"to be about to" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to be about to" İsveççe çeviri

EN to be about to
volume_up
{fiil}

to be about to (ayrıca: to make)
In Scotland it seems that we are about to split the ownership of the ships from the ownership of the companies that sail them.
I Skottland verkar vi vara väg att skilja mellan ägandet av fartyg och ägande av rederier.
- (SV) We feel uneasy about the fact that the concepts 'safe countries of origin' and 'safe third countries' are on the way to being introduced at Community level.
.Vi känner en oro över att man på gemenskapsnivå kan vara väg att införa begreppen säkra ursprungsländer och säkra tredjeländer.

İsveççe de "to be about to" için benzer çeviriler

to be fiil
about zarf
about edat
to edat
Swedish
to takı

İsveççe' de "to be about to" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishOur range of concerns about relations with Taiwan also falls into this category.
Här finns också alla de frågor som uttryckts angående förbindelserna med Taiwan.
EnglishWho is talking about the purchasing power required to revive the internal market?
Vem talar om den köpkraft som krävs för att den inre marknaden ska återupplivas?
EnglishIn the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.
I slutändan handlar allt om att arbeta tillsammans för att tjäna EU:s medborgare.
EnglishThe Gospel story about the mote and the log often comes to mind in this context.
Man påminns ofta om Bibelns liknelse om grandet och bjälken i detta sammanhang.
EnglishThat brings me to the third question: what about the price of the communications?
Det leder mig till den tredje frågan: hur är det med priset för kommunikationen?
EnglishIf handled in the right way, globalisation has something very positive about it.
Om den hanteras på rätt sätt innebär globaliseringen någonting mycket positivt.
EnglishSeveral questions were asked about comparing the situation between Member States.
Det har ställts ett par frågor om att jämföra situationen i olika medlemsstater.
EnglishWe nonetheless wish to emphasise that we are doubtful about the proposal as such.
Vi vill dock understryka att vi ställer oss tveksamma till förslaget som sådant.
EnglishI shall mention briefly some things we fought over and had great debates about.
Jag skall kort beröra några saker som vi grälade och hade stora diskussioner om.
EnglishAs a citizen, I have the right to express my point of view about my own country.
Som medborgare har jag rätt att ge uttryck för mina synpunkter på mitt eget land.
EnglishIn the final analysis, this is about one of the Union’s common external borders.
Vid en slutlig analys handlar detta om en av unionens gemensamma yttre gränser.
EnglishI just want to say something about two peculiarities in this House’s amendments.
Jag vill bara säga några ord om två besynnerligheter i kammarens ändringsförslag.
EnglishIt is not about diluting the availability of health services for women in need.
Det handlar inte om att urvattna tillgången till sjukvård för behövande kvinnor.
EnglishThere can be no doubt about the importance of balance between these two pillars.
Det kan inte råda någon tvekan om hur viktig balansen är mellan dessa två pelare.
EnglishI had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.
Jag hade stora betänkligheter kring det ändringsförslag som förelades utskottet.
EnglishLearn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.
Läs mer om de olika delarna av en platssida genom den här interaktiva rundturen.
EnglishThe Davignon group has done good preparatory work, there is no doubt about that.
Davignongruppen har presterat ett bra förarbete. Det råder det inget tvivel om.
EnglishThey should not be about creating additional layers of bureaucracy and red tape.
De skall inte handla om att skapa ytterligare byråkrati och snåriga bestämmelser.
EnglishA question has also been raised about discussions to be held at political level.
Det ställdes även en fråga om de diskussioner som skall äga rum på politisk nivå.