EN

charge {isim}

volume_up
1. genel
One might think that the man in charge was not bold enough to dismiss those who were not fulfilling their duties.
Det verkar som om det inte fanns någon tillräckligt djärv ledare för att avskeda de som inte accepterade sitt uppdrag.
If I were in charge of an industrial plant, my job would be to find a favourable course of action to take.
Om jag skulle företräda en industri, har jag också i uppdrag att söka en lämplig väg.
Vi har fått detta uppdrag av toppmötet i Köln.
charge (ayrıca: award, pot, price, prize)
On the other hand, we should not make a charge if it is not necessary.
Å andra sidan är det nu återigen inte så att vi måste sätta ett pris om det inte är nödvändigt.
Tourist attractions sometimes charge visitors a higher price than local residents.
På turistattraktioner måste besökare från andra länder ibland betala ett högre pris än landets invånare.
Stödet kan inte vara utan ett pris.
charge (ayrıca: account)
Your credit/debit card will be charged by the seller, through your Google Wallet account.
Kredit-/betalkortet debiteras av säljaren via ditt Google Wallet-konto.
Beloppet kommer inte att dras från ditt konto.
While you may see multiple pending listings in your account, only one charge will be deducted after the authorization is completed.
Det kan finnas flera reserverade belopp på kontot, men efter att auktoriseringen har slutförts genomförs bara ett av dem.
charge (ayrıca: attendance, attention, care, custody)
volume_up
vård {comm. gen.}
The first is the cap on roaming charges in the Telecoms Package, and the second is patients' rights for elective medical treatment in other EU countries.
Det första är taket för roamingavgifter i telekompaketet och det andra är patienters rätt att välja att få vård i andra EU-länder.
If air traffic control services were charged based on average values it might well mean that charges would clearly rise in some areas.
Om flygkontrolltjänsterna skulle avgiftsbeläggas på grundval av genomsnittliga värden, skulle detta mycket väl kunna betyda att avgifterna klart kommer att höjas inom några områden.
Activity-based charging has transformed the hospital service, whose original task was to provide quality care for all, into a hospital business selling increasingly costly care services.
Avgifterna för sjukhusvård har förvandlat sjukhusen, vars ursprungliga syfte var att erbjuda kvalitetsvård åt alla, till företag som nu säljer en allt dyrare vård.
charge (ayrıca: dodger, excise, fee, poundage)
The certificate must be issued free of charge (or at the same charge as identity cards for nationals).
Beviset utfärdas i regel utan avgift (eller samma avgift som för ett nationellt id-kort).
We should be flexible in reflecting developments on how that charge is measured.
Vi bör vara flexibla när det gäller att återspegla utvecklingen om hur denna avgift skall bedömas.
The Member States have not even managed to agree about a common charge on carbon dioxide.
Medlemsländerna har inte ens lyckats komma överens om en gemensam avgift på koldioxid.
charge (ayrıca: assessment, prize, treasure, trove)
volume_up
skatt {comm. gen.}
High taxes and social charges are therefore only one reason among many.
Hög skatt och höga sociala avgifter är därför bara en orsak bland många andra.
We are examining three alternative solutions: tax, inclusion in the gas trading system or user charges.
Vi håller på att undersöka tre olika lösningar: skatt, införande av handel med utsläppsrätter i sektorn samt användaravgifter.
This is already being done through tax on fuel, insurance, road checks and through many other charges.
Det sker redan genom skatt på bränsle, försäkring, vägkontroller och genom många andra avgifter.
As for the charging principles, here again I agree with the Commission: on principle marginal charges should be required.
Vad beträffar principerna om ersättning är jag också ense med kommissionen: Principiellt bör man begära marginalkostnader.
At the very least they should get full credit, if not an actual refund of any airport charges on a cancelled flight.
De borde åtminstone få full ersättning, om än inte en faktisk återbetalning av flygplatsavgifterna på en avbokad flight.
I have the feeling that airports are using some of these security charges to obtain further remuneration for themselves.
Jag har en känsla av att flygplatser använder vissa av dessa säkerhetsavgifter för att få ytterligare ersättning för eget bruk.
charge (ayrıca: cost, expense)
It is quite obvious that Member States should provide visas for these people free of charge.
Det är helt klart att medlemsländerna skall förse dessa personer med visum utan kostnad.
Their application should be processed quickly and free of charge.
Deras ansökan handläggs i regel snabbt och utan kostnad.
In practice, all digital television service providers should broadcast these stations free of charge.
I praktiken bör alla leverantörer av digitala televisionstjänster sända dessa kanaler utan kostnad.
charge (ayrıca: coaching)
charge (ayrıca: expenditure, expense, spending, outlay)
The charges relating to heating, for instance, are a major expense for tenants and they need to be regulated and even reduced.
Uppvärmningskostnaderna är till exempel en stor utgift för de boende och måste regleras och till och med sänkas.
Those same Member States should then decide independently whether they are to fund this expenditure by, in turn, levying charges in relation to their own particular fishing vessels.
Dessa medlemsländer får sedan självständigt avgöra om de i sin tur skall finansiera denna utgift genom att ta ut avgifter från sina respektive fiskefartyg.
In cases where expenditure is not charged to the Union budget it shall be charged to the Member States in accordance with the gross national product scale, unless the Council decides otherwise.
Om en utgift inte skall belasta unionens budget skall den belasta medlemsstaterna i enlighet med den på bruttonationalinkomsten grundade fördelningsnyckeln, om inte rådet beslutar något annat.
charge (ayrıca: shock, trauma, jar)
volume_up
chock {comm. gen.}
charge (ayrıca: admonition, counsel)
charge (ayrıca: command, direction, injunction, order)
charge (ayrıca: concern, office, place, position)
charge
Big bucks are often made on the back of the poor by making huge charges for transport and operational services.
Det tjänas ofta grova pengar på de fattigas bekostnad genom att man räknar för höga transportkostnader och driftskostnader.
Yes, Mr Verheugen is in charge of negotiating with his US counterpart to promote trade between our two regions, but can he do it by sacrificing European health standards?
Ja, Günter Verheugen är ansvarig för förhandlingar med sin amerikanska motpart för att främja handeln mellan våra två regioner, men får det ske på bekostnad av europeiska hälsonormer?
charge
The charge for the good will generally post to your credit/debit card within a few days.
Debitering för varan bokförs på ditt kredit-/betalkort inom några dagar.
If the order has been cancelled, the pending authorization will not result in a charge.
Eftersom beställningen har annullerats leder det reserverade beloppet inte till någon debitering.
If your order has been cancelled, the pending amount that you've noticed is only an authorization, not an actual charge.
Om beställningen har annullerats är det utestående beloppet som visas på utdraget bara ett reserverat belopp, inte en faktisk debitering.
charge (ayrıca: rate, tariff)
volume_up
taxa {comm. gen.}
We therefore think it should also be the Member States who ultimately determine the charges.
Därför tycker vi att det också bör vara medlemsländerna som slutligen fastställer taxorna.
charge (ayrıca: custody, guardianship, inspection, watch)
We are not allowing them to set their own capital charges but we would be getting suspiciously close to that if we did not keep a close eye on their internal systems.
Vi kommer inte att tillåta dem att fastställa sina egna kapitalavgifter, men vi skulle komma misstänkt nära detta om vi inte håller noga uppsikt över deras interna system.
charge (ayrıca: accusation, imputation)
I am making a political charge, and I expect a politician to respond to it.
Jag gör en politisk anklagelse och jag förväntar att en politiker svarar på det.
He is indicted on a charge of high treason, which is a very strong and extreme charge and for what?
Han åtalas för högförräderi, vilket är en mycket allvarlig och extraordinär anklagelse.
Refusal to recognise another state or the rights of its people is a charge of great magnitude.
Att vägra att erkänna en annan stat eller dess folks rättigheter är en mycket allvarlig anklagelse.
charge (ayrıca: blast)
The brutal intervention by the police regrettably resulted in the detonation of an explosive charge, which destroyed the cross.
Tyvärr slutade polisens brutala ingripande med att man detonerade en sprängladdning som förstörde korset.
charge (ayrıca: tax)
It rightly says that it is better to introduce a charge of this kind, a tax of this kind at European level.
Det talar helt riktigt om att det är bättre att sådana pålagor, sådana skatter ligger på europeisk nivå.
Ytterligare pålagor har införts.
Finally, we shall approve and support Amendment No 40 tabled by the Verts/ALE Group, because we believe that a toll cannot amount to nothing more than a tax or an additional charge.
Slutligen kommer vi att godkänna och stödja ändringsförslag 40 som har lagts fram av Verts/ALE-gruppen, eftersom vi anser att en vägtull inte bara kan vara en skatt eller ännu en pålaga.
Despite being cleared by a court of all charges on 22 July 1997, he is still in prison.
Trots att han i domstol den 22/7 1997 friats från alla anklagelser kvarhålls han i fängsligt förvar.
Despite being cleared by a court of all charges on 22 July 1997, he is still in prison.
Trots att han i domstol den 22 / 7 1997 friats från alla anklagelser kvarhålls han i fängsligt förvar.
charge
charge (ayrıca: fee, password, ransom, word)
2. İşletme
charge (ayrıca: fee)
The certificate must be issued free of charge (or at the same charge as identity cards for nationals).
Beviset utfärdas i regel utan avgift (eller samma avgift som för ett nationellt id-kort).
We should be flexible in reflecting developments on how that charge is measured.
Vi bör vara flexibla när det gäller att återspegla utvecklingen om hur denna avgift skall bedömas.
The Member States have not even managed to agree about a common charge on carbon dioxide.
Medlemsländerna har inte ens lyckats komma överens om en gemensam avgift på koldioxid.
charge (ayrıca: accusation, incrimination)
I am making a political charge, and I expect a politician to respond to it.
Jag gör en politisk anklagelse och jag förväntar att en politiker svarar på det.
He is indicted on a charge of high treason, which is a very strong and extreme charge and for what?
Han åtalas för högförräderi, vilket är en mycket allvarlig och extraordinär anklagelse.
Refusal to recognise another state or the rights of its people is a charge of great magnitude.
Att vägra att erkänna en annan stat eller dess folks rättigheter är en mycket allvarlig anklagelse.
3. Elektronik
charge
The armour-plating used in the Second World War was pierced by shells with a hollow charge, powered by chemical energy.
Bepansringarna från andra världskriget genomborrades av projektiler med RSV-laddning, med kemisk energi.
För det tredje, infrastrukturen för laddning.
You have not mentioned smart meters in cars at all and yet you have talked about smart charging.
Ni har över huvud taget inte nämnt smarta mätare i bilar, och ändå har ni faktiskt talat om smart laddning.
4. Askeri
charge (ayrıca: strike)
The United Kingdom Government has been leading the charge on that.
Den brittiska regeringen har lett detta anfall.
Of course, I do not imagine Commissioner Kinnock leading a Commission cavalry charge to liberate the Lille-Brussels road.
Jag föreställer mig naturligtvis inte att kommissionär Kinnock skall leda ett anfall för kommissionens kavalleri för att befria vägen mellan Lille och Bryssel.
5. Teknoloji
charge
volume_up
charge {sad. çoğ.}
I have requested, as a first stage, that a regionalised delegation mission be established in Belarus, headed by a chargé d’affaires under the head of mission of Kiev.
Jag har som ett första steg krävt att en regional beskickning inrättas i Vitryssland, ledd av en chargé d’affaires som står under beskickningschefen i Kiev.
SV

charge {sadece çoğul}

volume_up
1. Teknoloji
charge
Jag har som ett första steg krävt att en regional beskickning inrättas i Vitryssland, ledd av en chargé d’affaires som står under beskickningschefen i Kiev.
I have requested, as a first stage, that a regionalised delegation mission be established in Belarus, headed by a chargé d’affaires under the head of mission of Kiev.

İsveççe' de "charge" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe independent European Central Bank is in charge of monetary issues in the EU.
Den oberoende Europeiska centralbanken ansvarar för de monetära frågorna i EU.
EnglishThe European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
Europeiska sjösäkerhetsbyrån har ansvar för att övervaka säkerheten till havs.
EnglishIt is not I who says so, but the bodies in charge of monitoring the situation.
Och det är inte jag som säger det, utan de organ som bevakar situationen i landet.
EnglishIt was not in place to assist those who were in charge of the issues in 1999.
Den hade inte införts och kunde inte bistå dem som ansvarade för dessa frågor 1999.
EnglishThe work on the report on the reverse charge mechanism has been very constructive.
Arbetet med betänkandet om omvänd betalningsskyldighet har varit mycket konstruktivt.
EnglishWe tend to have good Presidencies when the small countries are in charge.
Vi brukar ha goda ordförandeskap, när de små länderna sitter i ordförandestolen.
EnglishOn the issue of the annual percentage rate of charge, we need an EU standard.
När det gäller frågan om den effektiva årsräntan behöver vi en EU-standard.
EnglishThe teacher in charge of the group had to decide whether to go to the Black Forest.
Läraren som hade ansvaret fick bestämma om de skulle resa till Schwarzwald.
EnglishIn the original trial both the charge and sentence were delivered orally.
I den ursprungliga rättegången meddelades både anklagelsen och domen muntligt.
EnglishThe citizens simply cannot comprehend the ineffectiveness of those in charge.
Medborgarna kan helt enkelt inte förstå att makthavarna är så ineffektiva.
EnglishIf you really are in charge, tell me where the southeast borders of Europe are.
Om det verkligen är ni som har ansvaret, tala om för mig var EU:s sydligaste gränser går.
EnglishTo what extent will the banks charge conversion costs to the customer?
I vilken utsträckning kommer bankerna att ta ut omräkningskostnaderna av kunden?
EnglishI would like a clear answer as to who will be in charge of coordination.
Jag skulle vilja ha ett tydligt svar på vem som ska ansvara för samordningen.
EnglishIf you really are in charge, tell me where the southeast borders of Europe are.
Om det verkligen är ni som har ansvaret, tala om för mig var EU: s sydligaste gränser går.
EnglishPerhaps Commissioner Fischler should put him in charge of inspecting abattoirs.
Kommissionsledamot Fischler borde kanske göra honom ansvarig för inspektioner av slakthus.
EnglishWe oppose the very purpose of this institution, whoever is in charge of it.
Vi är emot själva syftet med denna institution, oavsett vem som leder den.
EnglishTo be precise, it is the fault of the people in charge of the system.
Det är, närmare bestämt, ett misstag av de personer som har ansvar för systemet.
English(Chatter) JH: My question to you is, who's in charge of that classroom?
Börja. ~~~ (Prat) JH: Min fråga till er är, vem styr det där klassrummet?
EnglishIt is also up to each country to take charge of its own radioactive waste.
Varje land skall också självt ta hand om och ansvara för sitt eget radioaktiva avfall.
EnglishThis proposal to charge HGVs is an improvement on the current system.
Det ger medlemsstaterna större flexibilitet i fråga om de system som de använder.