EN clearance
volume_up
{isim}

1. genel

In your own country the Department of Social Security has failed to get clearance of its accounts for the last 14 years.
I ert land har socialdepartementet inte lyckats få ett godkännande av sina räkenskaper under de senaste 14 åren.
Finally on the Mulder report, I should like to make it clear that I will take your request for regular information on decisions on the clearance of accounts into consideration.
I fråga om Mulders betänkande vill jag avslutningsvis klargöra att jag tar hänsyn till kravet på regelbunden information om beslut gällande granskning och godkännande av räkenskaperna.
clearance (ayrıca: ball game, case, condition, estate)
D. och skaffa tillstånd.
In Afghanistan, about 2 million people were assisted by the mine-clearance programme which is crucial in returning that country back to normality.
I Afghanistan fick ca 2 miljoner personer hjälp genom minröjningsprogrammet, vilket är avgörande för att landet skall kunna återgå till ett normalt tillstånd.
A condition where the clearance is sought, one which permits have been obtained with a proposal on the end cover its design with or without suggestions for the use of tire shreds.
En där tillstånd för avslutning söks, en där tillstånd har erhållits med ett förslag på sluttäckningens utformning med eller utan förslag på användning av gummiklipp.
clearance (ayrıca: decontamination, depollution)
volume_up
sanering {comm. gen.}
clearance (ayrıca: latitude, leeway, scope)
Han kanske använde sin mätare med för lite spelrum.
This would have supported the brutal war policy of the Sri Lankan government and given clearance for attacks on civilians.
Detta skulle ha stött den brutala krigsstrategi som Sri Lankas regering använder och gett fritt spelrum för attacker mot civila.
clearance (ayrıca: clearing)
volume_up
röjning {comm. gen.}
The Finns are involved in international cooperation with regard to mine clearance.
Finländarna deltar i det internationella samarbetet för röjning av minor.
Mine clearance carried out under this regulation encompasses de facto clearance of other unexploded ordnance.
Minröjning som genomförs under den här förordningen omfattar de facto röjning av annan outlöst ammunition.
Mine-clearance encompasses de jure and de facto clearance of other unexploded ordnance, although this is not a specific submunitions instrument.
Minröjning omfattar de jure och de facto röjning av andra blindgångare, även om instrumentet inte är avsett särskilt för substridsdelar.
clearance (ayrıca: cleanup, clearing, purge, clear-out)
volume_up
rensning {comm. gen.}
Vi åker så fort vi har fått klartecken.
clearance (ayrıca: depletion, drain, evacuation)
volume_up
tömning {comm. gen.}
clearance
clearance
clearance (ayrıca: clear-up)
clearance
Kräver omedelbart landningstillstånd.
clearance
clearance
volume_up
tulldeklarering {comm. gen.}

2. Ticaret

clearance
volume_up
tullbehandling {comm. gen.}
Another issue highlighted in the report is the need to support the removal of practical obstacles to border crossing and customs clearance.
En annan fråga som uppmärksammas i betänkandet är behovet av att stödja avlägsnandet av praktiska hinder för gränspassage och tullbehandling.
clearance

3. İnşaat

clearance (ayrıca: headroom)
clearance (ayrıca: headroom)
clearance
volume_up
fri brobredd {comm. gen.} [ör.]

4. İşletme

clearance (ayrıca: deduction, rendering of accounts)
volume_up
avräkning {comm. gen.}
clearance
volume_up
tullbehandling {comm. gen.}
Another issue highlighted in the report is the need to support the removal of practical obstacles to border crossing and customs clearance.
En annan fråga som uppmärksammas i betänkandet är behovet av att stödja avlägsnandet av praktiska hinder för gränspassage och tullbehandling.

"clearance" için eşanlamlılar (İngilizce):

clearance

İsveççe' de "clearance" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe can, in the current framework, do more for economic coordination and clearance.
Vi kan inom den nuvarande ramen göra mer som rör ekonomisk samordning och klarering.
EnglishWe need to get a total clearance of some of the people that are there at the moment.
Vi behöver få ett totalt utbyte av några av de människor som arbetar där för närvarande.
EnglishThis clearance took about two years longer than originally planned for.
Saneringen tog ungefär två år längre än vad som hade planerats från början.
EnglishWe should also help to sort out the accounting clearance problem.
Vi bör också hjälpa till att reda ut problemet med avslutandet av räkenskaperna.
EnglishThe ratio of clearance to new forest growth is even higher than 100%.
Förhållandet mellan hyggen och ny skog ligger till och med över 100 procent.
EnglishECHO also funds medical teams, mine-clearance experts, and transport and logistical support.
Echo finansierar också läkarteam, minröjningsexperter, transporter och logistikstöd.
EnglishHere we are looking, above all, at the possibilities offered by mechanical landmine clearance.
Här handlar det framför allt om de möjligheter som en mekanisk minröjning ger.
EnglishHere one sees some encouraging developments in the techniques of mine-clearance.
Här kan vi se en uppmuntrande utveckling i minröjningstekniken.
EnglishSecondly, it is of course very important to consider the debt clearance question.
För det andra är det givetvis synnerligen viktigt att gå in på frågan om avskrivning av skulderna.
EnglishThen the bus took off for what we thought was clearance through passport or clearance to the baggage.
Sedan åkte bussen till vad vi trodde var passkontrollen eller bagageutlämningen.
EnglishWhat level of security clearance do we want to grant to how many Members?
Vilket slags sekretessnivå ska beviljas till hur många ledamöter?
EnglishIn my constituency, as you know, there is a problem with customs clearance at the Swiss border.
I min valkrets har vi som ni vet problem med tullklarering vid den schweiziska gränsen.
EnglishIt must be realised that Finland spends large sums of money on mine clearance in other countries.
Man måste observera att Finland lägger ner stora summor på minröjning i andra länder.
EnglishThis might apply, in my opinion, to clearance of accounts in agricultural policy for example.
Som jag ser det skulle det till exempel kunna gälla avräkningarna inom jordbrukspolitiken.
EnglishA mine-clearance programme is part of safety, is of key importance and should not be overlooked.
Ett minröjningsprogram hör till säkerheten, är väldigt viktigt och får inte glömmas bort.
EnglishThe American federal budget has failed to get any clearance of its accounts for the last six years.
I USA har räkenskaperna i den federala budgeten inte godkänts på sex år.
EnglishOnly a small percentage are checked at the time of customs clearance.
Endast en liten andel kontrolleras i samband med förtullningen.
EnglishI guess I kinda figured with your security clearance you'd know more about it than I do.
Jag tänkte att du med din insyn visste mer om det än jag.
EnglishAid should also definitely extend to additional sums allocated by the Commission for mine clearance.
Biståndet bör också definitivt omfatta ytterligare anslag från kommissionen för minröjningen.
EnglishWe are also concerned about the sum which remains for clearance.
Vi är också bekymrade över det belopp som ännu inte godkänts.