"concluded" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"concluded" İsveççe çeviri

EN concluded
volume_up
{sıfat}

concluded (ayrıca: complete, done)
As far as Slovakia is concerned, that discussion is not concluded.
Vad gäller Slovakien, är den diskussionen inte avslutad.
This is what is at issue in the current phase to be concluded by 31 March.
Detta är vad det handlar om i denna första fas som skall vara avslutad den 31 mars.
The whole process should be concluded before next summer.
Hela processen borde vara avslutad före nästa sommar.

"concluded" için eşanlamlılar (İngilizce):

concluded

İsveççe' de "concluded" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishParliament's approval will also be required for all trade agreements concluded.
Parlamentets samtycke kommer också att krävas för ingående av alla handelsavtal.
EnglishThe other Member States have concluded bilateral agreements directly with Brazil.
Övriga medlemsstater har ingått bilaterala viseringsavtal direkt med Brasilien.
EnglishParliament and the Council have concluded a joint declaration on this matter.
Parlamentet och rådet har kommit fram till en gemensam förklaring i denna fråga.
EnglishWere the Doha Round to be concluded, it would be a disaster for all nations.
Om Doharundan hade slutförts skulle det ha varit en katastrof för alla nationer.
EnglishWe applaud, however, the fact that Croatia has not concluded such an agreement.
Vi välkomnar dock det faktum att Kroatien inte har slutit något sådant avtal.
EnglishMadam President, we do not wish to re-open a debate which was concluded yesterday.
Fru talman, vi kommer inte att på nytt ta upp den debatt som avslutades i går.
EnglishFollowing lengthy discussions, my committee concluded that this is a fair position.
Efter långa diskussioner kom mitt utskott fram till att detta är rätt och riktigt.
EnglishIt would be nice if it could all be concluded before next year's European elections.
Det skulle vara trevligt om allt skulle kunna avslutas före Europavalet nästa år.
EnglishWe applaud, however, the fact that Croatia has not concluded such an agreement.
Jag skulle vilja kommentera några av de specifika punkter som tas upp i betänkandet.
EnglishMost Member States have concluded a separate regulation of this type with the US.
De flesta medlemsstater har slutit ett enskilt avtal av detta slag med USA.
EnglishMember States have between them probably concluded around 2 000 bilateral agreements.
Medlemsstaterna har sinsemellan troligen ingått omkring 2 000 bilaterala avtal.
EnglishThe European Community, however, concluded a horizontal agreement in December 2006.
Europeiska gemenskapen och Marocko slöt dock ett övergripande avtal i december 2006.
EnglishI am pleased with the agreements concluded at the G20 Summit in Pittsburgh.
Jag är nöjd med de överenskommelser som nåddes vid G20-toppmötet i Pittsburgh.
EnglishOf these, 24 were concluded at the third reading following successful conciliation.
Av dessa antogs 24 stycken vid tredje behandlingen efter en framgångsrik förlikning.
EnglishIt is one of the eight visa facilitation agreements that we have concluded.
Det är ett av åtta avtal om förenklade viseringsförfaranden som vi har ingått.
English(DE) Mr President, the ACTA negotiations seem to be more or less concluded.
(DE) Herr talman! Acta-förhandlingarna tycks vara mer eller mindre avslutade.
EnglishAn agreement was concluded with the World Bank and the International Monetary Fund.
Ett avtal undertecknades med Världsbanken och Internationella valutafonden.
EnglishI am talking about the cooperation agreements we have concluded with many countries.
Jag talar här om de avtal om samarbete vi slutit med ett stort antal länder.
EnglishThe peace agreement concluded in July was welcomed at the time by the European Union.
Det fredsavtal som slöts i juli välkomnades på sin tid av Europeiska unionen.
EnglishWe will not be able to ratify the agreement that the Commission has already concluded.
Vi kommer inte att kunna ratificera det avtal som kommissionen redan har slutfört.