"dispersal" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"dispersal" İsveççe çeviri

EN dispersal
volume_up
{isim}

dispersal (ayrıca: circulation, currency, deployment, dispersion)
volume_up
spridning {comm. gen.}
The diversification and dispersal of risk can be positive if it does not prevent risks from being controlled in the market.
Diversifiering och spridning av risker kan vara positivt om det inte hindrar riskerna från att kontrolleras på marknaden.
This dispersal must be avoided since it has adverse effects on the safety of air traffic, on the quality of the services provided to passengers and on the costs.
En sådan spridning bör undvikas då den negativt påverkar flygsäkerheten, kvaliteten på passagerarservicen samt kostnaderna.
Similarly, dispersal of 1200g of powdered plutonium would deliver lethal doses of radiation by inhalation with a radius of more than 2 km.
Likaledes skulle en spridning av 1200 g av pulveriserat plutonium ge dödliga strålningsdoser vid inandning inom en radie av mer än 2 km.
dispersal (ayrıca: dispersion)
volume_up
skingring {comm. gen.}

"dispersal" için eşanlamlılar (İngilizce):

dispersal

İsveççe' de "dispersal" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI think we are all aware of this danger of the dispersal of EU assistance in far-flung places.
Jag tror att vi alla är medvetna om faran med att sprida ut EU-biståndet på fjärran platser.
EnglishWe condemn the use of force and the violent dispersal of democratic meetings, protests and demonstrations.
Vi fördömer bruket av våld för att skingra demokratiska möten, protester och demonstrationer.
EnglishEven if the problem of heat dispersal is less serious in these areas, the buildings are no more environmentally sustainable.
Även om problemet med värmeförluster är mindre allvarligt i dessa länder är byggnaderna inte längre miljömässigt hållbara.
EnglishMr Maaten also asked in his resolution for some priority to be given to the dispersal of small EUR 5 and EUR 10 bank notes in automatic teller machines.
I sin resolution begär Maaten även att man framför allt skall lägga 5- och 10-eurosedlar i bankomaterna.
EnglishEspecially in terms of the illegal dispersal and discharge of radioactivity into the environment, I regard that as enormously risky.
Särskilt med tanke på den olagliga spridningen och utsläppet av radioaktiva ämnen i miljön betraktar jag detta som oerhört riskfyllt.
EnglishHowever it is important to retain the channel of national entities which work with Europol in order to avoid dispersal of information.
Samtidigt är det viktigt att bevara kanalen för de nationella enheter som arbetar med Europol, för att undvika informationsspridning.
EnglishThe violent dispersal of this demonstration left many people injured and culminated in the murder of the Greek demonstrator.
Demonstrationen upplöstes med våldsamma metoder genom vilka många människor kom till skada och som kulminerade i mordet på den grekcypriotiske demonstranten.
EnglishFourthly, its industrial base needs to be rationalised by calling a halt to the dispersal of aircraft-building across dozens of sites.
För det fjärde måste Airbus industriella bas rationaliseras genom att man sätter stopp för att flygplansbyggandet sprids ut på dussintals anläggningar.
EnglishDespite our dispersal across 25 electoral campaigns, we would be able to reassemble quickly to reinforce the President's negotiating position.
Trots att vi kommer att vara utspridda i 25 valkampanjer skulle vi snabbt kunna återsamlas i syfte att förstärka talmannens förhandlingsposition.
EnglishAt the same time, all the requirements which would prevent the dispersal of Olympic Airlines' intangible assets, which are of considerable economic value, are being quietly dropped.
Samtidigt frångår man alla krav som skulle kunna förhindra att Olympic Airlines immateriella tillgångar till ett betydande ekonomiskt värde sprids.
EnglishDespite our dispersal across 25 electoral campaigns, we would be able to reassemble quickly to reinforce the President's negotiating position.
Jag ber er att komma ihåg att en negativ bedömning från parlamentets sida av regeringskonferensens slutresultat med säkerhet skulle stjälpa folkomröstningskampanjer, när det blir dags för dem.