"to depart" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to depart" İsveççe çeviri

EN to depart
volume_up
[departed|departed] {fiil}

1. genel

to depart (ayrıca: to start)
to depart
to depart (ayrıca: to go, to leave, to push off, to wend)

2. Ulaştırma: "train"

to depart

3. Amerikan İngilizcesi

However, Member States departing from the hierarchy would need to provide a sound justification.
Medlemsstater som avviker från hierarkin måste dock lämna en bra motivering.
We would therefore commend to the Commissioner our Amendment No 6, which ensures that the ship cannot depart until that information is transmitted to shore.
Vi rekommenderar därför kommissionären att anta ändringsförslag 6, vilket garanterar att fartyget inte kan lämna hamnen innan denna information meddelats till land.
I would like to depart from the political pyrotechnics of some of the previous interventions and focus on the subject at hand today – the annual legislative programme.
Jag vill lämna de politiska fyrverkerierna som kom till uttryck i vissa av de tidigare inläggen och koncentrera mig på det aktuella ämnet, dvs. det årliga lagstiftningsprogrammet.
to depart (ayrıca: to depart from)

İsveççe' de "to depart" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe depart from that principle at our peril and here we clearly have departed from it.
Vi frångår den principen på egen risk och här har vi uppenbarligen frångått den.
EnglishIt is not a commercial commodity and nothing should make us depart from this idea.
Det är ingen handelsvara och inget skall få oss att vika från den linjen.
EnglishIn this case however I judged that I should depart from normal practice.
I det här fallet gjorde jag dock den bedömningen att jag måste avvika från praxis.
EnglishBefore I conclude my speech, I should like to depart from our agenda if I may.
Innan jag avslutar mitt anförande vill jag, om ni så tillåter, frångå föredragningslistan.
EnglishThis is therefore the last opportunity to depart from a passive policy.
Detta är därför det sista tillfället att avvika från den passiva politiken.
EnglishThis must not, however, permit us to depart from our principles and values.
Detta får emellertid inte innebära att vi gör avsteg från våra principer och värderingar.
EnglishTo call it the Employment Summit, however, would be to depart from its real purpose.
Att kalla det för toppmöte för sysselsättning var att gå ifrån syftet.
EnglishIt is the intention to reinforce the Schengen acquis, not to depart from the Schengen acquis.
Syftet är att stärka Schengenregelverket, inte att avvika från Schengenregelverket.
EnglishIt seems to me a real possibility that it will depart from it.
Jag anser att det är mycket troligt att rådet kommer att vilja ändra förslaget.
EnglishHowever, we must not depart from our guiding principle of solidarity.
Vi får dock inte avvika från vår vägledande princip om solidaritet.
EnglishWe must ensure that any alternative arrangements do not depart from this.
Vi måste säkerställa att varje form av alternativt arrangemang inte avviker från denna målsättning.
EnglishI could not undertake to depart from the institutional agreement.
Jag kunde inte ta på mig att avvika från det institutionella avtalet.
EnglishMr President, I have to depart a little bit from what I intended to say.
Herr talman! Jag måste avvika något från det jag tänkte säga.
EnglishHalf the treasury of Troy before we depart...... and after that, 1000 talents every year.
Trojas halva stadskassa...... sedan 1000 ynglingar varje år.
EnglishIf the Commission does depart from the guidelines, it runs the risk of having the courts annul its decisions.
Om kommissionen avviker från dem riskerar den att domstolarna upphäver dess beslut.
EnglishCertain parts of the report depart from the outcome of the Convention.
I vissa delar avviker betänkandet från konventsresultatet.
EnglishI am sorry to depart from this rather poetic atmosphere but we still have some work to do.
Jag är ledsen att behöva förstöra denna poetiska stämning, men vi har fortfarande en del arbete att göra.
EnglishI would therefore depart from the position adopted by the Group of the European People's Party and European Democrats.
Således kommer jag att avvika från den ståndpunkt som PPE-DE-gruppen har intagit.
EnglishThe same level of safety must be guaranteed to Europeans, no matter which Community airport they depart from.
Européerna måste garanteras samma säkerhetsnivå, vilken gemenskapsflygplats de än avreser från.
EnglishThere is - we have agreed in our group - just one point on which we wish to depart from the compromise.
Det finns - det har vi enats om i gruppen - uteslutande en punkt där vi vill avvika från kompromissen.