EN appeal
volume_up
{isim}

1. genel

appeal (ayrıca: plea)
volume_up
vädjan {comm. gen.}
My appeal and that of the entire Commission is a very sincere appeal for realism in these negotiations.
Min och hela kommissionens vädjan är en mycket uppriktig vädjan om realism i dessa förhandlingar.
And so, let me conclude by reiterating my appeal to the Commission and the Council.
Låt mig därför avsluta med att upprepa min vädjan till kommissionen och rådet.
If my appeal is not successful, we will not be able to support this report.
Om min vädjan inte får gehör kommer vi inte att kunna stödja detta betänkande.
appeal (ayrıca: bet, wager)
volume_up
vad {nö.}
An appeal process will soon be examined by the Libyan Supreme Court.
Detta är vad som måste göras på grundval av de bevis som finns.
What does this urgent appeal from Baghdad mean in practical terms?
Vad betyder denna brådskande vädjan från Bagdad i praktiska termer?
What we need is a European appeal option against decisions taken by national competition authorities.
Vad vi behöver är en möjlighet att överklaga beslut av nationella konkurrensmyndigheter.
appeal (ayrıca: exhortation, invitation, order, request)
volume_up
uppmaning {comm. gen.}
His appeal was not for a spiral of violence but a spiral of prayer.
Hans uppmaning löd: ingen våldsspiral utan en bönespiral.
An appeal to launch programmes for third countries is also under way.
En uppmaning att lansera program för tredje länder pågår också.
This appeal includes the demand to review the agricultural policy prior to enlargement.
Kravet på revidering av jordbrukspolitiken före utvidgningen faller under denna uppmaning.
In less than two weeks Ms Lawal's appeal against her inhuman punishment comes up.
Om mindre än två veckor kommer Lawals besvär över sitt omänskliga straff att behandlas inför rätta.
The WTO appeal panel has just confirmed the initial conclusions, by rejecting the Commission's appeal.
WTO: s överprövningsorgan har just bekräftat de första slutsatserna genom att förkasta kommissionens besvär.
Du talar om förfarandet för att anföra besvär.
appeal (ayrıca: call, roll call)
volume_up
upprop {nö.}
Even though he wrote that thousands of years ago, his appeal is still extremely topical.
Även om han skrev detta för tusentals år sedan är hans upprop fortfarande ytterst aktuellt.
Does the Commission agree with Thalys’s appeal to passengers not to travel if they can avoid doing so?
Instämmer kommissionen med Thalys upprop om att i mån av möjlighet inte resa?
Does the Commission agree with Eurostar’s appeal to passengers not to travel between Brussels and London?
Instämmer kommissionen med Eurostars upprop om att inte resa mellan Bryssel och London?
Bureaucracy has the appeal of reinforced concrete and the customer-friendliness of a rhinoceros.
Byråkrati har samma dragningskraft som armerad betong och är lika insmickrande som en noshörning.
The appeal of the abhorrent forces of knee-jerk nationalism on the far right may widen.
Den förhatliga styrkan i den stereotypa extremhögerns nationalism och dess dragningskraft kan komma att öka.
(DE) Madam President, throughout the world the hope of obtaining a well-paid job has a very strong appeal.
I hela världen har förhoppningen om ett välbetalt arbete en mycket stark dragningskraft.
appeal (ayrıca: petition, plea, request, solicitation)
volume_up
bön {comm. gen.}
No reversal in the situation can be achieved with wish lists and appeals to the Commission's better nature.
Det går inte att vända utvecklingen genom böner och vädjanden till kommissionens goda hjärta.
EU members responded to my appeals and supported our efforts to overcome the difficulties by sending, among other things, an investment mission to Korea.
EU-medlemmar besvarade mina böner och stödde våra ansträngningar att övervinna svårigheterna genom att, bland annat, skicka en investeringsdelegation till Korea.
As for George Bush, he should stop appealing to God, unless it is to beg Him to keep the blood of innocent Iraqis from staining the hands of the American people.
Vad beträffar George Bush, skall han sluta åkalla Gud, eller bara göra det i sina böner, i hopp om att oskyldiga irakiers blod inte skall falla tillbaka på det amerikanska folket!
appeal
volume_up
appell {comm. gen.}
At that time we asked for an appeal to be made, for pressure to be exerted.
Vi bad då att det skulle göras en appell, att påtryckningar skulle utövas.
It is precisely this appeal which is stirring up very mixed emotions in European quarters.
Det är just denna appell som väcker mycket blandade känslor från europeisk sida.
It is also the case that an appeal to this professional group constitutes a question of trust.
Även här gäller att en appell till yrkesgruppen är en fråga om förtroende.
volume_up
lockelse {comm. gen.}
In the UK, the appeal of convenience food is leading to the development of bad eating habits, which in turn cost our health service an annual GBP 6 billion.
I Storbritannien leder snabbmatens lockelse till utvecklandet av dåliga matvanor, vilket i sin tur kostar vår hälsovård 6 miljarder brittiska pund per år.
   Mr President, as in the case of many EU harmonising proposals there is a certain simplistic and plausible appeal to mutual recognition of criminal convictions throughout the Community.
Som i fallet med många av EU:s samordnande förslag finns det en viss naiv och förledande lockelse i ett gemensamt erkännande av brottmålsdomar i hela gemenskapen.
Estonia's accession to the euro once again highlights the vision, appeal and belief that the Member States that do not yet belong to the euro area invest in the single currency and its future.
Estlands införande av euron framhäver på nytt den vision, lockelse och tilltro som de medlemsstater som ännu inte är med i euroområdet knyter till den gemensamma valutan och dess framtid.
appeal (ayrıca: attraction, draw, appetence)
volume_up
attraktion {comm. gen.}
All of these factors will enhance the competitiveness and appeal of inland waterway transport.
Alla dessa faktorer kommer att öka inlandssjöfartens konkurrenskraft och attraktion.
appeal (ayrıca: summons)
volume_up
uppfordran {comm. gen.}
I remember these words and, without linking this to the Kacin report, I hope that this appeal has reached the ears of his own people.
Jag kommer ihåg dessa ord och utan att knyta det till Kacinbetänkandet hoppas jag att denna uppfordran har hörsammats av hans eget folk.

2. Hukuk

appeal (ayrıca: plaint)
We want to turn 'can make an appeal ' into 'insist that an appeal is made '.
Vi vill ändra " kan överklaga " till " insistera på att ett överklagande görs ".
However, arbitrary detention with no possibility of appeal is totally unacceptable.
Godtyckliga kvarhållanden utan möjlighet till överklagande är emellertid helt oacceptabla.
We want to turn 'can make an appeal' into 'insist that an appeal is made' .
Vi vill ändra " kan överklaga" till " insistera på att ett överklagande görs" .
appeal
volume_up
appellation {comm. gen.}

3. İşletme

appeal
In less than two weeks Ms Lawal's appeal against her inhuman punishment comes up.
Om mindre än två veckor kommer Lawals besvär över sitt omänskliga straff att behandlas inför rätta.
The WTO appeal panel has just confirmed the initial conclusions, by rejecting the Commission's appeal.
WTO: s överprövningsorgan har just bekräftat de första slutsatserna genom att förkasta kommissionens besvär.
Du talar om förfarandet för att anföra besvär.

"appeal" için eşanlamlılar (İngilizce):

appeal

İsveççe' de "appeal" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI have again noted your repeated appeal for an EU seat on the Security Council.
Jag har än en gång noterat ert upprepade krav på en plats för EU i säkerhetsrådet.
EnglishI appeal for political pragmatism; what has been achieved must be safeguarded.
Det som redan har uppnåtts måste skyddas. Det är dags för EU att förbereda sig.
EnglishI also appeal to the Commission and the Council to condemn these cruel acts.
Jag vädjar också till kommissionen och rådet att fördöma dess grymma handlingar.
EnglishI appeal to the Council to open all the negotiating chapters as quickly as possible.
Jag vädjar till rådet att inleda alla förhandlingskapitel så snabbt som möjligt.
EnglishWe wait to see how the Nigerian Government will act after the appeal on 25 March.
Vi avvaktar hur den nigerianska regeringen handlar efter besväret den 25 mars 2003.
EnglishWe appeal to Russia and to Georgia for stability, peace and security in this region.
Vi vädjar till Ryssland och Georgien om stabilitet, fred och säkerhet i regionen.
EnglishTherefore I appeal to you to show common sense and return to the drawing-board.
Jag vädjar därför till er att vara förnuftiga och utarbeta ett nytt förslag.
EnglishThey will therefore gain my vote and I appeal to this House to vote for them as well.
Jag kommer därför att rösta för dem och jag uppmanar kammaren att göra detsamma.
EnglishI appeal once more to all of you who are now trying to unravel this compromise again.
Jag vädjar ännu en gång till alla er som försöker riva upp denna kompromiss igen.
EnglishI therefore appeal to the national management authorities to get involved.
Jag vädjar därför till de nationella förvaltningsmyndigheterna att engagera sig.
EnglishMy fourth appeal is addressed to democratic public opinion and advocates of peace.
De måste främja demokratin, sanktionera friheten och visa på sammanhållning.
EnglishAbove all, it bears witness to an image of man which does not appeal to me.
Det vittnar framför allt, herr talman, om en människobild som inte tilltalar mig.
EnglishI appeal to Mr Brown to now change the terms of the debate inside the United Kingdom.
Jag vädjar till Gordon Brown att nu förändra debattvillkoren i Storbritannien.
EnglishI want to appeal to you to take Question 9, which is the next one and in my name.
Jag vädjar till er att ta upp fråga nr 9, som är nästa fråga och som står i mitt namn.
EnglishTherefore I appeal to you to exert your best efforts to bring this about.
Därför vädjar jag till er att uppbåda alla era krafter för att åstadkomma detta.
EnglishMr President, I wanted to use the last two minutes to appeal to the Council.
Herr talman! Jag vill använda de sista två minuterna till att vända mig till rådet.
EnglishI again appeal to you, as a matter of urgency, to do something about this.
Jag vädjar än en gång till er att göra någonting åt detta så snart som möjligt.
EnglishAnd we especially associate alcohol intake with sex appeal and manhood, in some cases.
Och vi förknippar alkoholintag särskilt med sex appeal och manlighet i vissa fall.
EnglishI appeal to the new administration not to take this support entirely for granted.
Jag vädjar dock till den nya administrationen om att inte ta detta stöd helt för givet.
EnglishI therefore appeal to the European Parliament to adopt the directive as it now stands.
Jag uppmanar Europaparlamentet att anta detta direktiv i sin nuvarande utformning.