"commonality" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"commonality" İsveççe çeviri

EN commonality
volume_up
{isim}

1. genel

commonality (ayrıca: citizenry)

2. İşletme

commonality
volume_up
kommonalitet {comm. gen.}
commonality

"commonality" için eşanlamlılar (İngilizce):

commonality
common

İsveççe' de "commonality" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe must find a new Europe for the 21st century, where everybody can belong to that commonality.
Vi måste hitta ett nytt EU för 2000-talet där alla kan vara en del av den gemensamheten.
EnglishThey are the cancer of commonality, the cancer of Europe's future.
Det är gemensamhetens cancer, EU:s framtids cancer.
EnglishIt is a model where a diversity of experience is based on a commonality of values.
Denna modell bör förbättras och anpassas till dagens utmaningar, men förbättringarna får inte leda till att den försvagas.
EnglishWhile respecting the autonomy of each institution, we need to stress the commonality of our European principles.
Samtidigt som vi respekterar varje institutions självständighet måste vi betona gemensamheten i våra europeiska principer.
EnglishNevertheless, finding commonality between a strict rules-based system and a more flexible principles-based system is not simple.
Inte desto mindre är det svårt att finna gemensamhet mellan ett strikt regelbaserat system och ett mer flexibelt, principbaserat system.
EnglishThe problem is, of course, that, as we begin to look at all that commonality, we have to begin to question why we maintain certain divisions.
Problemet är att när vi börjar titta på all det vi har gemensamt måste vi börja fråga oss varför vi insisterar på vissa avgränsningar.
EnglishAfter all, when faced with global challenges and the emergence of new competitors on the world market, we need greater union and greater commonality.
När vi står inför globala utmaningar och när nya konkurrenter dyker upp på världsmarknaden behöver vi en större union och större gemenskap.
EnglishThousands of people have died and, with no possibility of a military solution, we must negotiate and talk until a commonality of interest is found.
Tusentals människor har dött och utan en möjlig militär lösning måste vi förhandla och diskutera till dess att vi når bästa möjliga lösning för alla.
EnglishThey leveled that playing field and decided the anatomy that mattered was the commonality of anatomy, not the difference in anatomy, and that was a really radical thing to do.
De jämnade spelplanen och bestämde att likheten mellan oss, inte skillnaderna mellan oss, var det som spelade roll. ~~~ Och det var verkligen radikalt.
EnglishWith the current Directive on the Sustainable Use of Plant Protection Products we are taking a giant step towards more commonality in European environmental and consumer protection.
Med det nuvarande direktivet om hållbar användning av växtskyddsmedel tar vi ett stort steg mot större överensstämmelse i EU:s miljö- och konsumentskyddslagstiftning.
EnglishIn my view, the overall framework for this summit was extremely poor and its outcome is negatively influenced by far too much 'go-it-alone' and far too little commonality.
Jag anser att den övergripande ramen för det här toppmötet hade stora brister och att dess resultat påverkades negativt av alltför många frispelare och alltför lite gemensamhet.
EnglishSubsidiarity is about respecting the Member States and their rights and solidarity, in my view, reflects the commonality of the European Union and our support for each other.
Subsidiaritet handlar om respekt för medlemsstaterna och deras rättigheter. Solidaritet handlar, som jag ser det, om Europeiska unionens gemenskap och vårt stöd till varandra.
EnglishMy response is that, while it is true that our social systems are different, they also have a great deal in common and it is that commonality which constitutes the European social model.
Jag säger då att det stämmer att våra sociala system skiljer sig åt men att de också har en hel del gemensamt, och att det är det som är den europeiska sociala modellen.