"conclusion" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"conclusion" İsveççe çeviri

EN conclusion
volume_up
{isim}

conclusion (ayrıca: abridgment, abstract, outline, recapitulation)
volume_up
sammanfattning {comm. gen.}
These are the areas which I will mention again briefly in my conclusion.
Dessa är de områden som jag kommer att nämna igen i korthet i min sammanfattning.
Jag hoppas att ni kan försäkra oss om denna i er sammanfattning.
Madam President, I would like to make three comments by way of a conclusion on our part in this important debate.
Jag vill göra tre kommentarer genom en sammanfattning från vår sida i den här viktiga debatten.
conclusion
volume_up
avslut {nö.}
We therefore need a conclusion to the Doha Round now.
Därför behöver vi ett avslut på Doharundan nu.
They have entered their final phase, yet much remains to be done before we can reach a successful conclusion.
De har nått ett slutskede, men mycket återstår innan vi kan nå ett framgångsrikt avslut.
This is the essential reason for us saying that we want to bring this procedure to a conclusion now.
Det är främsta skälet till att vi vill nå ett avslut i processen nu.
conclusion (ayrıca: cessation, close, closure, decision)
volume_up
slut {nö.}
So the only conclusion to be drawn is: out with this dinosaur technology!
Detta betyder att konsekvenserna endast kan vara: slut med denna dinosaurieteknologi!
It does not bode well for a successful conclusion to the Nice Summit.
Förebuden från toppmötet i Nice ger inte mycket hopp om ett gott slut.
In conclusion: what is wrong with the varied profiles of European colleges and universities?
Till slut: Varför skulle det inte i Europa finnas en mångfald högskoleprofiler?
conclusion (ayrıca: decision, determination, resolution, resolve)
volume_up
beslut {nö.}
It is extremely important that we reach a conclusion on this.
Det är oerhört viktigt att vi kan fatta ett beslut i frågan.
The Union must also work through, and carry to a conclusion, the decisions that it has taken and is still taking.
Unionen måste också utarbeta och fullborda de beslut den har tagit och tar.
We hope we will come to a conclusion now and take a decision.
Vi hoppas att vi nu kan nå fram till en avslutning och fatta ett beslut.
conclusion (ayrıca: effect, offspring, progeny, result)
I think that is a very important conclusion to this important debate.
Jag anser att det är ett mycket viktigt resultat av denna betydelsefulla debatt.
We hope for a positive conclusion, so that we can start discussing enlargement.
Vi hoppas på ett positivt resultat, så att diskussionen om utvidgning kan påbörjas.
We have had great difficulty bringing this directive to a successful conclusion.
Vi fick verkligen anstränga oss för att uppnå konkreta resultat.
conclusion (ayrıca: close, closure, completion, end)
volume_up
avslutning {comm. gen.}
Just a few words in conclusion - or as my conclusion at least.
Bara ett par ord som avslutning - eller åtminstone som min avslutning.
In conclusion, let me clear up an imprecision in the wording of the amendment.
Som avslutning vill jag reda ut ett oklart begrepp i ändringsförslaget.
I will take the liberty – in conclusion, Mr President – of making one remark.
Jag vill som avslutning, herr talman, ta mig friheten att göra en kommentar.
conclusion
Conclusion of the Statute of the International Renewable Energy Agency (IRENA) (
Ingående av stadgan för den internationella byrån för förnybar energi (Irena) (
The Council shall also act unanimously for the negotiation and conclusion of agreements:
Rådet skall även besluta med enhällighet när det gäller förhandlingar och ingående av avtal
We are ready to work for an early conclusion so long as the substance and quality of the outcome are right.
Vi är redo att arbeta för ett tidigt ingående av ett avtal så länge innehållet och kvaliteten är den rätta.
conclusion (ayrıca: bottom line, end-result, final score)
The conclusion we have reached may not be the one that all of us had hoped for.
Det slutresultat vi har kommit fram till kanske inte är det som vi alla hade hoppats på.
Ju förr vi får ett slutresultat, desto bättre.
   Mr President, I would like to make four proposals to help the IGC reach a successful conclusion.
Jag skulle vilja ge fyra förslag för att hjälpa regeringskonferensen att nå ett bra slutresultat.
conclusion (ayrıca: consequence, deduction, implication, inference)
volume_up
slutsats {comm. gen.}
My conclusion on behalf of the group is that we will be granting discharge.
Min slutsats för partigruppens räkning är att vi kommer att bevilja ansvarsfrihet.
That conclusion was in favour of giving discharge, but it was not adopted.
Denna slutsats var för beviljande av ansvarsfrihet men den antogs inte.
Besides, the Council is constantly deliberating and will have to reach a conclusion.
Rådet överlägger dessutom ständigt och kommer givetvis att komma fram till en slutsats.
conclusion
volume_up
konklusion {comm. gen.}
I wonder whether you reached any conclusion on this point at the Council of Ministers ' meeting in December.
Jag undrar om ni kom fram till någon konklusion på den punkten vid ministerrådets möte i december.
I wonder whether you reached any conclusion on this point at the Council of Ministers' meeting in December.
Jag undrar om ni kom fram till någon konklusion på den punkten vid ministerrådets möte i december.
conclusion (ayrıca: argument, deduction, inference, reasoning)
volume_up
slutledning {comm. gen.}
This is the conclusion I bring to integration based on Poland’s latest experiences.
Det är den slutledning som jag vill man skall ta med, och den grundar sig på Polens senaste erfarenheter.
That is a very sad conclusion because I am convinced that Europe is mistaking its enemy.
Det är en mycket sorglig slutledning, för jag är övertygad om att Europeiska unionen misstar sig på vem som är fienden.
In the report prepared by Mr Medina Ortega we have got some sensible conclusions.
I det betänkande Medina Ortega har utarbetat finns det några förnuftiga slutledningar.
conclusion
I wholeheartedly support the development of trade cooperation between the European Union and Japan, which should result in the conclusion of a bilateral free trade agreement.
Jag stöder helhjärtat utvecklingen av handelssamarbete mellan EU och Japan, som ska leda till slutande av ett bilateralt frihandelsavtal.
This motion for a European Parliament resolution on the conclusion of international air agreements incorporates many of the key principles upheld by the Lega Nord.
Förslaget till resolution från Europaparlamentet om slutande av internationella luftfartsavtal innehåller många av de viktiga principer som Lega Nord står för.
The conclusion of fisheries agreements by the EU with Developing World countries, which include many former colonies of current EU Member States, sounds better than it is.
Europeiska unionens slutande av fiskeavtal med länder i tredje världen, inbegripet många före detta kolonier till nuvarande medlemsstater i EU, ser vackrare ut än det är.

"conclusion" için eşanlamlılar (İngilizce):

conclusion

İsveççe' de "conclusion" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn conclusion, I recall the Council's watchwords: responsibility and solidarity.
Avslutningsvis påminner jag om rådets honnörsord: ansvarstagande och solidaritet.
EnglishIn conclusion, I should like to thank the rapporteur again for her excellent work.
Avslutningsvis vill jag än en gång tacka föredraganden för hans utmärkta arbete.
EnglishIn conclusion, I should once again like to refer to Mr Brok's opening comments.
Jag skulle avslutningsvis ännu en gång vilja peka på vad Brok sade inledningsvis.
EnglishIn conclusion, the Committee on Social Affairs and Employment supports the report.
Avslutningsvis stöder utskottet för sysselsättning och socialfrågor betänkandet.
EnglishIn conclusion, in Ireland there are many examples of women in leadership roles.
Sammanfattningsvis finns det på Irland många exempel på kvinnor i ledande roller.
EnglishIn conclusion, I wish the Czech Presidency the best of luck and much success.
Avslutningsvis önskar jag det tjeckiska ordförandeskapet all lycka och framgång.
EnglishIn conclusion, the Commission cannot accept the amendments proposed in the report.
Sammanfattningsvis kan kommissionen inte godta ändringsförslagen i betänkandet.
EnglishBefore my experiments draw a conclusion, anything may prove to be a critical link.
Innan mina experiment är slutförda, kan vad som helst visa sig vara sammanlänkat.
EnglishIn conclusion, I would like to thank the rapporteur, Mr Rappkay, for his work.
Avslutningsvis vill jag tacka föredraganden, Bernhard Rapkay, för hans arbete.
EnglishWe came to the conclusion that perhaps absorption is not the best term to use.
Vi kom till slutsatsen att absorption kanske inte är den bästa termen att använda.
EnglishI have received six motions for resolutions at the conclusion of this debate.
Jag vill avsluta debatten med att säga att jag har mottagit 6 resolutionsförslag.
EnglishIt is regrettable that this conclusion is not included is Mrs Giannakou's report.
Det är synd att den slutsatsen inte finns med i betänkandet av Giannakou-Koutsikou.
EnglishIn conclusion, I would like to thank the rapporteur, Mr Rappkay, for his work.
Avslutningsvis vill jag tacka föredraganden, Bernhard Rapkay, för hans arbete.
EnglishCan the Council give an update on the negotiations nearing conclusion in Copenhagen?
Kan rådet rapportera om förhandlingarna i Köpenhamn som nu närmar sig slutskedet?
EnglishThis proposal allows the Commission to authorise the conclusion of such agreements.
Detta förslag gör det möjligt för kommissionen att tillåta att sådana avtal ingås.
EnglishCan we draw from this the conclusion that the Member States no longer need the money?
Kan vi av detta dra slutsatsen att medlemsstaterna inte längre behöver pengarna?
EnglishIt continues to be strictly related in time to the conclusion of the WTO procedure.
Den fortsätter att vara tidsmässigt beroende av resultatet av WTO-förfarandet.
EnglishI have received six motions for resolutions at the conclusion of this debate.
Jag vill avsluta debatten med att säga att jag har mottagit 6 resolutionsförslag .
EnglishIt is regrettable that this conclusion is not included is Mrs Giannakou' s report.
Det är synd att den slutsatsen inte finns med i betänkandet av Giannakou-Koutsikou.
EnglishIn conclusion, I wish the music of Mozart not just for the elite, but for all.
Avslutningsvis önskar jag att inte bara eliten, utan alla, ska få lyssna på Mozart.