EN directives
volume_up
{isim}

directives (ayrıca: direction, directive, order)
The two directives we are debating today are financial directives.
De två direktiv vi behandlar i dag är ekonomiska direktiv.
There are other means of action, resolutions, on occasion, directives, etc.
Det finns andra styrmedel, resolutioner, om tillfälle ges, direktiv, osv.
Men detta direktiv är naturligtvis inte perfekt, direktiv är mycket sällan perfekta.

İsveççe' de "directives" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOur air quality directives provide for significant restrictions in this respect.
Våra luftkvalitetsdirektiv innehåller väsentliga begränsningar i det avseendet.
EnglishHowever, there are still cases where these directives are incorrectly applied.
Samtidigt händer det fortfarande att direktiven tillämpas på ett felaktigt sätt.
EnglishThe two directives on electronic commerce and copyright are extremely important.
. (EN) De två direktiven om elektronisk handel och upphovsrätt är oerhört viktiga.
EnglishIt is time that the various directives were combined, and restructured together.
Det är dags att sammanföra de olika direktiven, att omstrukturera dem som en helhet.
EnglishKeeping these directives separate will be of no benefit at all to the environment.
En åtskillnad mellan de här direktiven är absolut inte till någon nytta för miljön.
EnglishI am also pleased that the implementation of directives has been mentioned.
Jag skulle vilja föra in några särskilda grupper av arbetstagare i diskussionen.
EnglishThe two directives on electronic commerce and copyright are extremely important.
De två direktiven om elektronisk handel och upphovsrätt är oerhört viktiga.
EnglishI agree with the principles set forth in the directives of the third package.
Jag instämmer i de principer som anges i riktlinjerna för det tredje paketet.
EnglishIt is also necessary to pay attention to the correct application of directives.
Det är också nödvändigt att lägga särskild vikt vid att direktiven tillämpas korrekt.
EnglishIt is also these matters which we can influence by means of the Directives concerned.
Orsaken måste sökas i trafiken, i industriprocesserna och i energiproduktionen.
EnglishIf Member States are not willing to comply with the directives, cut off the funding.
Om medlemsstaterna inte är beredda att följa direktiven, avbryt då finansieringen.
EnglishThe directives in question are obsolete and do not contribute to better regulation.
Direktiven i fråga är föråldrade och bidrar inte till en bättre lagstiftning.
EnglishIf you use the robots meta tag for other directives, you can combine those.
Om du använder metataggen robots för andra anvisningar kan du kombinera dessa.
EnglishThe result would thus match the existing practice in the horizontal directives.
Så skulle slutresultatet även motsvara linjen i de horisontala direktiven.
EnglishThis is the same approach we took in the daughter directives on air pollution.
Detta är samma angreppssätt som vi tillämpade i dotterdirektiven om luftföroreningar.
EnglishWe would then need fewer amendments to directives before they come into effect.
Vi skulle då behöva färre ändringar av direktiven innan de träder i kraft.
EnglishThe Commission hopes that the two directives will be adopted as soon as possible.
Kommissionen önskar att de två direktiven skall antas så fort som möjligt.
EnglishI see a requirement for the new Directives to be progressive, fair and functional.
Ur min synvinkel måste de nya direktiven vara progressiva, rättvisa och funktionella.
EnglishThe current directives regulate only new rolling stock placed in service.
De nuvarande direktiven reglerar endast ny rullande materiel som tagits i bruk.
EnglishThe computer-implemented inventions and port services directives were also rejected.
Direktiven om datorrelaterade uppfinningar och hamntjänster avvisades också.