EN correct
volume_up
{sıfat}

correct (ayrıca: decorous, exact, proper, correctly)
volume_up
korrekt {sıf.}
A mere requirement for correct use does not guarantee the welfare of the animals.
Enbart krav på korrekt användning garanterar inte djurens välbefinnande.
During printing, paper will be automatically drawn from the correct paper trays.
Vid utskrift hämtas papperet automatiskt från korrekt pappersmagasin.
For the correct assignment, the order in the value list is relevant.
För att tilldelningen ska bli korrekt är ordningsföljden i värdelistan avgörande.
correct (ayrıca: accurate, actual, appropriate, genuine)
volume_up
riktig {sıf.}
The consumers need correct information and they need reassurance.
Konsumenterna behöver riktig information och de behöver uppmuntran.
That is not strictly speaking a correct analysis of the purpose of this particular additive.
Det är egentligen inte en riktig analys av syftet med denna tillsats.
Therefore, I do not think the conspiracy theory is a correct analysis.
Därför anser jag inte att konspirationsteorin utgör en riktig analys.
correct (ayrıca: adequate, applicable, appropriate, apt)
correct (ayrıca: normal)
correct (ayrıca: exact, good, just, proper)
volume_up
rätt {sıf.}
Mr Barroso is correct and Mr Verhofstadt is correct in this instance.
José Manuel Barroso har rätt, och Guy Verhofstadt har rätt i det här fallet.
In order to supply the market with the right products at the right time, correct
För att förse marknaden med rätt produkter i rätt tid är korrekta och
Perhaps you are legally correct, but morally speaking, you are not correct.
Kanske har ni rätt juridiskt, men inte moraliskt i alla fall.

İsveççe' de "correct" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSecondly because this position is consistent and, in my view, perfectly correct.
Därefter för att ståndpunkten är samstämmig och i mina ögon fullständigt jämlik.
EnglishThat is correct, Mr Rübig, but at the moment no such request has been submitted.
Det stämmer, herr Rübig! För närvarande föreligger dock inte något sådant förslag.
EnglishWhen questioned, the FBI’s spokesman, Ken Hoffman, admitted the facts were correct.
När FBI:s talesman Ken Hoffman tillfrågades om detta bekräftade han uppgifterna.
EnglishIn my view, the present draft legislation does not yet strike the correct balance.
Enligt min åsikt är det nuvarande lagförslaget ännu inte tillräckligt balanserat.
EnglishTherefore, it is necessary to correct its scope by making a structural change.
Därför är det nödvändigt att genomföra en strukturell förändring av omfattningen.
EnglishI do hope at least that the minutes of the Göteborg Summit are factually correct.
Jag hoppas åtminstone att protokollet från Göteborg nu är riktigt till sin substans.
EnglishThis is the correct way to handle things when the Ombudsman makes a request.
Detta är det korrekta sättet att hantera saker när ombudsmannen gör en förfrågan.
EnglishI believe that is the correct technical term that should be used at this point.
Jag tror att det är denna korrekta tekniska beteckning som bör användas här.
EnglishIt is not about the niceties of correct procedures: it is about the effect.
Det handlar inte om det trevliga med korrekta förfaranden - utan om effekterna.
EnglishIn my opinion, the correct weighting should be given to European production.
Enligt min åsikt måste vi erkänna den europeiska produktionens verkliga betydelse.
EnglishWe have a complete and correct guideline for this, i.e. a legislative measure.
Vi har ett komplett och bra direktiv för detta, alltså en lagstiftad åtgärd.
EnglishThe implementation and correct application of this policy should also be ensured.
Genomförandet och den korrekta tillämpningen av denna politik måste också garanteras.
EnglishI would ask the staff to correct the error, because this is an important matter.
Jag har bett sammanträdestjänsten om en korrigering eftersom detta är en viktig fråga.
EnglishThe Commission attributes high importance to the correct application of Community law.
Kommissionen fäster stor vikt vid den korrekta tillämpningen av gemenskapsrätten.
EnglishThis is correct: we took into consideration amendments and proposals by Parliament.
Detta är sant. Vi beaktade ändringsförslagen och förslagen från parlamentet.
English., whether article 113 was the correct one.
Vi har diskuterat den rättsliga grunden, dvs. frågan om artikel 113 här är den riktiga.
EnglishThat is the legally correct procedure, and you, Mr Rothley, know that as well as I do.
Juridiskt sett är detta det korrekta och ni, Rothley, vet det lika väl som jag.
EnglishPerhaps you can help us a little with the correct pronunciation of your name.
Kanske ni skulle kunna hjälpa oss lite med det korrekta uttalet av ert namn.
EnglishWe have also used the correct official title for the European External Action Service.
Vi har också använt den korrekta officiella titeln på Europeiska utrikestjänsten.
EnglishIn spreadsheet documents, AutoInput is available in addition to AutoCorrect.
Info: i tabelldokument är förutom AutoKorrigeringen även AutoInmatning tillgänglig.