EN cut
volume_up
{isim}

1. genel

volume_up
minskning {comm. gen.}
A percentage cut in agricultural expenditure in all the lines is out of the question.
En procents minskning av jordbruksanslagen längs alla poster kommt nicht in Frage.
But a 10 % across the board cut is not the way to do it.
En generell minskning med 10 procent är dock inte sättet att göra det på.
But a 10% across the board cut is not the way to do it.
En generell minskning med 10 procent är dock inte sättet att göra det på.
cut (ayrıca: groove, notch, score, score mark)
volume_up
skåra {comm. gen.}
And despite this positive feedback we want to cut the funding of Socrates.
Och trots dessa positiva besked vill vi skära ned anslagen för Sokratesprogrammet.
The Committee on Budgets has never wanted to cut the PHARE programme appropriations.
Budgetutskottet har alltid beslutat sig för, att inte skära ned anslagen i Phare-programmet.
However, surely it comes down to political will to cut road and air traffic.
Men det handlar naturligtvis om den politiska viljan att skära ned vägtrafiken och flygtrafiken.
That results in a 15 % cut in the price of cotton on the world market.
Det resulterar i en femtonprocentig nedskärning av bomullspriset på världsmarknaden.
That results in a 15% cut in the price of cotton on the world market.
Det resulterar i en femtonprocentig nedskärning av bomullspriset på världsmarknaden.
This 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
En nedskärning på 2 procent skulle inte kunna komma på fråga för revisionsrätten.
cut (ayrıca: clip)
volume_up
klipp {nö.}
Cut the field to the clipboard, for example with Edit - Cut.
Klipp ut fältkommandot till urklippet, t.ex. med Redigera - Klipp ut.
Use Cut to move the selected object or section to the clipboard.
Med Klipp ut flyttar du det markerade objektet eller området till urklippet.
Use Cut on the function bar to delete contents and formats without the dialog.
Med ikonen Klipp ut på funktionslisten raderar du både innehåll och format utan att dialogrutan öppnas.
cut (ayrıca: bit, cake, chip, distance)
volume_up
stycke {nö.}
When a vote was taken, the majority in committee cut out this passage.
Detta stycke har majoriteten av utskottet tagit bort vid omröstningen.
There are a couple of small aspects about which I am extremely concerned, for example when it comes to the definition of cutting plants.
Den anger inte uttryckligen att reglerna faktiskt gäller alla anläggningar som styckar och hanterar rått kött.
cut (ayrıca: blowout, disc, leaf, plate)
volume_up
skiva {comm. gen.}
cut (ayrıca: reducing, reduction)
volume_up
reduktion {comm. gen.}
cut (ayrıca: bite, chop, snatch, stroke)
volume_up
hugg {nö.}
De ser dess skogar huggas ned och öknar spridas ut sig.
This does not seem to be happening, however, because here, as is usual, the cut and thrust of politics means that everyone is taking the position that best suits them.
Detta verkar inte vara fallet, eftersom politikens hugg och mothugg här som vanligt gör att alla intar den ståndpunkt som passar dem bäst.
cut (ayrıca: chip, hack, indent, notch)
volume_up
hack {nö.}
cut
In my own constituency there is a five-year-old child who has suffered severe cuts whilst on holiday in an unfamiliar European Union country.
I min egen valkrets fick en femåring svåra skärsår när han var på semester i ett främmande land i Europeiska unionen.
cut
cut (ayrıca: dimple)
cut

2. "in card game"

cut
volume_up
kupering {comm. gen.} (i kortspel)
But if you square -- square, and shuffle, and then a cut.
Men om du fixar till... fixar till och blandar och sen en kupering.

3. Giyim & Moda

cut
volume_up
snitt {nö.}

4. günlük dil

cut (ayrıca: allotment, concern, due, lot)
volume_up
andel {comm. gen.}
The second, backed by a group of Member States, consists in cuts to the budget as a percentage of GDP.
Det andra, som stöds av en grupp medlemsländer, går ut på att minska budgetens andel av BNP.
We swear by renewable energy sources, but their proportion of energy production is growing only slowly, and support programmes are being cut by the Council.
Förnybara energiformer kommer att ha sin betydelse, men deras andel i energiproduktionen växer för långsamt, stödprogrammen bantas av rådet.
cut
volume_up
andel i vinst {comm. gen.}

İsveççe' de "cut" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 163(1) of the Rules of Procedure)
(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 163.1 i arbetsordningen.)
EnglishWhat will be the impact of a possible price cut for producers on consumer prices?
Vilken effekt har en eventuell prissänkning för producenter på konsumentpriser?
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen.)
EnglishTwo years ago we saw Russia cut the supply of gas to Ukraine at Christmas time.
För två år sedan såg vi när Ryssland stoppade Ukrainas tillgång till gas i jultid.
English(The President cut off Mrs Lulling, who continued to protest without a microphone)
(Ordföranden kopplade bort talaren som fortsatte att protestera utan mikrofon.)
EnglishEveryone is aware that cut-off points do not, generally, begin and end at borders.
Det är i allmänhet inte vid gränserna som blockeringarna uppstår, det vet alla.
EnglishThe Greek budget, and in fact all budgets, wherever they may be, are to be cut.
Den grekiska budgeten, och faktiskt alla budgetar var de än finns, ska skäras ned.
EnglishNo one was cut off and if anyone wants to add anything now, he or she may do so.
Ingen har hållits tillbaka, och om någon vill säga något igen så får han det.
EnglishYou have cut it by 8.2 % and you have cut environmental policy by a hefty 28.2 %.
Den reducerar ni med 8,2 procent och miljöpolitiken rent av med 28,2 procent.
EnglishYou have cut it by 8.2% and you have cut environmental policy by a hefty 28.2%.
Den reducerar ni med 8,2 procent och miljöpolitiken rent av med 28,2 procent.
EnglishExplanation of vote cut short pursuant to Rule 137 of the Rules of Procedure.
(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen.)
EnglishCompetition in the European Union and international market place is cut-throat.
Konkurrensen inom Europeiska unionen och den internationella marknaden är mördande.
English. - (DE) You cut me off, Mr President, when I called you a despot.
föredragande. - (DE) Herr talman! Ni avbröt mig när jag kallade er diktatorisk.
EnglishRubber Cut is insulating, which can extend the season for a paddock or racetrack.
Gummiklipp är isolerande vilket kan förlänga säsongen för en paddock eller travbana.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Article 137(1) of the Rules of Procedure)
(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen.)
EnglishI have to note that the original figure of ECU 700m was cut back by the Council.
Jag måste notera att den ursprungliga siffran på 700 miljoner ecu skars ner av rådet.
EnglishThat is where we need clear-cut decisions so that we can see where we are going.
Det är här vi måste ha entydiga beslut, så att vi kan se vart vi är på väg.
EnglishWe undertook to seek to cut some spending and to justify the rest in detail.
Vi åtog oss att försöka minska vissa utgifter och att motivera resten i detalj.
EnglishAnother issue of concern is the government's decision to cut off electricity supplies.
En annan anledning till oro är regeringens beslut att stänga av elförsörjningen.
EnglishWhat more can we do to cut Europe's dependence on Russia's energy supplies?
Vad kan vi mer göra för att minska EU:s beroende av Rysslands energitillgångar?