"comprehensive" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"comprehensive" İsveççe çeviri

EN comprehensive
volume_up
{isim}

comprehensive (ayrıca: overall, general)
A comprehensive review clause is no doubt better suited for this regulation.
En övergripande översynsklausul passar utan tvekan bättre för denna förordning.
The comprehensive dialogue is the successor to the critical dialogue.
Den övergripande dialogen är efterföljaren till den kritiska dialogen.
A comprehensive immigration policy must begin with the countries of origin, however.
En övergripande invandringspolitik måste emellertid börja med ursprungsländerna.

"comprehensive" için eşanlamlılar (İngilizce):

comprehensive

İsveççe' de "comprehensive" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI should like to thank Mr Byrne for his very comprehensive and thoughtful reply.
Jag skulle vilja tacka herr Byrne för hans mycket utförliga och genomtänkta svar.
English(LT) Once again thank you for your comprehensive and, I would say, hopeful reply.
(LT) Tack ännu en gång för ert uttömmande och, vill jag påstå, hoppfulla, svar!
English(LT) Mr President, Commissioner, thank you for your really comprehensive response.
(LT) Herr talman, fru kommissionsledamot! Tack för ditt verkligt utförliga svar.
EnglishThere you have it, Mr President; I think I have been as comprehensive as I can.
Det var det, herr talman. Jag tror att jag varit så uttömmande som jag har kunnat.
EnglishIDABC provides a more comprehensive coverage of pan-European eGovernment services.
IDABC ger en mer heltäckande räckvidd för alleuropeiska e-förvaltningstjänster.
EnglishThis comprehensive resolution should receive the unanimous support of Parliament.
Denna uttömmande resolution borde erhålla ett enhälligt stöd från parlamentet.
EnglishOur strategy must comprise comprehensive treatment close to patients’ home areas.
Vår strategi måste omfatta heltäckande behandling i närheten av var patienterna bor.
EnglishFunds within Linnaeus-Palme are not intended to represent comprehensive financing.
Medel inom Linnaeus-Palme är inte tänkt att vara en heltäckande finansiering.
EnglishI can only say that I welcome the opportunity to provide comprehensive information.
Jag kan bara säga att jag välkomnar möjligheten att få ge heltäckande information.
EnglishI thank the Commissioner for his very comprehensive and most encouraging answer.
Jag tackar kommissionären för hans mycket uttömmande och uppmuntrande svar.
EnglishI thank the Commissioner for her very comprehensive and most informative reply.
Jag tackar kommissionären för hennes uttömmande och mycket informativa svar.
EnglishFirst of all, I thank the Commissioner for a comprehensive and clear reply.
För det första vill jag tacka kommissionären för ett utförligt och tydligt svar.
EnglishI insist on a precise and comprehensive response to these difficult legal questions.
Jag insisterar på ett exakt och fullständigt svar på dessa svåra juridiska frågor.
EnglishI should like to thank the Commissioner for her comprehensive answer to my question.
– Jag vill tacka kommissionsledamoten för hennes uttömmande svar på min fråga.
EnglishI thank the Commissioner most sincerely for that very comprehensive reply.
Jag tackar kommissionsledamoten å det varmaste för det mycket uttömmande svaret.
EnglishI would also like to thank the Commissioner for a very comprehensive answer.
(EN) Jag vill också tacka kommissionsledamoten för ett mycket utförligt svar.
EnglishThis will be necessary, however, to offer customers a comprehensive choice.
Det kommer emellertid att bli nödvändigt att erbjuda kunderna ett heltäckande val.
English(GA) Mr President, I would like to thank the Commissioner for that comprehensive answer.
(GA) Herr talman! Jag vill tacka kommissionsledamoten för det uttömmande svaret.
EnglishIt must also be comprehensive, covering the full range of issues in the Bali road map.
De måste också vara heltäckande och omfatta alla punkterna i färdplanen från Bali.
EnglishNo one here would question the fact that non-smokers need comprehensive protection.
Ingen här skulle ifrågasätta att icke-rökare behöver ett heltäckande skydd.