EN deal
volume_up
{isim}

1. genel

But President Hu Jintao has to accept that a deal is a deal.
Men president Hu Jintao måste acceptera att ett avtal är ett avtal.
Enligt min mening inget avtal bättre än ett dåligt avtal.
A deal may be struck, but there will be no legally binding agreement.
Ett avtal kan kanske nås, men det kommer inte att bli ett rättsligt bindande sådant.
deal (ayrıca: affair, business, case, concern)
volume_up
affär {comm. gen.}
He was supposed to show up for this little deal we had going on today.
Han skulle ha kommit till en liten affär vi hade gjort upp idag.
It's a big deal going down, and you are trying to cut me out of the fucking loop.
Det är en stor affär på gång och du försöker hålla mig utanför.
. ~~~ Och det är en fantastisk affär.
They should not be bullied into accepting this deal; the deal should be rejected.
De bör inte skrämmas till att godkänna denna uppgörelse. De bör förkasta den.
I hope that a deal may be reached between the PPE-DE Group and the rapporteur.
Jag hoppas att en uppgörelse kan nås mellan PPE-DE-gruppen och föredraganden.
The current financial perspectives are a bad deal for Britain.
Den nuvarande budgetplanen är en dålig uppgörelse för Storbritannien.
deal (ayrıca: fir tree)
volume_up
gran {comm. gen.}
Because of the ease and extent of modern travel, an increasing level of preparedness is required across borders to deal with the threat posed by communicable diseases.
På grund av att modernt resande är bekvämt och omfattande krävs en högre grad av förberedelse över gränserna för att hantera det hot som smittsamma sjukdomar medför.
deal
volume_up
furu {comm. gen.}
deal
There is a certain element here of deals taking place in a grey area, brokered by people who should surely not be involved in this activity.
I detta ingår affärstransaktioner som görs i en gråzon, förmedlade av människor som absolut inte borde vara involverade i denna verksamhet.
deal
volume_up
furuplanka {comm. gen.}
deal
volume_up
granplanka {comm. gen.}

2. "card game"

deal
volume_up
giv {nö.} (kortspel)
These amendments are a bad and unnecessary deal for consumers and the industry.
Dessa ändringsförslag utgör en dålig och onödig giv för konsumenterna och näringslivet.
Det här är en slags optisk giv, eller hur?
I hope that this can be a new step towards a genuine Green New Deal.
Jag hoppas att detta kan bli en verkligt grön ny giv.

3. "in card game"

deal
volume_up
utdelning {comm. gen.} (i kortspel)
My colleague, Éric Besson, will deal with Mrs Toia's report on the issue of the digital dividend.
Min kollega Éric Besson kommer att ta upp Patrizia Toias betänkande om digital utdelning.
I have therefore voted in favour of Mr Siekierski's consultation report dealing with the new programme for providing food to the poorest people, as proposed by the Commission.
Jag har därför röstat för Czesław Adam Siekierskis samrådsbetänkande om kommissionens förslag till det nya programmet för utdelning av livsmedel till de sämst ställda.

İsveççe' de "deal" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWomen should not be given a worse deal than men without good and sound reasons.
Kvinnor bör inte få sämre förutsättningar än män utan goda och välgrundade skäl.
English. – This report contains a great deal of hypocrisy and a number of untruths.
   . – Detta betänkande innehåller en hel del hyckleri och ett antal osanningar.
EnglishI hope the Socialists will refrain from making this deal with the Conservatives.
Jag hoppas att socialisterna inte kommer att göra denna deal med de konservativa!
EnglishIt should be highlighted that nobody wants to deal with this problem seriously.
Det behöver uppmärksammas att ingen vill ta itu med det här problemet på allvar.
EnglishI would now like to deal with the various issues that the speakers have raised.
Parlamentsledamöterna har tagit upp flera punkter som jag skulle vilja svara på.
EnglishCompliance with human rights, in particular, leaves a great deal to be desired.
Särkilt respekten för de mänskliga rättigheterna lämnar mycket övrigt att önska.
EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Låt mig dock påminna parlamentet om att vi fortfarande har mycket kvar att göra.
English(NL) Mr President, volunteers do a great deal, at both local and regional level.
(NL) Herr talman! Volontärarbetare gör mycket, både på lokal och på regional nivå.
EnglishThis means we have to do more to deal with the consequences of these disasters.
Det innebär att vi måste göra mer för att hantera följderna av dessa katastrofer.
EnglishThere is still a very great deal left to be done, and no actual plan of action.
Det finns ännu en hel del kvar att göra men vi har ingen verklig handlingsplan.
EnglishI do not yet have any specific figures, but we may have to deal with many deaths.
Jag har ännu inte några konkreta siffror men det kan röra sig om många dödsoffer.
EnglishI have a great deal to say about some of the ideas put forward by Mr Verhofstadt.
Jag har en hel del att säga om vissa av de idéer som Guy Verhofstadt lade fram.
EnglishFirstly, my best wishes go to Mr Bowis, with whom we have worked a great deal.
För det första önskar jag John Bowis, som vi har arbetat mycket med, lycka till.
EnglishThere has been a great deal of talk about a report on political group expenditure.
Det har talats en hel del om ett betänkande om de politiska gruppernas utgifter.
EnglishAs they deal with the same subject, Questions Nos 1 and 2 will be taken together.
Eftersom de behandlar samma ämne, kommer följande frågor att tas upp tillsammans:
EnglishAs they deal with the same subject, Questions Nos 8 and 9 will be taken together.
Eftersom de behandlar samma ämne, kommer följande frågor att tas upp tillsammans:
EnglishBy the way, this whole business of talking to the dead, it's not that big a deal.
Förresten, det här med att prata med de döda, det är inget märkvärdigt med det.
EnglishMr De Rossa has said a great deal on this issue with which I agree wholeheartedly.
Proinsias De Rossa har sagt mycket i denna fråga som jag helhjärtat instämmer i.
EnglishI have a great deal to say about some of the ideas put forward by Mr Verhofstadt.
Jag har en hel del att säga om vissa av de idéer som Guy Verhofstadt lade fram.
EnglishWe do not believe that a common strategy is the best way to deal with the issue.
Vi anser inte att en gemensam strategi är det bästa sättet att hantera frågan.