"damage" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"damage" İsveççe çeviri

EN damage
volume_up
{isim}

1. genel

volume_up
förstörelse {comm. gen.}
These strikes have now also resulted in one death, several injuries and material damage.
Dessa attacker har nu också lett till ett dödsfall, flera skadade och materiell förstörelse.
The other issue is the tremendous damage caused by Germany's occupying forces in Greece.
Det andra är den enorma förstörelse som Tyskland med sina ockupationsstyrkor orsakade i Grekland.
The other issue is the tremendous damage caused by Germany' s occupying forces in Greece.
Det andra är den enorma förstörelse som Tyskland med sina ockupationsstyrkor orsakade i Grekland.
damage (ayrıca: wear and tear)
volume_up
slitskada {comm. gen.}
damage (ayrıca: detriment, injury, loss, mischief)
volume_up
skada {comm. gen.}
In reality, the Blue Card may cause developing countries great intellectual damage.
I verkligheten kan blåkortet orsaka utvecklingsländerna stor intellektuell skada.
Secondly, it requires swift and effective compensation for the damage suffered.
För det andra: den kräver snabb och effektiv ersättning för den skada som lidits.
And this, over the years, can cause real damage, cardiovascular damage.
Och detta, efter många år, kan orsaka verklig skada, kardiovaskulär skada.

2. Britanya İngilizcesi

damage (ayrıca: award, charge, pot, price)
volume_up
pris {nö.}
It will, however, be at the cost of many innocent victims and significant collateral damage in Iraq and the surrounding area.
Men det blir till priset av ett stort antal oskyldiga offer, och stora skador i och kring Irak.
Thirdly, I believe it damages society because it instils the notion that winning at all costs is the only purpose.
För det tredje anser jag att den skadar samhället eftersom den förmedlar budskapet att det enda syftet är att vinna till varje pris.
Piracy damages foreign shipping and leads to ruinous prices for locals, who can now hardly afford clothes, shoes and cosmetics.
Piratverksamheten skadar den utländska sjöfarten och priserna för den inhemska befolkningen som knappt har råd med kläder, skor eller kosmetiska produkter längre.

"damage" için eşanlamlılar (İngilizce):

damage

İsveççe' de "damage" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe all deplore the damage done by drugs and wish to limit the suffering caused.
Alla är vi emot de skador som narkotikan åstadkommer. Vi vill begränsa lidandet.
EnglishThis report is simply another weapon in the fight against environmental damage.
Detta betänkande är helt enkelt ytterligare ett vapen i kampen mot miljöskador.
EnglishThe Environmental Liability Directive, I recall, does not cover economic damage.
Jag påminner om att direktivet om miljöansvar inte omfattar ekonomiska skador.
EnglishThere are many actions that damage the democratic legitimacy of our institutions.
Det finns många åtgärder som skadar våra institutioners demokratiska legitimitet.
EnglishI can only point out that this amount equals 8.5% of the total damage suffered.
Jag vill bara framhålla att beloppet motsvarar 8,5 procent av de totala skadorna.
EnglishSuch things are unacceptable and only damage Iran's image as a civilised country.
Sådana saker är oacceptabla och skadar bara Irans anseende som ett civiliserat land.
EnglishFewer human lives will be lost and less damage caused thanks to this directive.
Tack vare direktivet kommer färre människor att omkomma och färre skador att uppstå.
EnglishBetter to warn people now than face a whole lot of damage claims in ten years' time.
Det är bättre att varna nu än att ställas inför ett antal skadestånd om tio år.
EnglishIt has risen from 0.84 to 1.30, causing extensive damage to our competitiveness.
Den har stigit från 0,84 till 1,30, vilket allvarligt har skadat vår konkurrenskraft.
EnglishIt is not only a question of the sea being polluted, causing damage to fisheries.
Det är inte bara en fråga om att havet blir förorenat och att fisket skadas.
EnglishIn other words, the cost of remedying the damage must be borne by GMO farming.
Med andra ord, kostnaden för ersättning av skador måste uppbäras av GMO-jordbruket.
EnglishAt the moment, we are all still paying for the damage caused by air pollution.
I nuläget betalar vi alla fortfarande för de skador som orsakas av luftföroreningar.
EnglishIt is important to adopt a European approach to the prevention of flood damage.
Det är viktigt att EU antar en metod för att förebygga översvämningsskador.
EnglishThat is why acid rain causes a lot of damage in Denmark, Sweden and Finland.
Därför är försurande nedfall mycket skadligt för Danmark, Sverige och Finland.
EnglishMr President, when we talk about radiation damage, we must make distinctions.
Herr ordförande! När man talar om strålningsskador måste man göra åtskillnad.
EnglishInsured or private damage, including agricultural damage, should not be compensated.
Försäkrade eller privata skador, inklusive jordbruksskador, bör inte ersättas.
EnglishIn my own country, many fruit growers were badly affected by frost damage in February.
I mitt hemland drabbades många fruktodlare mycket hårt av frostskador i februari.
EnglishI have simplified the proposal in terms of consequential damage, which I deleted.
Jag har förenklat förslaget när det gäller följdskador och tagit bort det.
EnglishThe fact is that such conflicts of interest damage free competition and pluralism.
Faktum är att sådana intressekonflikter skadar fri konkurrens och mångfald.
EnglishTo delay, or perhaps even risk damage to the euro, would be indefensible.
Att försena eller kanske till och med riskera skador på euron vore oförsvarligt.