EN

cap {isim}

volume_up
1. genel
cap (ayrıca: bottle cap, bottle caps)
Jag erbjöd fem cent per kapsyl.
Also, the caps are produced in separate factories from a different plastic, polypropylene.
Men kapsylerna tillverkas i andra fabriker av en annan sorts plast, polypropylene.
Let's trace the journey of the millions of caps that make it to sea solo.
Låt oss följa de här miljontals kapsylerna som på egen hand tar sig ut till havs.
The CAP has been broadly revised, perhaps a little too much, in order to make it more'sexy ' in the eyes of the WTO.
Den gemensamma jordbrukspolitiken har reviderats till stor del, kanske lite för mycket, för att WTO skall finna den mer lockande.
cap (ayrıca: hat, knitted cap, beanie, beaner)
It has been said that they will not go cap in hand to the Commission looking for money.
Det har sagts att de inte kommer att vända sig till kommissionen med mössan i hand för att begära pengar.
Detta sker inte med mössan i hand.
Are we going to reduce our authors to medieval minstrels who can play in the middle of the street, with a cap on the floor hoping someone will give them alms?
Ska vi reducera våra upphovsmän till medeltida gycklare som får spela mitt i gatan med en mössa på marken i hopp om att någon ska ge dem allmosor?
cap (ayrıca: hat)
volume_up
hatt {comm. gen.}
Fair trade could be a feather in your cap, Commissioner.
För er skulle rättvis handel kunna vara en fjäder i hatten, herr kommissionsledamot.
We're tracking her head with little pellets in a cap, so she's free to move completely unconstrained.
Vi följer hennes huvud med små pellets i en hätta, så hon kan röra sig helt obehindrat.
If we can help you do that, it will be a great partnership and a great feather in the cap of the Finnish Presidency.
Om vi kan hjälpa er med detta kommer det att bli ett mycket bra partnerskap och en fin fjäder i hatten för det finska ordförandeskapet.
cap (ayrıca: case, cosy, cozy, fairing)
volume_up
huv {comm. gen.}
cap (ayrıca: capsule, case, casing, collar)
volume_up
hylsa {comm. gen.}
They brought women into the lab -- I think it was five women -- and outfitted them with cervical caps containing artificial semen.
De tog kvinnor in i labbet. ~~~ Jag tror att det var fem kvinnor. ~~~ Och försåg dom med hylsor till livmoderhalsen som innehöll artificiell sperma.
cap (ayrıca: brow, crest, crown, edge)
To cap it all, it demands a Constitution for the European Union - a phrase that was not used in the Nice conclusions but which, nonetheless, the resolution says should be the IGC's 'objective '.
Man kröner det hela genom att begära en " konstitution för unionen ", ord som inte förekommer i slutsatserna från Nice, men som enligt parlamentet ändå bör utgöra regeringskonferensens " mål ".
cap
cap (ayrıca: companion)
volume_up
kapp {comm. gen.}
2. Teknoloji
3. Giyim & Moda
cap
volume_up
keps {comm. gen.}
And cover it up with a backwards cap, and, like, we're expected to swoon?
Och täckt över det med en bakåtvänd keps, och, typ, förväntar sig att imponera?
4. İşletme
I think it is quite correct that we dropped the rapporteur's first proposal to cap or to restrict the number of parliamentary questions that could be asked.
Jag tycker det var alldeles riktigt att vi förkastade föredragandens första förslag om ett tak eller begränsning av antalet parlamentsfrågor som kan ställas.
One of the lessons that has been learned is that capping production costs as a condition of support is an obstacle to the creation of good films.
Till de hittillsvarande insikterna hör kunskapen om att en begränsning av produktionskostnaderna är en hämsko för de filmer som skall stödjas.
These measures must be consolidated by means of an extension of the Maastricht criteria on budget deficits and debt levels to include a cap on administrative expenditure.
Dessa åtgärder bör garanteras genom att Maastrichtkriterierna för budgetunderskott och skuldsättning kompletteras med en begränsning av förvaltningsutgifterna.
SV

CAP {ortak cins}

volume_up
CAP
volume_up
CAP {isim} (computer aided publishing)
Angående: Utvärdering av de radioaktiva utsläppen från Sellafield och Cap de la Hague
Subject: Assessment of radioactive emissions from Sellafield and Cap de la Hague
Ett så kallat cap, ett trade-system kan konkretiseras med auktioner eller genom grandfathering.
A cap or a trading scheme can be achieved by auctioning or grandfathering.
Vid utfrågningen fick vi faktiskt höra hur utsläppen från Cap de la Hague påverkade Isle of Wight.
Indeed, we heard at the hearing of the impact on the Isle of Wight of emissions from Cap de la Hague.

İsveççe' de "cap" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSince the beginning of the CAP there have been fundamental changes to its tasks.
Den gemensamma jordbrukspolitikens uppdrag har sedan starten förändrats i grunden.
EnglishToday, we are debating the next reform, the new approach of the CAP after 2013.
I dag diskuterar vi nästa reform, den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2013.
EnglishHowever, the melting of the Arctic ice cap has numerous, drastic consequences.
Att det arktiska istäcket smälter får dock ett flertal drastiska konsekvenser.
EnglishWe think that in general the CAP is not sufficiently well regarded in Europe.
Vi tycker att jordbrukspolitiken i allmänhet har ett för negativt rykte i Europa.
EnglishAnother key point is to maintain a CAP budget at least at its current level.
En annan viktig punkt är att bevara en GJP-budget åtminstone på nuvarande nivå.
EnglishThe regulations creating a common agricultural policy (CAP) enter into force.
Förordningarna om upprättandet av en gemensam jordbrukspolitik träder i kraft.
EnglishWe have been working very hard at simplifying the common agricultural policy (CAP).
Vi har arbetat mycket hårt med att förenkla den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP).
EnglishIn 2007, unspent money from the CAP was diverted to the funding of the Galileo project.
År 2007 fördes oförbrukade medel från GJP till finansiering av Galileoprojektet.
EnglishI am happy that we have been able to retain the cap on the number of credits issued.
Jag är glad att vi har lyckats hålla igen antalet utfärdade tillgodohavanden.
EnglishExpenditure on the CAP no longer uses up the largest part of the Community's cash.
Utgifterna för GJP tar inte längre den största delen av gemenskapens pengar i anspråk.
EnglishInstead, I believe that the whole approach to the CAP should be reviewed.
I stället borde vi diskutera hela den gemensamma jordbrukspolitikens uppläggning.
EnglishI voted in favour of this report on the future of the common agricultural policy (CAP).
Jag röstade för detta betänkande om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid.
EnglishThe arctic ice cap is, in a sense, the beating heart of the global climate system.
Istäcket är, på sätt och vis, det globala klimatsystemets slående hjärta.
EnglishTo cap it all, this draft Constitution is now to be submitted to the Member States.
Som kronan på verket skall nu detta konstitutionsförslag underställas medlemsstaterna.
EnglishWhat that means is that the CAP, too, must stand the test of this comparison.
Det innebär att också den gemensamma jordbrukspolitiken måste genomgå denna jämförelse.
EnglishA common agricultural policy (CAP) is thus essential in order to ensure this objective.
En gemensam jordbrukspolitik (GJP) är därför nödvändig för att garantera detta mål.
EnglishFurthermore, today we have a CAP that must be reformed for three reasons.
Dessutom har vi i dag en gemensam jordbrukspolitik som måste reformeras av tre skäl.
EnglishThey have signed up to a reform that was moved to bring the CAP into line with the WTO.
Än i dag klarar världen inte av att fördela sitt välstånd på ett jämnt sätt.
EnglishAs we know, the aims of the CAP were formulated under the Treaties of Rome.
Som vi vet formulerades målen för den gemensamma jordbrukspolitiken under Romfördragen.
EnglishTo cap it all, European taxpayers are being forced to subsidise this.
Till råga på allt tvingas europeiska skattebetalare att subventionera det hela.