"delegation" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"delegation" İsveççe çeviri

SV

"delegation" İngilizce çeviri

volume_up
delegation {comm. gen.}

EN delegation
volume_up
{isim}

1. genel

delegation (ayrıca: mission, delegacy)
volume_up
delegation {comm. gen.}
The Commission delegation, on the other hand, must be a delegation and not an embassy.
Gemenskapens delegation bör däremot vara just en delegation och inte en ambassad.
That delegation is here for its annual meeting with the delegation of the European Parliament.
Denna delegation är här för sitt årliga möte med Europaparlamentets delegation.
In these negotiations, Parliament’ s delegation went to the pain threshold.
I dessa förhandlingar ansträngde sig parlamentets delegation till smärtgränsen.
delegation (ayrıca: devolution)
volume_up
delegering {comm. gen.}
In this regard, the system of delegation still has a bright future.
I det hänseendet har systemet med delegering fortfarande en ljus framtid.
The Commission's answer is: greater delegation in simple administrative tasks.
Kommissionen svarar på detta: " en mer omfattande delegering av enklare förvaltningsfrågor" .
The second problem is the delegation of powers by the authority.
Den andra svårigheten gäller myndighetens delegering av behörighet.
delegation (ayrıca: diplomatic mission)
volume_up
beskickning {comm. gen.}
I have requested, as a first stage, that a regionalised delegation mission be established in Belarus, headed by a chargé d’affaires under the head of mission of Kiev.
Jag har som ett första steg krävt att en regional beskickning inrättas i Vitryssland, ledd av en chargé d’affaires som står under beskickningschefen i Kiev.
However, my understanding is that if we have a delegation there then we can work much more closely with the government in Minsk and try to reinforce our own criteria.
Som jag förstår saken är det så att om vi har en beskickning där kan vi ha ett mycket närmare samarbete med regeringen i Minsk och försöka förstärka våra egna kriterier.
A formal démarche was launched by the EU delegation in Buenos Aires and several meetings were held with the mission of Argentina and its Ambassador in Brussels to express our strongest concerns.
EU-delegationen i Buenos Aires har gjort en officiell demarsch och flera möten har hållits med Argentinas beskickning och ambassadören i Bryssel för att framföra vår djupa oro.
But we will only have the right to formally challenge the Commission if we think it has gone beyond the delegation that we have given to the Commission in the legislation.
Men vi kommer endast att ha rättighet att formellt bestrida kommissionen om vi anser att den har överskridit det bemyndigande som vi har gett kommissionen i lagstiftningen.
delegation
delegation
volume_up
deputation {comm. gen.}

2. İşletme

delegation (ayrıca: conveyance, release, transfer, alienation)
volume_up
överlåtelse {comm. gen.}

"delegation" için eşanlamlılar (İngilizce):

delegation

İsveççe' de "delegation" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe delegation of powers to the Commission is also moving in the same direction.
Delegeringen av befogenheter till kommissionen är också ett steg i samma riktning.
EnglishThe delegation from our Parliament is due to visit Russia in a few days' time.
Delegationen från parlamentet kommer att resa till Ryssland inom ett par dagar.
EnglishThe European Parliament sent a fact-finding delegation to Serbia in January 2005.
Europaparlamentet skickade en undersökningsdelegation till Serbien i januari 2005.
EnglishNow, as you know, the idea has been put forward again by the Portuguese delegation.
Som ni vet har nu den portugisiska delegationen tagit upp detta förslag på nytt.
EnglishThe South African delegation is headed by Mr Obed Bapela, President of the House.
Den sydafrikanska delegationen leds av Obed Bapela, som är parlamentets ordförande.
EnglishThe South African delegation is headed by Mr Obed Bapela, President of the House.
Den sydafrikanska delegationen leds av Obed Bapela, som är parlamentets ordförande.
EnglishThe Italian delegation from the Margherita party supported these amendments.
Den italienska delegationen från Margheritapartiet stödde dessa ändringsförslag.
EnglishWhile I was there on the delegation I visited a coalmine and a thermal power station.
När jag var där med delegationen besökte jag en kolgruva och ett värmekraftverk.
EnglishSecondly, I was in Zagreb in Croatia last week with a parliamentary delegation.
För det andra: jag var förra veckan med en parlamentsdelegation i Zagreb i Kroatien.
EnglishA delegation adviser is attending the courtroom in which the trials are being held.
En rådgivare från delegationen närvarar i rättssalen där rättegången äger rum.
EnglishThe delegation of powers to the Commission is also heading in this direction.
Delegeringen av befogenheter till kommissionen går också i riktning mot detta.
EnglishFor all these reasons the Conservative Delegation abstained on the report.
Av dessa skäl lade den konservativa delegationen ned sina röster om betänkandet.
EnglishShe is a member of that delegation in a spirit of debate, dialogue and openness.
Hon är ledamot i delegationen och deltar där i en anda av debatt, dialog och öppenhet.
English(FR) Mr President, last week I was in Argentina with the Mercosur delegation.
(FR) Herr talman! Förra veckan var jag i Argentina med Mercosurdelegationen.
EnglishI wish the delegation well for the remainder of their stay in the European Union.
Jag önskar delegationen en fortsatt trevlig vistelse i Europeiska unionen.
EnglishThe delegation is led by His Excellency Datuk Wong Foon Meng, President of the Senate.
Delegationen leds av Hans Excellens Datuk Wong Foon Meng, ordförande i senaten.
EnglishSo I really feel very sorry that this delegation visit could not take place.
Så jag är verkligen ledsen över att delegationsbesöket inte kunde genomföras.
EnglishAs a member of the ACP delegation I support the work of this resolution as a whole.
Som ledamot i AVS-delegationen stöder jag arbetet i resolutionen som helhet.
EnglishThis is the spirit in which the planned delegation should conduct its talks.
Det är i denna anda som den planerade delegationen bör genomföra sina samtal.
EnglishWe wish the Yemeni Delegation fruitful meetings and an excellent stay in Strasbourg.
Vi önskar delegationen ett framgångsrikt möte och en angenäm vistelse i Strasbourg.