"blow to" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"blow to" İsveççe çeviri

"blow to" için örnek kullanımlar

İsveççe' de "blow to" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe can get rid of the school thing with a statement that will blow things over.
vi kan sudda ut det som hände i på skolan Vi får hitta på något att säga bara.
EnglishThis will blow fresh air and bring transparency into the offices of the Commission.
Detta kommer att skapa friska vindar och öka öppenheten i kommissionens arbete.
EnglishIt was equally a major blow to European solidarity and European togetherness.
Det var också en stor förlust för den europeiska solidariteten och samhörigheten.
EnglishWe are about to see another harsh blow dealt to fishing in the European Union.
Vi är nära ytterligare ett kraftigt slag mot Europeiska unionens fiskeriverksamhet.
EnglishThis would be another terrible blow to the standard of living of working people.
Detta skulle vara ett nytt hårt slag för arbetande människor och deras levnadsstandard.
EnglishJob losses deal a devastating blow to the workers affected and their families.
Personalnedskärningar är ett förödande slag för de som berörs och för deras familjer.
EnglishFinally, the farming community has suffered a great blow over the past few years.
Till sist: Jordbrukarna har lidit mycket stor skada under de senaste åren.
EnglishIf that does not happen, the problems are certain to blow up in our hands.
Gör man inte det är det säkert att problemen kommer att explodera i händerna.
EnglishThere never seems to be an ill wind that cannot blow the European Union some good.
Det verkar inte finnas något ont som inte för något gott med sig för Europeiska unionen.
EnglishIt only took one robust observation from Copernicus to blow that idea out of the water.
Det tog endast en robust observation från Copernicus för att blåsa bort hans teori.
EnglishThis new authority will not strike a blow for freedom in terms of consumer policy.
Det konsumentpolitiska befrielseslaget kommer inte att ske i och med denna nya myndighet.
EnglishThe 1941 deportations delivered a devastating blow to democratic civil society.
Deportationerna 1941 ledde till en förödande förlust för det demokratiska civila samhället.
EnglishEvery time the opportunity arises to have a political Europe, we blow it!
Varje gång tillfälle ges till ett politiskt Europa så klantar vi till det!
EnglishThe global economic, financial and social crisis is causing women to suffer a 'double blow'.
Den globala ekonomiska och sociala krisen riskerar att slå dubbelt mot kvinnorna.
EnglishThis is a harsh blow to European integration - one that it scarcely needed.
Det är ett hårt slag för EU:s integration - ett som vi knappast behövde.
EnglishIt is a blow to our food policy with its high level of consumer protection.
Den är ett slag mot vår livsmedelspolitik med dess höga säkerhetsnivå för konsumenterna.
EnglishMr President, naturally the blow dealt to us by the US President has affected us deeply.
Herr talman! Givetvis har chocken som den amerikanska presidenten gav oss tagit hårt.
EnglishI think it would deal a crippling blow to their vibrant activities.
Jag anser att det skulle innebära ett förödande slag mot deras vitala verksamhet.
EnglishI feel that the Baltic States have suffered the most painful blow.
Jag anser att de baltiska staterna har drabbats av ytterst smärtsamma motgångar.
EnglishNow, when these things blow up, they're not going to do global ecological damage.
Nu när såna exploderar, så orsakar dom inte global ekologisk skada.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • blow to

Daha fazlası Almanca-Türkçe sözlüğünde.