"dimension" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"dimension" İsveççe çeviri

SV

"dimension" İngilizce çeviri

volume_up
dimension {comm. gen.}

EN dimension
volume_up
{isim}

dimension
volume_up
dimension {comm. gen.}
That adds a new dimension, and it is a dimension of the Fascists, on this side of the House.
Det är en ny dimension, fascisternas dimension, på denna sida av kammaren.
It has a moral and political dimension, but also a security and legal dimension.
Det har en moralisk och politisk dimension, men också en säkerhetsmässig och rättslig dimension.
There is a qualitative dimension to enlargement that must not be underestimated.
Utvidgningen innehåller en kvalitativ dimension som inte kan eller får undervärderas.
dimension (ayrıca: greatness, growth, largeness, size)
volume_up
storlek {comm. gen.}
The Commission’s size and geographical dimension must be borne in mind.
Kommissionens storlek och geografiska omfattning måste hållas i åtanke.
Nevertheless, the scale, the risk and the dimension of our companies today demonstrate the serious problems that this entails.
Skalan, risken och storleken på våra företag i dag visar dock de stora nackdelar som detta medför.
If we fail to do so, the Northern Dimension will remain pure theory and bear no relation to reality.
Detta gäller verkligen de tekniska utmaningarna; blotta storleken på en union med 25 medlemsstater gör det svårt att nå en överenskommelse.
dimension (ayrıca: aspect)
volume_up
aspekt {comm. gen.}
This external dimension must be integrated into and added to the internal dimension.
Denna utrikespolitiska aspekt behöver integreras som en ny del av den inrikespolitiska aspekten.
The historical dimension of enlargement was mentioned, and rightly so.
Det har talats om utvidgningens historiska aspekt och det är alldeles sant.
This dimension of the problem is referred to in the report but only in passing.
Denna aspekt av problemet nämns i betänkandet, men endast i förbigående.
dimension (ayrıca: dose, measure, measurement, quantity)
volume_up
mått {nö.}
This report advocates giving a strong boost to the supranational dimension.
Detta betänkande förespråkar ett kraftigt ökat mått av överstatlighet.
Whatever the dimensions, the information will remain ineffective.
Vilka mått som än kommer att hanteras, är och förblir det ineffektiv information.
This is where you determine the options for the dimensions of any lengths, e.g., of objects.
Här definierar du egenskaper för valfria mått, t.ex. mått för objekt.

"dimension" için eşanlamlılar (İngilizce):

dimension

"dimension" için eşanlamlılar (İsveççe):

dimension
Swedish

İsveççe' de "dimension" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHowever, the urban dimension has up until now received insufficient recognition.
Den urbana dimensionen har emellertid hittills inte fått tillräckligt erkännande.
EnglishThe occasional criticism has been made that this dimension is not really central.
Det har ibland framförts kritik om att den sociala dimensionen inte är så viktig.
EnglishThe importance of the external dimension is also well articulated in the report.
Vikten av den externa dimensionen framkommer också tydligt i detta betänkande.
EnglishMoreover, its social dimension should not be forgotten, as has happened up to now.
Den sociala dimensionen bör inte heller glömmas bort, såsom hittills har skett.
EnglishFirstly, I think that the Northern Dimension should have its own budget line.
För det första anser jag att den nordliga dimensionen bör ha en egen budgetpost.
EnglishI am amazed that its obvious European dimension did not concern you in the Council.
Jag är förvånad över att den uppenbara EU-dimensionen inte oroade er inom rådet.
EnglishThe regional dimension will of course be fully taken into account in this context.
Den regionala dimensionen kommer givetvis att beaktas fullt ut i detta sammanhang.
EnglishIn short, the external dimension is a vital part of our internal market policy.
Den yttre dimensionen är kort sagt en grundläggande del av vår inremarknadspolitik.
EnglishBut there are more things of relevance to the social and employment dimension.
Det finns dock fler saker som berör området sociala frågor och sysselsättning.
EnglishFinally, I attempt to examine the world-wide dimension of telecommunications.
Slutligen försöker jag undersöka situationen för telekommunikationerna i världen.
EnglishThe second dimension that must not be overlooked is the territorial dimension.
Den andra dimensionen som inte får förbises är den territoriella dimensionen.
EnglishThe purpose of this report is to strengthen the SME dimension in Community policy.
Syftet med betänkandet är att stärka småföretagardimensionen i gemenskapspolitiken.
EnglishThe Baltic Sea is a part of the Northern Dimension which is connected with both.
Östersjön är en del av den nordliga dimensionen som är förknippad med båda.
EnglishThe Northern Dimension offers immense potential in the area of energy policy.
När det gäller energipolitik erbjuder den nordliga dimensionen enorma möjligheter.
EnglishWe should move away from that dimension and ensure that we vote wisely on Thursday.
Vi bör sträva bort från den dimensionen och se till att vi röstar klokt på torsdag.
EnglishOne essential criterion, and a discussion point, is the European dimension.
Ett viktigt kriterium och en punkt att diskutera är den europeiska dimensionen.
EnglishThirdly, the social dimension of the Lisbon programme is a very skinny beast.
För det tredje är den sociala dimensionen i Lissabonprogrammet väldigt tunn.
EnglishIn my view, this ‘less is more’ mind-set is not the most important dimension.
Enligt min mening är inställningen att ”mindre är mer” inte den viktigaste aspekten.
EnglishHere we also need to act in the international dimension to be most effective.
Vi behöver även här agera internationellt för att uppnå högsta effektivitet.
EnglishYou can convert the dimension lines to polygons (context menu command Convert).
Du kan omvandla måttlinjerna till polygoner (snabbmenykommandot Omvandla).