EN to dispose
volume_up
[disposed|disposed] {fiil}

In this regard, the European Union is fortunate enough to dispose of quite considerable amounts of funding.
I detta sammanhang har unionen förmånen att förfoga över betydande medel.
The Bank may freely dispose of that part of its capital which is paid up and of any currency borrowed on markets outside the Union.4.
    Banken får fritt förfoga över den del av sitt kapital som inbetalats och över valutor som upplånats på marknader utanför unionen.4.
to dispose
volume_up
stämma [stämde|har stämt] {fi.} (göra benägen (böjd, disponerad))
to dispose
volume_up
beveka {fi.} (göra benägen (böjd, disponerad))
to dispose (ayrıca: to discard)
The need to rehabilitate former coal mining sites is also stressed, specifically: the removal of old mining equipment from the mine, making it safe, cleaning the site and disposing of waste water.
Behovet av att återställa tidigare gruvanläggningar betonas också, och särskilt att avlägsna gruvutrustning, säkra gruvan, sanera området och undanskaffa spillvatten.

İsveççe' de "to dispose" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEveryone pays, whether they dump their waste in the sea or dispose of it elsewhere.
Alla betalar, vare sig de slänger det i sjön eller för in avfallet till hamnen.
EnglishSecondly, all ships, regardless of the flag they fly, have to dispose of their waste.
För det andra: Alla fartyg, oavsett flagg, måste ta hand om sitt eget avfall.
EnglishIt is important that ships should easily be able to dispose of their waste.
Det är viktigt att det finns ett smidigt sätt för fartygen att bli av med avfallet.
EnglishLocal authorities will now determine who may dispose of what and when.
De lokala myndigheterna ska nu avgöra vem som får göra sig av med vad och när.
EnglishIt is there that it is decided how to use and store substances and how to dispose of waste.
Där bestäms hur ämnena skall hanteras, lagras och hur avfallet skall förstöras.
EnglishIf I can straight away dispose of the one speech with which I did not agree.
Jag vill direkt klara av det enda anförande som jag inte var ense med.
EnglishOr, how do you safely smash and dispose of 83 million eggs every day?
Eller krossa och göra sig av med 83 miljoner ägg per dag på ett säkert sätt?
EnglishEveryone pays, whether they dump their waste in the sea or dispose of it elsewhere.
I de norra medlemsstaterna har man ett system där åtminstone den ekonomiska delen är annorlunda.
EnglishFurthermore, how much does it cost to dispose of radioactive waste?
Hur mycket kostar det vidare att ta hand om det radioaktiva avfallet?
EnglishHow do you remove and dispose of 100 million hens in 24 hours?
Hur ska man få bort och göra sig av med 100 miljoner höns på 24 timmar?
EnglishI think that we agree that ships have to dispose of waste and residues in port.
Vi är väl överens om att fartygen skall vara tvungna att göra sig av med avfalls- och restämnen i hamnarna.
EnglishSurely if people have already paid the disposal costs then they will actually dispose of the waste in port.
Om man ändå har betalt för omhändertagandet så kan man lika gärna göra det i hamnen.
EnglishThe risks at the waste stage are considerable because we cannot dispose of the harmful substances in PVC.
Riskerna i avfallsfasen är stora, eftersom vi inte kan undvika de skadliga ämnena i PVC.
EnglishWe have also enshrined in our legislation the right to dispose of dangerous goods as well as counterfeit goods.
Lagstiftningen omfattar även rätten att göra sig av med farliga och förfalskade varor.
EnglishEven in the Community framework, the Commission proposes, but the Council and Parliament dispose.
Även inom gemenskapsramen är det kommissionen som ger förslag, men rådet och parlamentet som beslutar.
EnglishBut this does not alter the main point: if we create waste, we must decide where to dispose of it.
Men det viktigaste av allt: Om vi låter avfall uppstå, måste vi också tala om vart det skall ta vägen!
EnglishIncreasing the number of collection points should enable citizens to dispose of their waste more easily.
En ökning av antalet uppsamlingsplatser skulle göra det lättare för medborgarna att bli av med avfallet.
EnglishThis amendment will dispose of all the others.
Detta ändringsförslag kommer att bringa alla de andra ur världen.
EnglishOne of these problems is how we dispose of our waste.
Ett av dessa problem är vad vi skall göra av vårt avfall.
EnglishI shall now discuss the precautionary principle, which Members from the right, furthermore, wanted to dispose of.
Jag kommer nu fram till försiktighetsprincipen, som mina kolleger från högern för övrigt ville stryka.