EN capacity
volume_up
{isim}

1. genel

capacity (ayrıca: power)
volume_up
kapacitet {comm. gen.}
We must tailor the appropriations to the Commission's implementation capacity.
Vi måste anpassa anslagen till kommissionens kapacitet att verkställa dem.
We must tailor the appropriations to the Commission' s implementation capacity.
Vi måste anpassa anslagen till kommissionens kapacitet att verkställa dem.
Therefore, the EU must also have an independent, credible conflict-prevention capacity.
Därför måste EU också ha en självständig, trovärdig konfliktförebyggande kapacitet.
capacity (ayrıca: alternative, chance, contingency, eventuality)
volume_up
möjlighet {comm. gen.}
It is a better reflection of each citizen's actual capacity to contribute.
Den representerar bättre varje medborgares verkliga möjlighet att bidra.
This would seriously undermine the capacity of the Commission to apply this measure.
Detta skulle allvarligt undergräva kommissionens möjlighet att tillämpa denna åtgärd.
It is a better reflection of each citizen' s actual capacity to contribute.
Den representerar bättre varje medborgares verkliga möjlighet att bidra.
capacity (ayrıca: accommodation, area, employment, ground)
volume_up
plats {comm. gen.}
The detention centre was not built to cope with this capacity.
Interneringslägret är inte byggt för att ge plats åt alla dessa.
Just yesterday our minister announced a new scheme to support another 400 megawatts of renewable capacity.
Jag representerar en medlemsstat som ligger på näst sista plats inom EU i fråga om användning av förnybar energi.
The capacity of the 52 prisons in Portugal is only 10 763.
Antalet platser i de 52 portugisiska fängelserna är bara 10 763.
capacity (ayrıca: beef, drive, energy, force)
volume_up
kraft {comm. gen.}
Once the Treaty of Lisbon has come into force on 1 December, we must analyse and increase our Union's integration capacity.
När Lissabonfördraget träder i kraft den 1 december måste vi analysera och öka vår unions integrationskapacitet.
Their great dynamism and capacity to grow and innovate have earned them a notable position in the EU's policies.
Deras stora dynamiska kraft och förmåga till tillväxt och innovation har gett dem en betydande ställning inom EU:s politik.
This is where Europe can play its trump cards - economic strength, a talent for innovation, technological capacity and vision.
Här kan Europa spela ut sina trumfkort: nämligen ekonomisk kraft, innovationsförmåga, teknisk kapacitet och visioner.
capacity (ayrıca: bulk, content, tome)
volume_up
volym {comm. gen.}
The EU is expanding eastward, and we all know the capacity and volume of meat and beef production there, for example.
EU håller på att utvidgas österut, och vi vet alla vilken kapacitet och volym som finns där när man till exempel tänker på kött- och nötköttsproduktion.
Europe must maintain current production capacities or create new capacities so that our innovative products can compete in a global market in terms of price and dimensions.
Europa måste upprätthålla sin nuvarande produktionskapacitet eller skapa ny kapacitet så att våra innovativa produkter kan konkurrera på en global marknad både i fråga om pris och volym.
capacity (ayrıca: ability, capability, faculty, genius)
volume_up
förmåga {comm. gen.}
And if not, are the United Nations organisations helping to build that capacity?
Och om så inte är fallet, hjälper FN-organisationerna till med att skapa denna förmåga?
veterinary services and administrative capacity-building relating to food safety;
Veterinärmyndigheter och uppbyggnad av administrativ förmåga i samband med livsmedelssäkerhet.
Their capacity to participate in the world trade system falls well below the mark.
Deras förmåga att delta i världshandelssystemet är mycket undermålig.
capacity (ayrıca: accommodation, bay, breadth, place)
Its capacity must be increased and we need to ensure that the budget provides room for this increase in capacity.
Kapaciteten ska utökas och vi måste se till att budgeten ger utrymme för denna kapacitetsökning.
We are trying to deal with poverty, insufficient education and training, insufficient institutional capacity to apply national laws even where they exist.
Vi försöker bekämpa fattigdom, otillräcklig utbildning och yrkesutbildning, otillräckligt institutionellt utrymme att tillämpa lagar till och med när de finns.
They must be able to go anywhere because palaces the size that he has, and he has quite a few, have the capacity to conceal major weapon sites.
De måste kunna bege sig var som helst, eftersom palats av en sådan omfattning som de han äger, och han har en hel del, har utrymme att dölja stora vapenförråd.
capacity (ayrıca: action, effect, impact, virtue)
volume_up
effekt {comm. gen.}
We know that exceedance of ozone limits directly affects children' s lung capacity.
Vi vet att överskridandet av ozonhalterna har en direkt effekt på barns lungkapacitet.
This has an especially stifling effect on investments in the grid and the introduction of new capacity.
Det har en särskilt kvävande effekt på investeringar i nätet och introduktionen av ny kapacitet.
Such comparisons cannot give any indication of the actual effects of a beverage on individual people or of an individual's consumption capacity.
Denna jämförelse säger inget om den faktiska effekten och om vad de enskilda personerna tål.
capacity (ayrıca: attitude, case, degree, frame)
volume_up
ställning {comm. gen.}
In my previous capacity, and long before I came here, I was aware of the benefits of securitisations.
I min tidigare ställning och långt innan jag kom hit var jag medveten om fördelarna med värdepapperiseringar.
Their great dynamism and capacity to grow and innovate have earned them a notable position in the EU's policies.
Deras stora dynamiska kraft och förmåga till tillväxt och innovation har gett dem en betydande ställning inom EU:s politik.
I am aware that what I say in my capacity as rapporteur has to reflect the position taken by the committee.
Jag är medveten om att vad jag säger i min egenskap av föredragande måste återspegla den ställning som utskottet intagit.
capacity (ayrıca: attribute, property, quality, trait)
volume_up
egenskap {comm. gen.}
- bodies representing tourists in their capacity as consumers would be established
- organ som företräder turisterna i deras egenskap av konsumenter inrättas
This was the third form of conciliation which I led in my capacity as rapporteur.
Detta var den tredje förlikningen som jag har lett i egenskap av föredragande.
Mr Queiró wishes to table an oral amendment, in his capacity as rapporteur.
I egenskap av föredragande önskar Queiró lägga fram ett muntligt ändringsförslag.
volume_up
effektivitet {comm. gen.}
The effectiveness of the law, especially within the Community area, will lie in this precision and in its capacity to provide a realistic response to practical problems.
Lagarnas effektivitet - särskilt på gemenskapsområdet - är beroende av noggrannhet och kapacitet att verkligen bemöta konkreta problem.
We have to get the structure right, so that independence is guaranteed in support of scientific excellence and administrative capacity is available in support of efficiency.
Vi måste få rätt på strukturen, så att den vetenskaplig kvalitetens och den administrativa förmågans oberoende kan leda till effektivitet.
I am pleased that the report so clearly acknowledges the efficiency and high delivery capacity of the European Agency for Reconstruction.
Det gläder mig att föredraganden så tydligt erkänner effektiviteten och den goda förmågan att lösa uppgifter vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.
capacity (ayrıca: authority, remit)
volume_up
befogenhet {comm. gen.}
To have competence must mean having the financial capacity necessary to confront it.
En exklusiv befogenhet bör även innebära en exklusiv finansiell förmåga att uppfylla den.
Mr President, I have now been speaking in my new capacity for two years.
Under två år har jag nu talat utifrån min nya befogenhet.
The Member States must have the capacity to help their farmers for the good of everyone.
Medlemsstaterna måste ha befogenhet att hjälpa sina bönder för allas bästa.
capacity (ayrıca: apprehension, comprehension, grasp)
capacity (ayrıca: ability, capability, competence, efficiency)
volume_up
duglighet {comm. gen.}
capacity (ayrıca: efficiency, performance)
Their productive capacity is an increasingly important factor for economic growth and must be considered as such.
Deras prestationsförmåga är i ökande grad en betydande faktor för den ekonomiska tillväxten och som sådan något att ta hänsyn till.
Portugal and Ireland also profited from favourable interest rates that offered a higher standard of living than befitted their actual capacity.
Portugal och Irland drog också fördel av fördelaktiga räntor, som innebar en högre levnadsstandard än vad den verkliga prestationsförmågan motiverade.
Their productive capacity must be improved, and that by means of easier access to additional finance on more favourable terms and a distinct reduction in the tax burden.
Deras prestationsförmåga måste ökas, och detta genom att man också underlättar tillgången till extra och mer fördelaktiga ekonomiska medel och tydligt minskar skattebördan.
capacity
volume_up
rättskapacitet {comm. gen.}
This Treaty gives the European Union more legal capacity to act and ensures more democracy.
Detta fördrag ger Europeiska unionen mer rättskapacitet för att agera, och det säkrar mer demokrati.
Neither do I believe that regions can have a particular capacity which we here would give them.
Jag anser inte heller att regioner kan ha särskild rättskapacitet, som vi i och med detta skulle ge dem.
In each of the Member States, the Bank shall enjoy the most extensive legal capacity accorded to legal persons under their laws.
    Banken skall i varje medlemsstat ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer enligt den nationella lagstiftningen.

2. Hukuk

capacity
volume_up
kompetens {comm. gen.}
All of these capacities should be mobilised responsibly.
All denna kompetens bör mobiliseras på ett ansvarsfullt sätt.
Vi måste försöka att bygga upp en kompetens.
We will also provide human resources and capacity in the field to contribute to a better functioning of the integrated framework.
Vi kommer också att tillhandahålla mänskliga resurser och kompetens på området för att bidra till att den integrerade ramen ska fungera bättre.

3. Fizik

capacity
volume_up
rymd {comm. gen.}

"capacity" için eşanlamlılar (İngilizce):

capacity

İsveççe' de "capacity" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOn its own, Europe does not have the capacity to combat international terrorism.
Europa ensamt har inte potentialen att bekämpa den internationella terrorismen.
EnglishIt is also necessary to increase capacity in order to train good negotiators.
Det är också nödvändigt att öka kapaciteten för att utbilda duktiga förhandlare.
EnglishThe only difference we have is on how to strengthen the connection capacity.
Den enda skillnaden som finns är hur vi skall stärka sammankopplingskapaciteten.
EnglishWe have to live up to our responsibilities and cut down on our excess capacity.
Vi måste leva upp till våra förpliktelser och skära ned på vår överkapacitet.
EnglishThe European Union brings together the majority of the world’s installed capacity.
Större delen av den installerade kapaciteten i världen finns i Europeiska unionen.
EnglishThey also talk of 'increasing local production capacity in the south of the world'.
De talar också om en ”allt större lokal produktionskapacitet på södra halvklotet”.
EnglishWith regard to airport capacity, it is clear that we need a global outlook.
I fråga om flygplatskapacitet är det tydligt att vi behöver ett globalt synsätt.
EnglishWe actually have the capacity to do that, thanks to a new form of customs technology.
Det är vi i själva verket i stånd att göra, tack vare ett nytt slags tullteknik.
EnglishFirst, enlargement has highlighted the Union's so-called 'capacity for change'.
För det första har utvidgningen belyst EU:s så kallade ”förändringsförmåga”.
EnglishOur problems are alarming, but no less so is the lack of capacity for action.
Våra problem är oroande, men ännu mer oroväckande är bristen på handlingskapacitet.
EnglishIt is clear that there is an excess in capacity, and something must be done about it.
Det är uppenbart att kapaciteten är för stor, och att något måste göras åt det.
EnglishThe Bösch report indicates that UCLAF has only a limited capacity for action.
Av Bösch-betänkandet framgår att UCLAF endast har begränsat handlingsutrymme.
EnglishIn that way we will start to bring capacity into line with global fish stocks.
På så sätt kan vi börja få kapaciteten i linje med de globala fiskbestånden.
EnglishCameroon, Côte d'Ivoire and Belize are expanding their production and export capacity.
Kamerun, Elfenbenskusten och Belize utökar sin produktions- och exportkapacitet.
EnglishWe have the military capacity; what is now required is the political will.
Vi har den nödvändiga militära kapaciteten - nu fattas bara den politiska viljan.
EnglishMy experience is that the costs of expanded airport capacity almost never tally.
Min erfarenhet är att kostnaderna för utbyggd flygplatskapacitet nästan aldrig stämmer.
EnglishIt is true that we must talk about integration capacity and not absorption capacity.
Det är sant att vi måste tala om integrationsförmåga, inte om absorptionskapacitet.
EnglishThe EU has been trying for years to reduce the fleet capacity of European fishermen.
EU har i flera år försökt minska flottkapaciteten för de europeiska fiskarna.
EnglishTo date, moderate use has been made of the current capacity to exchange information.
Av den nuvarande möjligheten till informationsutbyte använder man sig i ringa grad.
EnglishFirstly, we propose promoting environmentally friendly capacity expansion.
För det första föreslår vi att man främjar en miljövänlig utökning av kapaciteten.