"beneath" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"beneath" İsveççe çeviri

EN beneath
volume_up
{edat}

beneath (ayrıca: by, during, on, over)
And it indicates the whole structure of education is shifting beneath our feet.
Och detta indikerar att utbildnings hela struktur förändras under våra fötter.
But there is a bomb beneath the support of the Structural Funds.
Men det finns en bomb under strukturfondernas bärande yta.
There is a probability that Malta has fossil-fuel reserves beneath its seabed.
Det finns en möjlighet att Malta har fossila bränslereserver under havsbotten.
beneath (ayrıca: underneath)
Create sub-labels: You can add a sub-label beneath a label to create a hierarchy.
Skapa underetiketter: Du kan lägga till en underetikett nedanför en etikett om du vill skapa en hierarki.
Copy the column headers of the sheet areas to be filtered into an empty area of the sheet, and then enter the criteria for the filter in a row beneath the headers.
Kopiera överskrifterna i det tabellområde som ska filtreras till en tom plats i tabellen och ange kriterierna nedanför dem.
The following warning message appears beneath the title of search results we've identified as sites that may install malicious software on your computer: "This site may harm your computer."
Följande varningsmeddelande visas nedanför titeln i sökresultat som vi har identifierat som webbplatser som kan installera skadlig programvara på din dator: Denna webbplats kan skada din dator.
beneath

"beneath" için eşanlamlılar (İngilizce):

beneath

İsveççe' de "beneath" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishCan I trust my habitual mind or do I need to learn to look beneath those things?
Kan jag lita på min vanliga hjärna eller kan jag lära mig se förbi de sakerna?
EnglishCertainly, to a degree; however, beneath it lies the nub of a serious problem.
I viss grad är det naturligtvis så, i botten finns dock kärnan av ett allvarligt problem.
EnglishBut I believe that, beneath the surface, the Commission's negative attitudes remain.
Men jag tror att skenet bedrar och att kommissionens filosofiska snedvridningar finns kvar.
EnglishAnyone who occupies a managerial position must be more capable than those beneath him.
Den som får en chefstjänst måste vara dugligare än dennes underordnade.
EnglishBeneath our poised appearance...... the truth is, we are completely...... out of control.
Bakom vårt samlade yttre...... är sanningen den att vi är fullkomligt...... hämningslösa.
EnglishWhy is it beneath us to finance applications, why do we only stick to the basics?
Varför håller vi oss för fina, för att finansiera tillämpningar och varför sitter vi fast i principerna?
EnglishThe Pacific islands are quite literally sinking beneath the waves.
Stillahavsöarna håller bokstavligen talat på att sjunka ner i havet.
EnglishBut how you intend to achieve these things, Commissioner De Palacio, is concealed beneath a veneer of ornate prose.
Men hur detta skall uppnås är dolt bakom satser som står i blom, fru kommissionär.
EnglishTreating poor people like this is beneath us.
Det är skamligt att behandla fattiga människor på detta sätt.
EnglishIt was the dogmatic removal of customs protection that destroyed industrial balances beneath a wave of imports.
Det var det dogmatiska avskaffandet av tullskyddet som förstörde den industriella balansen i en våg av import.
EnglishFirstly, we must beware of losing sight of the objectives of this directive beneath this welter of technical detail.
För det första måste vi vara försiktiga så att inte direktivets mål skyms bakom detta virrvarr av tekniska detaljer.
EnglishThe petition beneath is merely an example of one campaign, which has so far been signed by over 31 000 US scientists.
Nedanstående petition är bara ett exempel på en kampanj som hittills har undertecknats av mer än 31 000 forskare i USA:
EnglishI would ask you to raise this matter with the College of Quaestors in order to put a stop to this, as this is beneath us all.
Jag ber er att ta upp det med kvestorerna för att få ett slut på det här, det är nämligen ovärdigt för oss alla.
EnglishThe exported page will be placed in the main frame and the frame beneath will display a table of contents in the form of Hyperlinks.
Den exporterade sidan skapas i huvudramen, medan en innehållsförteckning i form av hyperlänkar visas i en sidoram.
EnglishI wonder whether Malta will receive the same treatment when, not if, we start to enjoy the wealth beneath our seas.
Jag undrar om Malta kommer att behandlas på samma sätt när, inte om, vi börjar njuta frukten av den rikedom som finns i våra vatten.
EnglishI can assure the previous speakers, who call me Satan's sidekick, that I am not hiding a cloven hoof beneath the benches.
Jag kan också lugna föregående talare, som betecknade mig som djävulens följeslagare, att det inte döljer sig någon bockfot bakom talarstolen här.
EnglishI can assure the previous speakers, who call me Satan' s sidekick, that I am not hiding a cloven hoof beneath the benches.
Jag kan också lugna föregående talare, som betecknade mig som djävulens följeslagare, att det inte döljer sig någon bockfot bakom talarstolen här.
English" Beneath Parkington Lane. "
EnglishThe more serious problem appears to be caused by Spain and Poland, on the grounds that they are to lose the blocking minority they enjoy beneath the Treaty of Nice.
Konventet föreslår att tröskeln för majoritetsbeslut sänks från 62 till 60 procent: bara 9 miljoner människor.
EnglishIt is easy to mock, but, as always where this kind of rather bizarre text is concerned, there are serious issues just beneath the surface.
Man kan förvisso ironisera, men som alltid i denna typ av litet folkloristiska texter, finns det allvarliga och viktiga frågor mellan raderna.