EN bank
volume_up
{isim}

1. genel

bank (ayrıca: embankment)
volume_up
bank {comm. gen.}
(FR) Mr President, the European Investment Bank is both a bank and an institution.
Europeiska investeringsbanken är både en bank och en institution.
A few days later Fortis Bank and Dexia Bank were also caught in the stream of the financial crises.
Några dagar senare snärjdes också Fortis Bank och Dexia Bank i den finansiella krisen.
The European Central Bank is totally independent, and that is how we perceive it.
Europeiska centralbanken är en totalt oavhängig bank och det är så vi förstår den.
bank (ayrıca: file, line, range, rank)
volume_up
rad {comm. gen.}
The European Investment Bank lends money to a series of projects both in the EU and in the applicant countries.
Den Europeiska Investeringsbanken lånar ut pengar till en rad projekt såväl inom EU som i ansökarländerna.
It shall act after consulting the European Central Bank and the Committee.
Rådet skall besluta efter att ha hört Europeiska centralbanken och denna kommitté.
The European Central Bank Council must disclose its strategy on this matter in September.
ECB-rådet måste avslöja sin strategi i detta avseende i september.
bank
volume_up
grund {nö.}
The banks are not lending, however, and the bank shares have collapsed because of derivatives.
Men bankerna lånar inte ut, och bankaktierna har kollapsat på grund av derivaten.
Basically, it is vital that nothing changes between the World Bank and the IMF.
I grund och botten är det mycket viktigt att ingenting förändras mellan Världsbanken och IMF.
The World Bank has now cut funding because of debt arrears and Zimbabwe, as a country, is in liquidation.
Världsbanken har nu stoppat finansiering på grund av försenade skuldbetalningar och Zimbabwe är som land i konkurs.
bank (ayrıca: beach, coast, margin, shore)
volume_up
strand {comm. gen.}
Now you can work the Left Bank and Montmartre with anonymity.
Nu kan ni jobba på Vänstra stranden och i Montmartre helt anonymt.
The area where these people live today is known as Birobidzhan or Yevreyskaya - Hebrew - Autonomous Province, on the north bank of the River Amur.
Nu bor dessa människor i det område som i dag heter Birobidzjan, eller det judiska autonoma området, vid norra stranden av Amurfloden.
But, as always, there is truth on the banks of the Jordan, mistakes on the banks of the Seine.
Men, som alltid, sanning vid Jordans stränder är villfarelse vid Seines stränder.
bank (ayrıca: shelf, reef)
volume_up
rev {nö.}
bank
volume_up
driva {comm. gen.}
As the national central banks lost their real function – that of conducting monetary policy – the number of their service staff increased substantially.
När de nationella centralbankerna förlorade sin egentliga funktion att driva penningpolitik ökade deras tjänstestaber kraftigt.
I have already referred to the regional and savings bank sector, but I would just like to focus on a matter one hears again and again in certain quarters.
Jag har ju redan nämnt exemplen med delstatsbanker och sparkassor, men jag vill driva det som man alltid hör från det ena eller andra hållet till sin spets.
The World Bank should pursue an approach to private-sector development that delivers maximum benefit to the poor while tackling climate change.
Världsbanken bör driva en strategi gentemot den privata sektorns utveckling som leverera maximala fördelar för de fattiga samtidigt som man bekämpar klimatförändringen.
bank (ayrıca: archive, dump, hoard, repository)
bank (ayrıca: banking, dip, downgrade, inclination)
volume_up
lutning {comm. gen.}
bank (ayrıca: embankment, mound)
volume_up
vall {comm. gen.}
bank
I would like to close with a quote that he himself used when he recently attended the opening of new banking premises in the Netherlands.
Jag skulle vilja sluta med ett citat som han själv nyligen använde vid öppnandet av ett bankkontor i Nederländerna.
I know that terrorist funding does not involve Terrorist A going into a high street bank, depositing his money and hoping that someone will draw it from a bank based in Damascus.
Jag vet att finansieringen av terrorism inte innebär att Terrorist A går till ett bankkontor på en huvudgata, sätter in pengarna och hoppas att någon kommer att ta ut dem i en bank i Damaskus.
I know that terrorist funding does not involve Terrorist A going into a high street bank, depositing his money and hoping that someone will draw it from a bank based in Damascus.
Jag vet att finansieringen av terrorism inte innebär att Terrorist A går till ett bankkontor på en huvudgata, sätter in pengarna och hoppas att någon kommer att ta ut dem i en bank i Damaskus.
bank (ayrıca: bar, berm, cay, shelf)
volume_up
sandbank {comm. gen.}
bank
volume_up
bankning {comm. gen.}
bank
volume_up
brink {comm. gen.}
bank (ayrıca: depot)
bank
volume_up
dikesren {comm. gen.}
bank
volume_up
bankinrättning {comm. gen.}
bank
volume_up
strandsluttning {comm. gen.}

2. Coğrafya

bank
volume_up
brädd {comm. gen.}

3. Havacılık

bank (ayrıca: banking)
volume_up
skevning {comm. gen.}

"bank" için eşanlamlılar (İngilizce):

bank

"bank" için eşanlamlılar (İsveççe):

bank
Swedish

İsveççe' de "bank" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt can therefore be said that the European Central Bank has performed very well.
Det kan därför hävdas att Europeiska centralbanken har uträttat ett gott arbete.
EnglishThis thwarts the strategy of the World Bank and the International Monetary Fund.
Detta är ett hinder för Världsbankens och Internationella valutafondens strategi.
EnglishAt the same time, we shall tag a training programme for bank managers on to it.
Samtidigt skall vi låta detta åtföljas av ett utbildningsprogram för bankchefer.
EnglishIn general, we are satisfied that this cooperation also includes the World Bank.
På det hela taget är vi nöjda med att detta samarbete även omfattar Världsbanken.
EnglishAs an economist and former Central Bank leader, I can elaborate on this subject.
Som ekonom och tidigare chef för centralbanken kan jag utveckla detta närmare.
EnglishWe criticised the Stability Pact and the functioning of the European Central Bank.
Vi har kritiserat stabilitetspakten och Europeiska centralbankens funktionssätt.
EnglishUnfortunately, the US is complicit in this matter with the European Central Bank.
Tyvärr är både Förenta staterna och Europeiska centralbanken delaktiga i detta.
EnglishFinally, you should have also decided to introduce guarantees for bank deposits.
Slutligen borde ni också ha beslutat om att införa garantier för bankinsättningar.
EnglishFirstly, to enhance and underscore the independence of the European Central Bank.
För det första att förstärka och understryka Europeiska centralbankens oberoende.
EnglishAnd here I wonder whether the European Investment Bank could play a bigger part.
Där undrar jag om inte Europeiska investeringsbanken kan spela en större roll.
EnglishHe took his bank card with him – in Sweden, it's accepted as proof of identity.
Han tar med sig sitt id-kort från banken, som är en giltig id-handling i Sverige.
EnglishI mean here a positive decision about the presidency of the European central bank.
Jag avser ett klart beslut angående ordförandeskapet i Europeiska centralbanken.
EnglishThere are four banks, the European Investment Bank and the Coal and Steel Union.
Där finns fyra banker, Europeiska investeringsbanken och kol- och stålunionen.
EnglishThe independent European Central Bank is in charge of monetary issues in the EU.
Den oberoende Europeiska centralbanken ansvarar för de monetära frågorna i EU.
EnglishNevertheless, the World Bank continues to push fossils in its energy strategy.
Ändå fortsätter Världsbanken att pressa in fossila bränslen i sin energistrategi.
EnglishThe Central Bank will be independent, but it will not be able to be irresponsible.
Centralbanken kommer att vara självständig, den kommer inte kunna vara oansvarig.
EnglishThe European Central Bank has certainly been the most responsive central bank.
Helt klart är Europeiska centralbanken den centralbank som har agerat mest aktivt.
EnglishIn addition, this House inspired more confidence than the European Central Bank.
Parlamentet hade dessutom ett större förtroende än Europeiska centralbanken.
EnglishNo wonder the smugglers and traffickers are laughing all the way to the bank.
Inte undra på att smugglare och människohandlare skrattar hela vägen till banken.
EnglishAs the merchant bank that is financing the speculators, it has to be well informed!
Som den handelsbank som finansierar spekulanterna måste man vara välinformerad!