"consent" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"consent" İsveççe çeviri

EN consent
volume_up
{isim}

1. genel

consent (ayrıca: allowance, authority, blessing, leave)
volume_up
tillåtelse {comm. gen.}
With your consent, I will comment on the question of nurses later, once the plenary is full and before the vote.
Jag ska med er tillåtelse kommentera frågan om sjuksköterskor senare, när kammaren är fullsatt och före omröstningen.
I hope quiet diplomacy will not mean consent to the breaking of agreements made on behalf of Russia with representatives of the European Union.
Jag hoppas att tyst diplomati inte innebär tillåtelse att bryta avtal gjorda på Rysslands vägnar med företrädare för EU.
Work is now getting underway to put the revolutionary slogans into practice, and the consent of both the opposing camps is needed.
Arbetet med att omsätta de revolutionära slagorden i praktiken pågår, och ett samförstånd mellan de båda lägren krävs.
That way certain dangerous chemicals may still be exported without explicit agreement or consent, but under very strict conditions.
På så sätt kan vissa farliga kemikalier fortfarande exporteras utan uttryckligt samförstånd eller medgivande, men under mycket strikta förhållanden.
Finally, I believe that certain initiatives require the consent of Europe’s citizens and that it will not be easy to build a consensus on this issue.
Jag anser slutligen att vissa initiativ kräver EU-medborgarnas samtycke och att det inte kommer att bli lätt att nå samförstånd i denna fråga.
consent (ayrıca: approval, assent)
The candidates have confirmed to me their consent to their candidacies.
Kandidaterna har till mig bekräftat sitt samtycke till sina kandidaturer.
We therefore request a further postponement with the consent of the Commission.
Vi begär därför förlängd bordläggning med kommissionens samtycke.
Parliamentary consultation and consent should not be a retrospective tool.
Parlamentariskt samråd och samtycke bör inte vara ett retrospektivt redskap.
consent (ayrıca: approbation, approval, assent, cheering)
volume_up
bifall {nö.}
As long as such matters have not been clarified, I have to say to you in all honesty that I myself cannot consent to the basic idea.
Så länge detta inte är klargjort måste jag uppriktigt säga er att jag inte kan ge ens denna grundidé mitt bifall.
This approach coincides precisely with the specific make-up of the solution put forward by the European Council which has won unanimous consent.
Detta förhållningssätt stämmer helt och hållet överens med utformningen av den lösning som har lagts fram av Europeiska rådet och vunnit allmänt bifall.
I hope to organise a seminar in the European Parliament this year, provided I obtain the consent of my delegation for Russian affairs and the Committee on Foreign Affairs.
Jag hoppas kunna organisera ett seminarium i parlamentet i år, om jag får bifall från min delegation för ryska frågor och utskottet för utrikesfrågor.
consent (ayrıca: assent, concurrence)
It has to be borne in mind that the ACP countries' agreement is required because it is EDF money that is being reallocated so their consent is needed as part of these decisions.
Vi måste komma ihåg att AVS-ländernas instämmande krävs eftersom det är Europeiska utvecklingsfondens pengar som omplaceras och deras bifall behövs således i egenskap av beslutandepart.
It has to be borne in mind that the ACP countries ' agreement is required because it is EDF money that is being reallocated so their consent is needed as part of these decisions.
Vi måste komma ihåg att AVS-ländernas instämmande krävs eftersom det är Europeiska utvecklingsfondens pengar som omplaceras och deras bifall behövs således i egenskap av beslutandepart.
consent (ayrıca: concession, confession)
The candidates have confirmed to me their consent to their candidacies.
Kandidaterna har bekräftat sitt medgivande till kandidaturerna.
It is a method that does not require the consent of a partner.
Det är en metod som inte kräver medgivande från någon partner.
Under this law unsolicited email cannot be sent without the specific consent of the receiver.
Enligt denna lag kan inte oönskade e-brev skickas utan mottagarens uttryckliga medgivande.

2. İşletme

consent (ayrıca: assent)
The candidates have confirmed to me their consent to their candidacies.
Kandidaterna har till mig bekräftat sitt samtycke till sina kandidaturer.
We therefore request a further postponement with the consent of the Commission.
Vi begär därför förlängd bordläggning med kommissionens samtycke.
Parliamentary consultation and consent should not be a retrospective tool.
Parlamentariskt samråd och samtycke bör inte vara ett retrospektivt redskap.

"consent" için eşanlamlılar (İngilizce):

consent

İsveççe' de "consent" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI believe that these statements also largely meet with the consent of my group.
Jag tror också att min grupp i stor utsträckning instämmer i dessa uttalanden.
EnglishSo, if the Council wants the consent of this House, it will have to meet our demands.
Om rådet vill att parlamentet ska godkänna avtalet måste det uppfylla våra krav.
EnglishIt shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.
Rådet skall besluta med enhällighet efter Europaparlamentets godkännande.
EnglishThe candidates have informed me that they consent to their respective nominations.
Kandidaterna har meddelat mig att de samtycker till respektive nominering.
EnglishHow can a person who has never heard of HIV consent to being tested for it?
Hur kan en person som aldrig hört talas om hiv gå med på att låta testa sig?
EnglishThe candidates have informed me that they consent to their nomination as candidates.
Kandidaterna har meddelat mig att de samtycker till respektive nominering.
EnglishIt was agreed, with Parliament's consent, that this would be done in two stages.
Här överenskoms det också, med godkännande från parlamentet, att det skall ske i två steg.
EnglishTheir consent to the Community depends on the success of the Community's policies.
Deras godkännande av gemenskapen beror på om gemenskapspolitiken lyckas.
EnglishThe consent does not concern specific measures implementing enhanced cooperation.
Samförståndet gäller inte specifika åtgärder för att genomföra det fördjupade samarbetet.
EnglishHowever, its final adoption by the Council requires the consent of the European Parliament.
Men det slutgiltiga antagandet av rådet kräver godkännande av Europaparlamentet.
EnglishSetting the age of consent is the responsibility of the Member States.
Fastställandet av nämnda minimiålder faller under medlemsstaternas behörighet.
EnglishWhen European citizens use Twitter, they express their consent to Twitter's privacy policy.
När EU-medborgare använder Twitter godkänner de Twitters integritetsskyddspolicy.
EnglishI believe that I have Mr Chichester’ s consent to present this text.
Jag förmodar att Giles Chichesters samtycker till att jag lägger fram denna text.
EnglishA transfer of funding requires the consent of all the Commissioners.
För en överföring av ekonomiskt stöd krävs stöd från alla kommissionsledamöter.
EnglishI believe that I have Mr Chichester’s consent to present this text.
Jag förmodar att Giles Chichesters samtycker till att jag lägger fram denna text.
EnglishIf the system is to work, the countries involved must give their consent.
Om man vill att systemet skall fungera, måste de berörda staterna vara tillmötesgående.
EnglishThe Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.
Rådet skall besluta med enhällighet efter Europaparlamentets godkännande.
EnglishThe Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.
Rådet skall besluta med enhällighet efter Europaparlamentets godkännande.
EnglishThe Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.2.
Rådet skall besluta med enhällighet efter Europaparlamentets godkännande.2.
EnglishEurope can never consent to a new partitioning of the continent, to a new Yalta Agreement.
EU kan aldrig godkänna en ny delning av kontinenten, ett nytt Jaltaavtal.