how we dispose of our waste.
Ett av dessa problem är vad vi skall göra av vårt avfall.
EnglishI shall now discuss the precautionary principle, which Members from the right, furthermore, wanted to dispose of.
Jag kommer nu fram till försiktighetsprincipen, som mina kolleger från högern för övrigt ville stryka.
EnglishAnd with biomimicry, if you've got an underutilized resource, you don't think, "How am I going to dispose of this?"
Med biomimetik, om du har en outnyttjad resurs, så tänker du inte, "Hur ska jag göra mig av med det här?"
EnglishElectronic waste We collect and dispose of electronic waste.
EnglishWe should therefore not dispose of the handling of cargo.
EnglishWith its own currency, police force and military, the EU is to dispose of the resources normally pertaining to a Nation State.
I och med valutan, polisen och militären förfogar EU över maktmedel som normalt hör till en stat.
EnglishThe animal feed chain is not somewhere to dispose of waste, and industrial waste products have no place in animal feed.
Foderkedjan är ingen uppsamlingsplats för avfall. Avfallsprodukter från industrin hör inte hemma i fodret.