EN

bad {sıfat}

volume_up
This was a copy of a bad trial, and the result of a bad trial is a bad verdict.
Detta var ett skämt till rättegång, och resultatet av en dålig rättegång är en dålig dom.
Again, this was unfair to the taxpayers and constituted bad administration.
Detta var också orättvist mot skattebetalarna och utgjorde dålig förvaltning.
A bad book is bad, however good the print quality or the paper.
En dålig bok är dålig, oavsett tryck- eller papperskvalitetet.
Situationen är mycket allvarlig när det gäller tillgången på forskare.
The situation is particularly bad when it comes to honey bees.
Situationen är särskilt allvarlig när det gäller honungsbin.
The situation is especially bad close to the border between Mexico and the United States of America.
Situationen är synnerligen allvarlig nära gränsen mellan Mexiko och Förenta staterna.
The situation is particularly bad for women with a background of migration.
Situationen är särskilt svår för kvinnor med invandrarbakgrund.
The situation for agriculture in the poor countries is also bad.
Situationen är också svår för lantbruket i de fattiga länderna.
Det skulle vara en svår stund för hela Europa.
What Haiti warns us is that rules can be bad because governments are weak.
Vad Haiti varnar oss för är att regler kan vara dåliga för att regeringar är för svaga.
Ireland would not be in the monetary union and Ireland's economic position would be as bad as Iceland's.
Irland skulle inte ha varit del av den monetära unionen, och Irlands ekonomiska ställning skulle vara lika svag som Islands.
I know there has been a slight improvement, but unless the balance is redressed properly in the near future this will naturally be perceived in Turkey as a very bad thing.
Jag vet att en svag förbättring har skett, men om detta inte ordnas inom en snar framtid så kommer det att upplevas som något mycket negativt i Turkiet.
Detta kommer att ge en felaktig signal till konsumenterna.
The statement that a bad regulation is better than none at all represents a show of political incompetence and is wrong.
Påståendet att en dålig förordning är bättre än ingen alls, är ett politiskt fattigdomsbevis och är felaktig.
First of all, I must say that many of the problems are the result of bad planning or no planning at all.
Låt mig först av allt säga att många av problemen beror på en felaktig eller bristfällig planering.
A Member of the European Parliament - what a coincidence - ran into me: I have got a broken foot and a broken arm and my head is in very bad shape; I have suffered greatly as a result of this.
Jag blev påkörd, kan man tänka sig, av en ledamot av Europaparlamentet: jag bröt foten och armen och skadade huvudet.
And if you're in a Moai you're expected to share the bounty if you encounter luck, and if things go bad, child gets sick, parent dies, you always have somebody who has your back.
Och om du är i ett Moai så förväntas du dela med dig av bytet då du upplever lycka, och om det går dåligt, barn blir sjuka, föräldrar dör, så har du alltid någon som stöder dig.
We recently had a very bad experience in Greece: the discovery of bribery and corruption in the judicial system.
En tråkig sak inträffade nyligen i Grekland: avslöjandet om mutor och korruption i rättssystemet.
Jag måste tyvärr börja sammanträdet med några tråkiga nyheter.
Seems like every time we meet I got nothing but bad news.
Varenda gång vi träffar varandra har jag tråkiga saker att berätta.
He could take his orders from the talking walnut, so it wouldn't be my bad thing.
Han kunde ta order från den talande valnöten så det inte är jag som är elak.
och Spencer att han är elak.
Spencer sa att han är elak.
It is bad economic policy and bad trade policy, and it is morally bankrupt.
Det är usel ekonomisk politik, det är usel handelspolitik, och det är moralisk bankrutt.
Yeah, I feel bad for saying that you sucked, even though you kind of did.
Jag skäms för att jag sa att du var usel... fast du faktiskt var det.
Secondly, the introduction of these duties is bad trade policy.
För det andra är det usel handelspolitik.
The legislation is therefore not just bad in times of crisis, it is also symbolic.
Lagstiftningen är därför inte bara skadlig när det råder kris, den är också symbolisk.
This situation is bad for the environment, prejudicial to human health and damaging to the image of the Thames.
Situationen är dålig för miljön, skadlig för människors hälsa och den skadar bilden av Themsen.
I feel that the Commission should be pulling back just in case there might be bad publicity.
Jag anser att kommissionen bör ta ett steg tillbaka så att detta inte leder till skadlig publicitet.
bad (ayrıca: nasty, naughty, wicked)
Du har varit en mycket stygg superhemlig agent.
And the one that is worse is the one where pain was at its peak at the very end; it's a bad story.
. ~~~ Det är en sorglig historia.
SV

bad {nötr}

volume_up
volume_up
bath {isim} [Brit.]
Det var omöjligt att utnyttja sin regelenliga rätt till ett bad i flera veckor i taget.
It was impossible to exercise one's statutory right to a bath for weeks at a time.
Tonight, I'll have her give me a bath.
bad (ayrıca: dopp, badning)
Det var omöjligt att utnyttja sin regelenliga rätt till ett bad i flera veckor i taget.
It was impossible to exercise one's statutory right to a bath for weeks at a time.
Tonight, I'll have her give me a bath.
bad (ayrıca: dopp, badning)
volume_up
bathe {isim} [Brit.]
Bortsett från bad finns det nu aktiviteter som surfing, vindsurfing och segling.
Apart from bathing, there are now activities such as surfing, windsurfing and sailing.
Vem tar med sig datorn på semestern för att ta reda på om de kan ta ett bad inom de mikrobiologiska säkerhetsgränserna?
Who takes their computer with them on holiday to find out whether they can bathe within microbiological safety limits?
För att minska riskerna i samband med bad infördes ett badvattendirektiv 1976.
To reduce the risks related to bathing, a bathing water directive was introduced in 1976.
bad (ayrıca: badning)
volume_up
bathing {isim} [Brit.]
För att minska riskerna i samband med bad infördes ett badvattendirektiv 1976.
To reduce the risks related to bathing, a bathing water directive was introduced in 1976.
Bortsett från bad finns det nu aktiviteter som surfing, vindsurfing och segling.
Apart from bathing, there are now activities such as surfing, windsurfing and sailing.
I vissa fall kan vatten lämpa sig utmärkt för bad utan att ha god ekologisk status.
In some cases, waters can be of excellent quality for bathing without having a good ecological status.
They were even forbidden to visit public swimming baths.
Jag älskar hav och bad, och jag är därför av personliga skäl intresserad av att EU:s hav och sjöar är så rena som möjligt.
   Mr President, I love the sea and swimming and I am therefore interested for personal reasons in the seas and waters of Europe being as clean as possible.
De är övervägande unga män som samlas med sina bilar i gäng vid pizzerian, badet och affärens parkeringsplats.
They are predominantly young men who hang out in their cars in gangs at the local pizzeria, the swimming pool, and the supermarket parking lot.

"bad" için eşanlamlılar (İngilizce):

bad

"bad" için eşanlamlılar (İsveççe):

bad
Swedish
be
bedja
Swedish

İsveççe' de "bad" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBoeing's complaint against Airbus in the WTO is making it look like a bad loser.
Boeings klagomål mot Airbus i WTO gör att Boeing framstår som en dålig förlorare.
EnglishIf we have to face an extreme situation then the consequences will be very bad.
Om vi ställs inför en extrem situation kommer följderna att bli mycket negativa.
EnglishI would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
Jag vill också påpeka att vi inte ser lobbyverksamhet som något negativt i sig.
EnglishIf a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
Om ett par stora länder utgör dåliga exempel ser situationen inte särskilt bra ut.
EnglishBut I am left with some concern, as if something bad could happen at any time.
Men jag är ändå lite bekymrad, för det hänger ett damoklessvärd över vårt huvud.
EnglishBad habits of course move fast and good practice moves more slowly afterwards.
Dåliga vanor rör sig naturligtvis snabbt, och goda metoder kommer saktare efter.
EnglishVery often when there is bad news and restrictions it comes from the Commission.
När det gäller dåliga nyheter och restriktioner kommer det ofta från kommissionen.
EnglishJust because it was invented in the United States does not mean it is all bad.
Bara för att det kommer från USA innebär det inte att det är helt igenom dåligt.
EnglishI must say that, from a budgetary point of view, 2005 has not been a bad year.
Jag måste säga att 2005 inte har varit ett dåligt år ur budgetmässig synvinkel.
EnglishThe al-Assad family’s criminal regime must not be rewarded for bad behaviour.
Familjen al-Assads kriminella regim får inte belönas för sitt dåliga uppförande.
EnglishIn the context of the budget forecasts for 2007-2013, this is a very bad sign.
Inom ramen för budgetprognoserna för 2007–2013 är detta ett mycket dåligt tecken.
EnglishThat had a bad effect on the Kremlin, and Gorbachev lost a lot more influence.
Detta fick en dålig effekt på Kreml, och Gorbatjov förlorade ännu mer inflytande.
EnglishNow I have come to believe that a bad constitution is not better than nothing.
Nu har jag börjat tro att en dålig konstitution inte är bättre än ingenting alls.
EnglishMrs Randzio-Plath’s excellent report documents how dreadfully bad matters look.
Randzio-Plaths utmärkta betänkande dokumenterar hur förskräckligt illa det ser ut.
EnglishThis is happening because the interinstitutional negotiation has been very bad.
Detta händer eftersom de interinstitutionella förhandlingarna varit mycket dåliga.
EnglishAs regards financial regulation, I have one piece of bad news and two of good news.
När det gäller den finansiella regleringen har jag en dålig nyhet och två goda.
EnglishThe bad news is that I have a supplementary question I should like to put to you.
De dåliga nyheterna är att jag har en extrafråga som jag vill ställa till er.
EnglishIt is not, however, a question of the directive we adopted in 1998 being a bad one.
Men det handlar inte om att direktivet vi beslutade om 1998 skulle vara dåligt.
EnglishMS affects people in different ways: some days can be good, some days can be bad.
MS påverkar människor på olika sätt: vissa dagar kan man må bra, andra sämre.
EnglishIt is already bad enough that the financing holds up the projects for some time.
Det är tillräckligt illa att finansieringen fördröjer projekten en viss tid.