EN attractiveness
volume_up
{isim}

attractiveness (ayrıca: appeal, attraction, gravitational pull, sex appeal)
volume_up
dragningskraft {comm. gen.}
Thirdly, the attractiveness of EU assistance is also important.
För det tredje är den dragningskraft som EU:s bistånd har också en viktig faktor.
They are important to the attractiveness of a town.
De är viktiga för stadens dragningskraft.
Mr Theurer spoke of the pursuit of freedom on the one hand, and of attractiveness on the other.
Michael Theurer talade om å ena sida strävan efter frihet och å andra sidan om dragningskraft.
attractiveness
It will stimulate economic attractiveness, particularly through cultural tourism.
Det kommer att bidra till ekonomisk attraktionskraft, särskilt genom kulturturism.
What would be the attractiveness of Ireland or other peripheral countries?
Vad skulle Irland och andra länder i ytterområdena ha för attraktionskraft?
To keep investment coming in, Europe must increase its relative attractiveness.
EU måste öka sin relativa attraktionskraft för att fortsätta locka till sig investeringar.
attractiveness
volume_up
snygghet {comm. gen.}

"attractiveness" için eşanlamlılar (İngilizce):

attractiveness
English

İsveççe' de "attractiveness" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt also enhances the attractiveness of Ireland as a destination for foreign direct investment.
Den ökar också Irlands attraktivitet som mottagare av utländska direktinvesteringar.
EnglishThe attractiveness of farming and rural areas, with all their varied functions, must be preserved.
Attraktiviteten hos lantbruket och landsbygden med alla sina mångsidiga funktioner måste säkerställas.
EnglishWe need to influence the economic attractiveness of recycling and set the scene for materials to re-enter the economy.
De avfallsflöden som täcks in är alltför små, och genomförandet är komplext.
EnglishMoreover, these costs also damage the attractiveness of Belgium and Flanders as locations for enterprise.
Kostnaderna har också en negativ inverkan på Belgien och Flanderns attraktivitet som företagsregion.
EnglishHowever, the sound monetary health of Switzerland or Norway demonstrates all the attractiveness of national currencies.
Trots att valutans goda hälsa i Schweiz och Norge tydligt visar på intresset av en nationell valuta.
EnglishIn the Baltic Sea strategy, the attractiveness and accessibility of the Baltic region is listed as one of the main objectives.
I Östersjöstrategin anges Östersjöregionen som ett av huvudmålen.
EnglishI therefore welcome a programme which will enhance and strengthen the attractiveness of European higher education.
Jag välkomnar därför ett program som kommer att öka och stärka attraktiviteten hos europeisk högre utbildning.
EnglishIt is all rather lacking in ambition, attractiveness and life, and that is a great shame for the people of Europe.
Politiken är ganska bristfällig när det gäller strävanden, attraktion och liv, och det är väldigt tråkigt för medborgarna i EU.
EnglishWe need to influence the economic attractiveness of recycling and set the scene for materials to re-enter the economy.
Vi behöver öka de ekonomiska incitamenten att återvinna och göra så att material i större utsträckning kan återföras till ekonomin.
EnglishIt is also intended to increase the attractiveness of the regions for investors and residents through sustainable regional development.
Dessutom ska den göra regionerna mer attraktiva för investerare och invånare genom en betydande regional utveckling.
EnglishWhat is the attractiveness of a country like Ireland, Commissioner, if you bring in this system and eventually bring in tax harmonisation?
Vad gör ett land som Irland attraktivt om ni inför detta system, och så småningom får till stånd en skatteharmonisering?
EnglishThe Kok report on the Lisbon Strategy stated that it is necessary to increase the attractiveness of Europe for researchers and scientists.
I Kok-rapporten om Lissabonstrategin angavs att det är nödvändigt att göra Europa mer attraktivt för forskare och vetenskapsmän.
EnglishIt also recognises that it could result in greater job security for agency workers and an increase in the attractiveness of agency work.
Där medges dessutom att det kan leda till bättre jobbgarantier för de anställda och göra tillfälliga anställningar mer attraktiva.
EnglishIs there a credible comparison between the attractiveness of the US Green Card and comparable systems, and what we want to do in Europe?
Är det trovärdigt att jämföra dragningskraften hos ett amerikanskt Green Card och jämförbara system, med det vi vill åstadkomma i EU?
EnglishThese silencers mean, on the one hand, a reduction in attractiveness of the spectacle itself, because the noise is an inherent feature of the sport.
Ljuddämparna innebär å ena sidan att tjusningen med själva skådespelet minskar, eftersom ljudet är en väsentlig del av sporten.
EnglishIn fact, the consequent lack of attractiveness is resulting in an aging workforce which is no longer being renewed by fresh generations.
Genom att inte yrket inte är attraktivt uppstår en ständig föråldring av de mänskliga resurserna utan att en önskvärd generationsväxling sker.
EnglishThis is not due to safety concerns or the attractiveness of the product: it is all about the profits that go into this business.
Det här beror inte på säkerhetsintressen eller på produktens attraktivitet: det handlar helt och hållet om den vinst som förs in i affärsverksamheten.
EnglishTherefore, it is necessary to ensure success in the functioning of regional airports as this will help to increase the attractiveness of the regions.
Därför är det nödvändigt att se till att regionala flygplatser fungerar eftersom det hjälper till att öka regionernas attraktionsförmåga.
EnglishThese measures try to improve the attractiveness of the villages and rural areas, protecting nature and historical and cultural heritage.
Genom dessa åtgärder försöker man att öka attraktiviteten hos byar och landsbygdsområden, och skydda naturen och det historiska och kulturella arvet.
EnglishThe service sector will certainly expand, increasing the attractiveness of the area and supporting the potential for tourism and other sorts of related enterprise.
Servicesektorn kommer säkert att växa vilket ökar områdets attraktivitet och ökar potentialen för turism och liknande verksamhet.