"to be afraid" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to be afraid" İsveççe çeviri

EN to be afraid
volume_up
{fiil}

to be afraid (ayrıca: to apprehend, to fear, to be in fear)
Madam Commissioner should not be afraid that she is opening Pandora's box!
Kommissionsledamoten bör inte vara rädd för att hon öppnar Pandoras ask!
However, no one must be afraid of saying that Europe must not be naive.
Ingen får emellertid vara rädd för att säga att EU inte får vara naivt.
There is so much that is unknown and to be afraid of.
Det finns så mycket som är okänt, det finns så mycket att vara rädd för.

İsveççe de "to be afraid" için benzer çeviriler

to be fiil
afraid sıfat

İsveççe' de "to be afraid" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey are afraid of it and want Europe to help them overcome its disadvantages.
De är rädda för den och vill att EU ska hjälpa dem att övervinna dess baksidor.
EnglishI am afraid that would have to be decided before we take the vote this evening.
Jag är rädd för att det måste beslutas innan vi genomför omröstningen i kväll.
EnglishBut I am afraid that is not so when it comes to implementing specific measures.
Men så är tyvärr inte fallet när det gäller att genomföra konkreta angelägenheter.
EnglishAre the Eurocrats actually afraid of democracy, afraid of consulting the people?
Är eurokraterna faktiskt rädda för demokrati, rädda för att rådfråga folket?
EnglishThe closer we get to the day of decision, the more afraid some of us seem to become.
Ju närmare vi kommer dagen för ett beslut, desto räddare tycks några av oss bli.
EnglishAre you not afraid this will make the framework research programme less visible?
Befarar inte ni också att ramprogrammet för forskning därigenom blir mindre synligt?
EnglishWe are afraid that a subsidy trap is being made for the producers concerned.
Vi är rädda för att en subventionsfälla byggs upp för de aktuella producenterna.
EnglishThe rapporteur herself has stated she is afraid the proposal is moving too fast.
Föredraganden har själv förklarat att hon är rädd att förslaget behandlas för snabbt.
EnglishI am wondering why people in this House are so afraid of fairness in world trade.
Jag undrar varför parlamentsledamöterna är så rädda för rättvisa inom världshandeln.
EnglishTo sum up, I am afraid that this directive is not one with which I have sympathy.
Sammanfattningsvis är jag rädd att jag inte sympatiserar med detta direktiv.
EnglishI have, I am afraid to say, heard no answer from you today on that question.
Jag måste tyvärr säga att jag inte hört något svar från er i dag i den frågan.
EnglishIn my view, the company is afraid of being isolated again by this Parliament.
Enligt min mening fruktar företaget att det återigen skall isoleras av parlamentet.
EnglishThose who did are, I am afraid, currently trapped inside an economic prison.
Jag är rädd för att de som gjorde det nu är fångade i ett ekonomiskt fängelse.
EnglishI am afraid that communications and guidelines will not solve these issues.
Jag är rädd för att meddelanden och riktlinjer inte kommer att lösa dessa problem.
English   I am afraid I noticed you too late during the previous debate, Mrs Brepoels.
   – Tyvärr lade jag märke till er för sent under den tidigare debatten, fru Brepoels.
EnglishThere is an order and I am afraid you cannot come with a spontaneous question.
Det finns en arbetsordning, och därför kan ni inte ställa en spontan fråga.
EnglishMoreover the regime is afraid that the situation in Indonesia will spread to Burma.
Dessutom är regimen rädd för att situationen i Indonesien skall slå över till Burma.
EnglishThis is a very important subject, which scares people and makes them afraid of Europe.
Det är en mycket viktig fråga som skrämmer människor och gör dem rädda för EU.
EnglishWe must not be afraid of saying that we need new stability in the region.
Vi får inte vara rädda för att säga att vi behöver en ny stabilitet i regionen.
EnglishIn the 21st century, I am afraid it is a symbol of waste and inefficiency.
På 2000-talet är jag rädd för att det är en symbol för slöseri och ineffektivitet.