"brotherhood" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"brotherhood" İsveççe çeviri

EN brotherhood
volume_up
{isim}

brotherhood (ayrıca: body, communion, community, fellowship)
brotherhood (ayrıca: fraternity, frat)
In Moskow, they calculated that 2 and 4 equals one and drank Krim Champagne to all-German brotherhood.
I Moskva kalkylerades... att 2 och 4 blir 1 och drack Krimchampagne för heltyskt broderskap
What indeed can be more splendid than equality, freedom, brotherhood and an area of freedom, security and justice?
Och vad kan vara mer fantastiskt än jämlikhet, frihet och broderskap, och ett område med frihet, säkerhet och rättvisa?
St Paul expounds on pan-human relation and brotherhood quite eloquently and concisely when addressing the Athenians in the first century.
Paulus talade tämligen vältaligt och koncist om allmänmänskliga relationer och broderskap när han talade till atenarna under det första århundradet.
brotherhood (ayrıca: community, fraternity)
Out of the ruins of war there was born the hope and the vision of a brotherhood of the peoples of Europe.
Ur ruinerna efter kriget föddes hoppet och visionen om ett brödraskap av Europas folk.
Hamas remains a terrorist organisation with links to the Muslim Brotherhood and Hezbollah.
Hamas förblir en terroristorganisation med anknytning till Muslimska brödraskapet och Hizbollah.
Communists are fighting for the brotherhood of peoples and workers the world over, irrespective of gender, race, colour or creed.
Kommunister kämpar för folkens och arbetarnas brödraskap över hela världen, oberoende av kön, ras, hudfärg eller tro.

"brotherhood" için eşanlamlılar (İngilizce):

brotherhood

İsveççe' de "brotherhood" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMy aim is once again to emphasise the brotherhood between peoples, languages and cultures.
Mitt syfte är än en gång att framhäva broderskapet mellan folk, språk och kulturer.
EnglishAfter all, what the Muslim Brotherhood wants is sharia and sharia is not democracy.
När allt kommer omkring vill Muslimska brödraskapet ha sharia och sharia är inte demokrati.
EnglishI dedicate this speech to brotherhood and happiness amongst the Turkish and Kurdish people.
Jag tillägnar broderskapet och harmonin mellan det turkiska och kurdiska folket detta tal.
EnglishThere is probably no one here who would stand up and give three cheers for the Muslim Brotherhood.
Det finns väl ingen här som står upp och hurrar för muslimska brödraskapet.
EnglishHamas remains a terrorist organisation with links to the Muslim Brotherhood and Hezbollah.
Hamas förblir en terroristorganisation med anknytning till Muslimska brödraskapet och Hizbollah.
EnglishIt is high time for this voice of brotherhood to overcome the sounds of cannons and calls of hatred.
Det är hög tid att denna broderskapets röst får överrösta kanonmuller och hatiska rop.
EnglishWill the Islamist Muslim Brotherhood come to power, or will Egypt get a secular government?
Ska det islamistiska Muslimska brödraskapet ta makten, eller ska Egypten få en sekulär regering?
EnglishInstead, it has opted for the Muslim brotherhood of Hamas.
I stället har man valt att stödja det muslimska brödraskapet Hamas.
EnglishLet us hope that the Muslim Brotherhood do not prevail in Cairo.
Vi får hoppas att Muslimska brödraskapet inte segrar i Kairo.
EnglishWhat we can do is call on the Egyptians to elect, not the Muslim Brotherhood, but secular leaders.
Vad vi kan göra är att uppmana egyptierna att inte välja Muslimska brödraskapet utan sekulära ledare.
EnglishHis Holiness is the spiritual leader of the Sant Nirankari Mission, also known as the Universal Brotherhood.
Hans helighet är andlig ledare för Sant Nirankari Mission, även kallat Universal Brotherhood.
EnglishWhat indeed can be more splendid than equality, freedom, brotherhood and an area of freedom, security and justice?
Jag anser att Europeiska unionen för närvarande står vid en skiljeväg.
EnglishThey are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood'.
De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap."
EnglishThe Muslim Brotherhood is openly promoting this agenda and is credited with 20% of the electoral preferences.
Muslimska brödraskapet förespråkar öppet denna agenda och tillskrivs 20 procent av väljarsympatierna.
EnglishThe European Union should be proud of this heritage, proud of having given such proof of brotherhood.
Europeiska unionen bör vara stolt över detta kulturarv, stolt över att den åstadkommit sådana bevis på gemenskap.
EnglishI purposely said secular, for the opposition today in Syria often allies itself with the Muslim Brotherhood.
Jag sa avsiktigt profant eftersom oppositionen i Syrien i dag ofta allierar sig med det muslimska brödraskapet.
EnglishHamas, of course, is an offshoot of the Muslim Brotherhood, the one well organised political group in Egypt.
Hamas är naturligtvis en utlöpare till Muslimska brödraskapet, den enda välorganiserade politiska gruppen i Egypten.
EnglishBrotherhood underpins European unity.
Gemenskapen förstärker den europeiska enigheten.
EnglishIndeed this is also a danger in Egypt, where the Islamist Muslim Brotherhood is seeking to fill the political vacuum as we speak.
Detta är också faran i Egypten, där det muslimska brödraskapet försöker fylla det politisk vakuumet i detta nu.
EnglishA Proclamation of Independence pledged both brotherhood to those former masters whom 'do us justice ' and 'its government henceforward to be one of justice '.
Bättre än så gick det aldrig för Haiti, som under vår livstid har förfallit i fattigdom och terror.