"decree" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"decree" İsveççe çeviri

EN decree
volume_up
{isim}

1. genel

decree
volume_up
dekret {nö.} (påbud)
Culture in an open democratic society is not created by decree.
Kulturen i ett öppet demokratiskt samhälle skapas inte av dekret.
Government policy in Belarus is laid down by presidential decree.
Där lyder parollen: " Politik genom dekret från presidenten ".
In December 2004, Uzbekistan issued a decree granting an amnesty to 5 400 prisoners.
I december 2004 utfärdade Uzbekistan ett dekret som beviljade amnesti till 5 400 fångar.
decree (ayrıca: prescript, regulation, ordinance)
volume_up
förordning {comm. gen.}
But when I tell them that this is by decree of the Intergovernmental Conference, they are angry.
Men när jag talar om för dem att detta beror på en förordning från regeringskonferensen blir de arga.
Decree of 17 December 2009 published in Official Turkish Government Gazette No 27499, 31 December 2009.
Förordning av den 17 december 2009 publicerad i Turkiets officiella tidning nr 27499, 31.12.2009.
I hope that the decree will be debated and got through speedily.
Jag hoppas att förordningen skall behandlas raskt och snabbt träda i kraft.
volume_up
kungörelse {comm. gen.}
I call on the Slovenian Government to restrain from executing the deportation decree on the Berisha family until such time as the Slovenian Court of Justice has ruled on the complaint.
Jag uppmanar den slovenska regeringen att avstå från att verkställa utvisningsbeslutet för familjen Berisha tills den slovenska domstolen har meddelat sitt utslag om överklagandet.
decree (ayrıca: edict, order, behest, dictate)
volume_up
påbud {nö.}
From Pharaoh 's decree that the first-born of lsrael must die.
Från faraos påbud att lsraels förstfödda måste dö.
I believe that, where established practice exists and there is the opportunity for local bodies to take decisions, that should be respected and nothing new imposed by decree.
Om det finns en etablerad praxis och lokala organ har möjlighet att fatta beslut anser jag att detta bör respekteras och inget nytt införas genom påbud.
In part, of course, this is a legacy of Communism, which was a system that attempted to eliminate social problems and to bestow transient joy on all its citizens by means of decrees.
Detta är naturligtvis delvis ett arv från kommunismen, ett system som försökte avlägsna sociala problem och skänka tillfällig glädje till alla sina medborgare med hjälp av påbud.

2. Hukuk

decree (ayrıca: adjudication, finding, judgment)
volume_up
dom {comm. gen.}
Domarna i Kohll- och Decker-målen har givit ett genombrott.
It complied with the Court's judgment by forwarding Presidential Decree No 165 of 23 June 2000 to the Commission.
Grekland rättade sig efter domstolens dom genom att vidarebefordra presidentdekret nr 165 av den 23 juni 2000 till kommissionen.
The decree cites the higher powers of the Commission, which itself refers to the superiority of the freedom of movement.
Domen stöder sig på kommissionens högre befogenheter, och kommissionen själv stöder sig på företrädet för principen om fri rörlighet.

"decree" için eşanlamlılar (İngilizce):

decree

İsveççe' de "decree" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is difficult to decree normality in a country by waving the barrel of a kalashnikov.
Det är svårt att skapa normalitet i ett land framför mynningen på en kalasjnikov.
EnglishWell, even if there are difficult practical consequences, we must apply the decree of the Court.
Även om de praktiska konsekvenserna är svåra måste vi tillämpa domstolens beslut.
EnglishI hope that the decree will be debated and got through speedily.
Jag hoppas att förordningen skall behandlas raskt och snabbt träda i kraft.
EnglishDecree Law No 2687/53 (Investment and protection of foreign capital),
påbudslag nr 2687/53 (investeringar och skydd för främmande kapital),
EnglishWe should not accept any poor substitutes which do not meet the decree of 1991.
Vi får inte acceptera några bleka efterbildningar som inte överensstämmer med förordningen från 1991.
EnglishConfidence cannot be bought by decree - it has to be earned.
Förtroende är inte något man förordnar om: det är något man förtjänar.
EnglishLegislative Decree no. 61, issued in May 2007 to solve the refuse crisis, did not achieve its aim.
Lag nr 61, som utfärdades i maj 2007 för att lösa avfallskrisen, har inte fyllt sin funktion.
EnglishThe fact that this decree is in Babylonian says one thing.
Det faktum att detta meddelande är skrivet på babyloniska säger en del.
EnglishPresidential Decree 81/ 2003 transposes Directive 1999/ 70/ EC
Genom presidentdekret 81 / 2003 införlivas direktiv 1999 / 70 / EG
EnglishYou are aware of the fact that these articles constitute the actual core of this Decree establishing Eurojust.
Ni vet att dessa artiklar utgör själva kärnan i beslutet om upprättande av Eurojust.
EnglishTo improve matters, the Commission has now suggested an amendment to the decree on the export subsidy.
För att råda bot på detta föreslår kommissionen en ändring av förordningen om transportbidrag.
EnglishThe President of the Republic absolutely cannot participate in the drafting of procedures and of decree-laws.
Republikens president får absolut inte delta i utarbetandet av förfaranden och lagdekret.
EnglishPresidential Decree 81/2003 transposes Directive 1999/70/EC
Genom presidentdekret 81/2003 införlivas direktiv 1999/70/EG
EnglishAs soon as the elections are over, our next government will probably rush to obey the decree on the quiet.
Så snart den har avslutats kommer vår framtida regering troligen att skynda sig att lyda, i smyg.
EnglishIn fact, this decree allows the rules of the game to be changed after the electoral campaign has started.
Det här dekretet gör det faktiskt möjligt att ändra spelreglerna efter att valkampanjen har inletts.
EnglishA whole host of provisions in the draft Decree concern the introduction of rules to protect personal data.
Flera bestämmelser i förlaget till beslut gäller införandet av regler för skydd av personuppgifter.
EnglishGeneral Zhao, General Meng comes with an imperial Decree!
General Zhao, General Meng kommer med en Kejserlig order!
EnglishWe have also asked about the situation in the 17 regions of Italy that are not affected by the emergency decree.
Vi har också frågat om situationen i de 17 regioner i Italien som inte påverkas av nöddekretet.
EnglishThe Kohll and Decker decree has made a breakthrough.
Domarna i Kohll- och Decker-målen har givit ett genombrott.
Englisha) the new arrangements allowing exemption from military service are now included in a constitutional decree;
a) Den nya bestämmelse som medger befrielse från vapentjänst ingår redan i en författningsskrivelse.