EN course
volume_up
{isim}

1. genel

course (ayrıca: approach, fashion, kind, method)
volume_up
sätt {nö.}
But of course, they are hard-wired but we use them still in a sophisticated way.
Men trots att de är inprogrammerade använder vi dem ändå på ett förfinat sätt.
This is of course totally unsatisfactory as far as I and my group are concerned.
Det är naturligtvis en sak som på intet sätt kan göra mig och min partigrupp tillfreds.
That is of course, in a way, what they have elected ourselves, as MEPs, to do.
Det är ju på ett sätt det de har valt oss parlamentsledamöter för att göra.
course (ayrıca: authority, claim, reason, tribunal)
volume_up
rätt {comm. gen.}
Of course, it is important for an EEAS employee to have the right qualifications.
Det är självklart viktigt att EEAS' anställda har rätt kvalifikationer.
Students with disabilities can get the course literature as talking books.
Student med funktionsnedsättning har rätt att få kurslitteratur inläst
From the formal aspect, of course, everyone has the right to meet with anyone else.
Ur formell synpunkt har naturligtvis var och en rätt att ha möten med vem som helst.
course (ayrıca: class, line, program, tack)
volume_up
kurs {comm. gen.}
We will inform course coordinators about each course as soon as it is exported.
Vi meddelar kursansvariga så snart respektive kurs är exporterad.
Want to collaborate on a course by providing a case or a sharp projects?
Vill du samverka i en kurs genom att bidra med ett case eller ett skarpt projekt?
The course is excessively popular, despite it being both difficult and demanding.
Det är en kurs som är omåttligt populär, trots att den både är svår och krävande.
course (ayrıca: alley, duct, gait, operation)
volume_up
gång {comm. gen.}
We are of course following this with great concern and are also raising it repeatedly.
Vi följer naturligtvis detta med stor oro, och tar också upp frågan gånggång.
In the course of the investigations suspicion arose of the existence of serious irregularities.
Under undersökningens gång uppstod misstankar om allvarliga oegentligheter.
We know that sovereignty has been an important objective over the course of history.
Vi vet att suveräniteten har varit en viktig målsättning under historiens gång.
course
volume_up
väg {comm. gen.} [mec.]
We need to pursue this successful course, in what is a key period for the Union.
Vi måste fortsätta på denna framgångsrika väg i denna ytterst betydelsefulla etapp för unionen.
Are guidelines for uniform interpretation a feasible course of action?
Är riktlinjer för en enhetlig tillämpning en möjlig väg att gå?
Last week it seemed we were on course to reach an agreement at first reading.
I förra veckan verkade vi vara på väg mot en överenskommelse vid första behandlingen.
course (ayrıca: bearing, direction, drive, line)
volume_up
riktning {comm. gen.}
I feel that the course embarked upon by the Commission and the Council is the right one.
Jag tror att den riktning, som kommissionen och rådet slagit in på, är den rätta.
The fifth framework programme should of course include some action in this respect.
Självklart borde det i det femte ramprogrammet tas upp några åtgärder i denna riktning.
It is with this in mind that I hope development policy takes the right course.
Det är med detta i minnet som jag hoppas att utvecklingspolitiken ska ta rätt riktning.
course (ayrıca: aftermath, attendant, consequence, cycle)
volume_up
följd {comm. gen.}
This is, of course, a consequence of Europe having turned its back too much on the East.
Detta är naturligtvis en följd av att EU i för hög grad har vänt sig bort från Östeuropa.
It is a shame that 57 % of them experienced financial hardship as a result of their particular Erasmus course.
Det är synd att 57 procent av dem drabbades av ekonomiska problem till följd av sitt deltagande i Erasmus-kursen.
Some may be surprised that the tragic events of 11 September have changed neither course nor our schedule.
Vissa av er kanske förvånas över att vi varken har ändrat kurs eller tidsplan till följd av de hemska händelserna den 11 september.
course (ayrıca: bore, current, run)
volume_up
lopp {nö.}
A large number of diverse NGOs have been founded during the course of the programme.
Ett stort antal olika frivilligorganisationer har grundats under programmets lopp.
" During the course of the day, the head tracks the journey of the sun across the sky
" Under dagens lopp följer blomman solens resa över himlen. "
We do of course find that life expectancy has risen tremendously over the years.
Vi ser att den förväntade livslängden har ökat markant under årens lopp.
course
This document will be presented to Parliament in due course.
Detta dokument kommer i vederbörlig ordning att presenteras för parlamentet.
The report will be transmitted to Parliament in due course.
Rapporten kommer att överlämnas till parlamentet i vederbörlig ordning.
Naturligtvis kommer ordförandeskapet att informeras om detta i vederbörlig ordning.
course (ayrıca: career, gallery, green, lane)
volume_up
bana {comm. gen.}
“This was a difficult track,” says Tomas Svensson, course director for the electronic projects course.
– Ja, det här var en svår bana, konstaterar Tomas Svensson, kursansvarig för kursen Elektronikprojekt Y.
I can only advise the EIB to take this criticism seriously and continue on this positive course.
Jag kan bara råda EIB att ta denna kritik på allvar och fortsätta på denna positiva bana.
What we need is a strong and independent Central Bank, enabling the euro to continue on its successful course.
Vi behöver en stark och oberoende centralbank som ger euron möjlighet att fortsätta på sin framgångsrika bana.
course (ayrıca: line, rank, row, run)
volume_up
räcka {comm. gen.}
For this we need of course swift adoption of the proposed pension fund directive, but that will not be enough.
För detta behöver vi förstås snabbt anta det föreslagna direktivet om pensionsfonder, men det kommer inte att räcka.
One does not need a degree to be a waiter; sometimes even a short course will suffice.
Man behöver inte en universitetsexamen för att bli servitör - ibland kan till och med en kort kurs räcka.
Simply implementing effective measures on this matter will, of course, be insufficient if there is no involvement on the part of consumers.
Att enbart vidta effektiva åtgärder i frågan kommer naturligtvis inte att räcka om inte konsumenterna engageras.
course (ayrıca: concatenation, cycle, round, run)
volume_up
serie {comm. gen.}
It is the first in a series of reports on aviation which we will be dealing with in the course of this year.
Det är det första i en serie angående luftfart som vi kommer att behandla i år.
The model is scalable and can be applied to project courses with differing levels of complexity.
Modellen är skalbar och kan därmed användas i en serie av projektkurser med olika komplexitet hos projekten.
I welcome any measure that prevents the funding of family planning programmes which will involve a course of abortion programmes and forced sterilisations.
Jag välkomnar alla åtgärder som förhindrar stöd till familjeplaneringsprogram som omfattar en serie abortprogram och påtvingad sterilisering.
course (ayrıca: chase, pursuit, shoot, shooting)
volume_up
jakt {comm. gen.}
Of course, this pursuit of profit is never mentioned.
Naturligtvis nämns aldrig denna jakt på vinning.
As Aristotle taught us, we may not always achieve our goals, but it is our pursuit of them that changes the course of history.
Som Aristoteles lärde oss kan vi inte alltid nå våra mål, men det är vår jakt efter dem som ändrar historiens gång.
Now the President will be free to pursue his own course and I understand he is leading a team in pursuit of the third way.
Nu kommer ordföranden vara fri att hålla sig egen kurs och jag förstår att han leder ett lag i jakten på en tredje väg.
course (ayrıca: lapse, pattern, run)
So that is the course we would favour, irrespective of what happens in the OECD.
Detta är alltså det förlopp vi förordar, oavsett vad som händer i OECD.
The course of events so far really does seem rather odd.
Hittillsvarande förlopp förefaller ju aningen egendomligt.
Den här debatten har haft ett litet konstigt förlopp.
course (ayrıca: field)
volume_up
fält {nö.}
But it is of course clear that a great deal must be done in this field.
Det är självfallet klart att det måste hända en hel del ut på fältet.
It is, of course, only one of the organisations in the field.
Unicef är förstås bara en av organisationerna på fältet.
We are, of course, in favour of direct aid to projects on the ground.
Vi är självklart för direkta stöd till projekt ute på fältet.
course (ayrıca: direction, guideline)
volume_up
riktlinje {comm. gen.}
It will no doubt be asserted in the course of this debate that this Directive will obstruct research.
Under debattens gång kommer man säkert att påstå att forskningen hindras i och med denna riktlinje.
The European Union should also, of course, review its approach to and priorities for investments.
Europeiska unionen måste naturligtvis kontrollera, dubbelkontrollera sin riktlinje en smula samt sina prioriteringar när det gäller investeringar.
Such guidelines are on course to be adopted by the Commission later this month.
Sådana riktlinjer är under utarbetande och kommer att antas av kommissionen senare denna månad.
course (ayrıca: coat, layer, seam, stratum)
volume_up
skikt {nö.}
One course involves the study of mechanically exfoliated graphene sheets.
Det ena är studier av mekaniskt exfolierade skikt från grafit.
course (ayrıca: dish, mess)
volume_up
maträtt {comm. gen.}
course (ayrıca: operation)
There are de facto practices that, incidentally, could legitimise this course of action.
För övrigt finns det de facto metoder som skulle kunna legitimera detta förfaringssätt.
The course of action proposed by the Commission and backed by the report is the inevitable outcome.
Detta leder automatiskt till det förfaringssätt som kommissionen har föreslagit och som finner stöd i betänkandet.
There are fundamental legal and democratic principles at stake which militate against such a course of action.
Grundläggande rättsliga och demokratiska principer står på spel och omöjliggör ett sådant förfaringssätt.
course
volume_up
lärokurs {comm. gen.}
course (ayrıca: course of studies)
volume_up
studiegång {comm. gen.}
course
course

2. Tıp

course
volume_up
kur {comm. gen.}
It is extremely important that patients realise that once a course of treatment has begun it must be finished.
Det är av stor vikt att patienten inser att en kur som en gång inletts också avslutas.
How often do you hear the complaint that a patient with malaria has contracted a resistant variant because he stopped his course of treatment too soon out of ignorance.
Hur ofta hör man inte om det besväret att patienten med malaria har fått en resistent variant, eftersom han av okunskap avslutat sin kur för tidigt.
The other 90 % are on personal leave because of family or educational obligations or they are undertaking external courses.
De övriga 90 procenten har tagit tjänstledigt på grund av familje- eller utbildningsmässiga skäl, eller deltar i kurser som ges utanför kommissionen.

3. İnşaat

course (ayrıca: bearing)
volume_up
lager {nö.}
Parliament and the Commission do of course disagree about the Bavarian Lager case and about the way in which the Commission interprets the concept of data protection in that instance.
Parlamentet och kommissionen är ju oense kring Bavarian Lager-fallet och hur kommissionen där tolkat begreppet data protection.
In the second research course graphene is directly grown on large area insulating or semiconducting substrates, as illustrated in Fig. 2 (b)-(c).
I det andra spåret försöker man istället växa grafen, som stora homogena lager, direkt på substrat av isolatorer eller halvledare, vilket illustreras Fig. 2 (b)-(c).
The ministers discussed this last week as well, of course, when they concluded that stockpiling vaccines and antiviral drugs was a matter for the national level alone.
Ministrarna diskuterade naturligtvis också detta förra veckan, när de kom fram till att det enbart var medlemsstaternas sak att lägga upp lager av vaccin.

4. Giyim & Moda: "in knitting"

course
volume_up
varv {nö.} (i stickning)
Then of course some shipyards would drop out although they are much more competitive than others.
Då skulle naturligtvis några varv falla bort, fastän de gör sig mycket bättre gällande än de andra i konkurrensen.

İsveççe' de "course" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
Vi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
EnglishOf course, the EU's wine market needs to be reformed, but let us do it sensibly.
EU:s vinmarknad behöver förvisso reformeras, men låt oss göra det med klokskap.
EnglishThat, of course, is entirely wrong from a factual and a technical point of view.
Detta är givetvis hundra procent felaktigt rent objektivt och fackmässigt sett.
EnglishI hope that will be received in due course, but the deadline was not respected.
Jag hoppas att det kommer fram så småningom, men tidsfristen respekterades inte.
EnglishWith regard to Yannick Jadot's report, we must, of course, promote 'green' trade.
När det gäller Yannick Jadots betänkande måste vi givetvis främja ”grön” handel.
EnglishBesides, the connection with Tehran's present hardline nuclear course is evident.
Dessutom är anknytningen till Teherans nuvarande hårda kärnkraftlinje uppenbar.
EnglishOf course, this must form part of an overall policy on migration and immigration.
Självklart måste detta ingå i en övergripande migrerings- och invandringspolitik.
EnglishThis is, of course, entirely within the discretion of the budgetary authority.
Detta är förstås ett beslut som helt och hållet ska fattas av budgetmyndigheten.
EnglishHowever, I am of course grateful to the Presidency for having given its support.
Jag är emellertid också tacksam för det stöd som ordförandeskapet har bistått med.
EnglishOf course this policy must not negate the objectives of the Community legislation.
Självklart får den politiken inte hindra målsättningen i gemenskapens reglering.
EnglishAnd Parliament has issued strong calls for a change of course on many occasions.
Vid upprepade tillfällen har parlamentet energiskt förespråkat en förbättring.
EnglishPoland, of course, should set an example to others in this and refuse Russian gas.
Polen borde förstås statuera exempel för övriga länder och vägra ta mot rysk gas.
EnglishAny difficulties in applying this agreement will of course have to be assessed.
Eventuella problem med att tillämpa avtalet kommer givetvis att behöva utvärderas.
EnglishOf course, we have had the accession negotiations with Turkey and Croatia opening.
Givetvis har vi också inlett anslutningsförhandlingarna med Turkiet och Kroatien.
English   The Commission takes good note of what Mr Swoboda has just said, of course.
   – Kommissionen tar givetvis stor hänsyn till det som Hannes Swoboda sa nyss.
EnglishThis is a welcome development and, of course, further measures are still needed.
Det är en glädjande utveckling men ytterligare åtgärder behövs förstås fortfarande.
EnglishThis whole project was based, of course, on a lie, as Mr Van Rompuy has admitted.
Hela projektet baserades givetvis på en lögn, vilket Herman Van Rompuy har erkänt.
EnglishOf course they simplify voting procedures, but they also create two problems.
De underlättar givetvis omröstningsförfarandet, men de skapar också två problem.
EnglishThis is not the first time we have discussed this issue in Parliament, of course.
Det är givetvis inte första gången vi diskuterar den här frågan i parlamentet.
EnglishOf course, this is a most important linguistic correction, which will be noted.
Detta är självklart en mycket viktig språklig rättelse, som finns med på listorna.