"to direct" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to direct" İsveççe çeviri

SV
SV
EN

to direct [directed|directed] {fiil}

volume_up
It cannot be right that, under the EU system, we give direct transport subsidies to these long transports of livestock.
Jag hoppas att majoriteten i parlamentet kommer att visa att det är djurskyddet som väger tyngst i samband med transporterna.
No one has succeeded in proving that there is a direct link between patent expansion and economic growth.
Ingen har lyckats visa att det skulle finnas ett direkt samband mellan fler patent och ekonomisk tillväxt.
When the icon appears pressed, the direct cursor is enabled.
Om ikonen är intryckt visar det att direktmarkören aktiverad.
(DE) Mr President, I wanted to direct a further question to Mr Verheugen.
Jag vill ställa ytterligare en fråga till Günter Verheugen.
In conclusion, I want to put a direct question to Commissioner Vitorino.
Avslutningsvis vill jag ställa en direkt fråga till kommissionär Vitorino.
Perhaps I could ask a direct question through the chair to the Commissioner.
Kanske jag skulle kunna ställa en direkt fråga till kommissionsledamoten.
I think that in some cases, we should direct these questions to national Parliaments.
Jag tror att vi i vissa fall kommer att skicka över någon fråga till de nationella parlamenten.
For general questions about the EU, you can contact Europe Direct or call 00 800 67 89 10 11 (Details) .
För allmänna frågor om EU kan du kontakta Europa direkt: skicka din fråga eller ring 00 800 67 89 10 11 (läs mer) .
This would allow interested parties to find the right institution for each matter and to direct letters, questions and complaints to the appropriate address.
På så sätt skulle berörda parter kunna hitta rätt institution för alla ärenden samt skicka brev, frågor och klagomål till rätt adress.
The Community must direct the Member States to modernize their legislative and investment frameworks.
Gemenskapen är skyldig att leda medlemsstaterna till moderniseringen av sina juridiska och investeringsmässiga ramverk.
Commissioner Georgieva went to the crisis room during the day to direct operations.
Kommissionsledamot Kristalina Georgieva kom till krisrummet under dagen för att leda insatserna.
It has been an honour for me to lead these debates and hence to be a direct witness to that success.
Det har varit en ära för mig att leda dessa debatter och därmed bevittna denna framgång.
Let us allow an accountable mechanism to direct the evolution and the life of our soil.
Vi låter en artificiell matematisk mekanism styra våra markers utveckling och liv.
Mechanical signals can also be used to direct the healing process in various ways.
Även mekaniska signaler kan användas för att styra läkningsprocessen i olika riktningar.
In that way, it will be possible to direct people’s choices so that these are environmentally more friendly.
På så sätt kan man styra människors val så att de blir mer miljövänliga.
Firstly, I would, however, like to direct my comments at you, as a member of the Bureau of Parliament.
Först vill jag egentligen vända mig till er som ledamot av denna kammares presidium.
I do not believe that you can simply say that I should direct this question to the Commission.
Jag tycker inte att ni bara kan säga att jag skall vända mig till kommissionen med min fråga.
The proposed directive sets up the principle of direct action by the victim against the insurers of the person who caused the accident.
Det föreslagna direktivet inför principen om att den skadelidande kan vända sig direkt till den ansvariges försäkringsgivare.
At this point I would also like to direct a word of thanks to the industry.
Jag skulle också vilja passa på att rikta ett tack till sektorn.
At the same time, I would like to direct some criticism at the Presidency.
Samtidigt vill jag passa på att rikta viss kritik mot ordförandeskapet.
(SV) Madam President, I would like to direct a personal note of praise to Estonia.
Jag vill rikta en personlig hyllning till Estland.
I feel that it is unreasonable for the European Parliament to direct the individual Member States' social and education policy in the intrusive way proposed.
Jag finner det orimligt att Europaparlamentet, på det klåfingriga sätt som föreslås, ska dirigera de enskilda medlemsländernas social- och utbildningspolitik.
The European Union should of course direct this policy. In particular, it should have control of the implementation of rules and European harmonisation measures incumbent on all Member States.
EU skall självfallet dirigera denna politik, särskilt genom att genomföra regler och åtgärder för EU-harmonisering för samtliga medlemsstater.
I would therefore like to express Parliament's gratitude to the committee concerned for its endeavours to direct reform in the direction of market liberalisation.
Jag vill därför uttrycka parlamentets tacksamhet till det berörda utskottet för dess försök att dirigera reformerna i riktning mot en avreglering av marknaden.
Today, the European Parliament is called upon to transmit a message of solidarity by its practical recognition of the need for direct promotion of a policy for the survival of our islands.
Europaparlamentet uppmanas idag att sända ett solidaritetsbudskap tillsammans med ett verkligt erkännande av behoven av en direkt främjande politik för att våra öar skall överleva.
Mästerligt regisserad, avgjort Lumets bästa.
to direct (ayrıca: to order)

İsveççe' de "to direct" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHer work will help to direct the world's gaze towards Congo and its leadership.
Hennes arbete bidrar till att världens blickar riktas mot Kongo och dess ledare.
EnglishThe Constitution will provide an opportunity for direct civil initiatives too.
Konstitutionen kommer också att skapa möjligheter till direkta civila initiativ.
EnglishThere is no real debate and, as usual, no direct consultation with the people.
Som vanligt finns det ingen riktig debatt, inget direkt samråd med befolkningen.
EnglishYou, Mr President, have just called for the payment of direct aid to Mahmud Abbas.
Ni, herr talman, har precis krävt en utbetalning av direktstöd till Mahmud Abbas.
EnglishIn Darfur, direct armed protection is needed to guarantee the humanitarian efforts.
I Darfur behövs ju direkt vapenskydd för att garantera de humanitära insatserna.
EnglishIt has encouraged direct contact between Member States' judicial authorities.
Den har främjat direkta kontakter mellan medlemsstaternas rättsliga myndigheter.
EnglishHowever, a direct deduction of any spending items from the deficit is excluded.
Emellertid är ett direkt avdrag för någon utgiftspost från underskottet uteslutet.
EnglishMadam President, Mr Rod asked if we found his choice of words a little too direct.
Fru talman! Rod ställde frågan om vi ansåg att hans ordval var lite för direkt.
EnglishToday we are again discussing renationalisation and direct national contributions.
I dag pratar man återigen om åternationaliseringar och direkta nationella bidrag.
EnglishWorking conditions for drivers have direct economic but also safety implications.
Förarnas arbetsvillkor har direkta ekonomiska, men även säkerhetsmässiga, följder.
EnglishI am disappointed that there has been so little progress on direct management.
Jag är besviken över de ringa framgångar som uppnåtts avseende direkt förvaltning.
EnglishLater in the report, it talks about 'EU-wide coordination' of 'direct taxation'.
Längre fram i betänkandet talas det om ”samordning på EU-nivå” av ”direkta skatter”.
EnglishThese days, terrorism is having a direct impact on the citizens of my country too.
I nuläget påverkar terrorismen också livet för medborgarna i mitt land direkt.
EnglishCould this have direct consequences on the programming of EU development aid?
Kan detta få direkta konsekvenser för planeringen av EU:s utvecklingsbistånd?
EnglishThe time has come to open direct negotiations between China and the Dalai Lama.
Ögonblicket är nu inne att inleda direkta förhandlingar mellan Kina och Dalai Lama.
EnglishTwo sections effectively introduce direct media censorship by the Government.
Två avsnitt gör det faktiskt möjligt för regeringen att direkt censurera medierna.
EnglishSolar radiation is composed of ultraviolet and infrared rays, and direct light.
Solstrålning består av ultravioletta och infraröda strålar, och direkt ljus.
EnglishWe should direct our efforts, thinking, programmes and campaigns towards this.
Vi bör inrikta våra ansträngningar, vårt tänkesätt, program och kampanjer på detta.
EnglishI had a very direct conversation with President Mugabe at the EU-Africa Summit.
Jag hade en mycket direkt konversation med president Mugabe vid toppmötet EU-Afrika.
EnglishThis is where you define the view for certain characters and for the direct cursor.
Här gör du inställningar för visningen av vissa tecken och för direktmarkören.