EN crowded
volume_up
{sıfat}

crowded (ayrıca: bombed, plastered)
volume_up
packad {sıf.}
crowded
crowded (ayrıca: full house)
We understand that we cannot accelerate the procedure so that we come first on the list of subjects for debate, so we will debate this, as usual in a crowded House, at about 11.15 tonight.
Vi inser att vi inte kan påskynda förfarandet så att vi hamnar överst på listan över debattämnen, så vi kommer att debattera det här, som vanligt i en fullsatt sal, cirka kl. 23.15 i kväll.
crowded (ayrıca: teeming)
Helicopter gunships and heavy-handed military tactics in crowded urban streets can only feed the resentment and the disorder that recruits for militancy.
Stridshelikoptrar och hårdhänt militär taktik på myllrande stadsgator leder endast till förbittring och oroligheter, vilket i sin tur ger näring åt stridsviljan.
crowded
As you can see, it is only very rarely that the Chamber is as crowded as it is at present.
Som ni ser så är det sällan kammaren är så fullpackad som den är för närvarande.
Over the weekend, riots also spread to Istanbul, where a Molotov cocktail was thrown into a crowded city bus.
Under helgen spred sig också upploppen till Istanbul, där en molotovcocktail slängdes in i en fullpackad citybuss.
crowded (ayrıca: crammed, jampacked)
crowded
volume_up
proppad {sıf.}
crowded
Du avlossade tre skott mot en korsning full av folk.

"crowd" için eşanlamlılar (İngilizce):

crowd

İsveççe' de "crowded" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHow can they be considered safe enough for operation in crowded urban conditions?
Hur kan de betraktas som tillräckligt säkra för framförande i trånga stadsförhållanden?
EnglishWhat we are exploring here tonight in this crowded House is the question of linkage.
Det vi undersöker här i kväll i denna överbefolkade kammare är frågan om kopplingar.
EnglishWhat we are exploring here tonight in this crowded House is the question of linkage.
Frågan är: Är detta ett konstitutionellt genomförbart sätt att göra det på?
EnglishIt's going to be a pretty crowded place, at least eight billion people.
Det kommer vara ett ganska trångt ställe, med åtminstone åtta miljarder människor.
EnglishThus the Council has saddled itself with a very crowded agenda for 1999.
Rådet har i och med det tagit på sig en väldigt tung dagordning för 1999.
EnglishAnd it's a very depressing place to be in the morning, it's very crowded.
Det är en sorglig plats att befinna sig på om morgonen, enormt trångt.
EnglishMr President, on Friday of last week a bomb exploded in a crowded part of central London.
Herr ordförande! I fredags exploderade en bomb i en tättbefolkad del av centrala London.
EnglishIn certain periods, our borders are crowded with people wanting to enter the Schengen area.
Under vissa perioder är våra gränser fulla av människor som vill resa in i Schengenområdet.
EnglishSo you get these empty village subcenters and crowded hospitals.
Så man får de här tomma bymottagningarna och trängsel på sjukhusen.
EnglishAll you would see is one crowded, complex, interdependent Cape of Eurasia.
Allt man skulle se är tätbefolkade, komplicerade, ömsesidigt beroende länder på en udde på eurasiska kontinenten.
EnglishIf we add bananas as well, our agenda for Tuesday will be even more crowded.
Om vi då dessutom lägger till bananerna innebär det att vi kommer att få en ännu fullare föredragningslista på tisdag.
EnglishBut I have to warn you, it's gonna be a little crowded in some areas.
Det kommer att vara lite trångt i vissa utrymmen.
EnglishMr President, this is the second time today that I rise to speak to a particularly crowded chamber.
Fru ordförande, det här är andra gången i dag som jag reser mig för att tala i en ytterst välfylld kammare.
EnglishWe in the UK have some of the most crowded and some of the safest roads anywhere in western Europe.
I Förenade kungariket har vi några av de mest trafikintensiva och mest trafiksäkra vägarna i hela Västeuropa.
English. - (DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, it is not exactly crowded in here.
för Verts/ALE-gruppen. - (DE) Herr talman! Herr kommissionsledamot!
EnglishNow our crowded islands are full and we seek to balance the number of those coming in against the number of those leaving.
Nu är våra överbefolkade öar fulla och vi försöker balansera antalet inkommande personer med det antal som reser ut.
EnglishI have cases of that in my constituency in London where community-led organisations have been crowded out by local government.
Jag har exempel på det i min valkrets i London där samhällsstyrda organisationer har trängts ut av de lokala myndigheterna.
EnglishThat's because it's too crowded.
EnglishThank you for that early and timely reminder of what a crowded space Strasbourg will be for the September part-session.
Tack för denna tidiga och lägliga påminnelse om hur överbefolkat Strasbourg kommer att vara under september månads sammanträdesperiod.
EnglishIt seems doubtful that this type of assistance will reach the townships, the squalid and crowded districts where the poor live.
Det verkar tveksamt att denna typ av stöd kommer att nå kåkstäderna, de smutsiga och tätbefolkade områden som de fattiga bor i.