"affiliation" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"affiliation" İsveççe çeviri

EN affiliation
volume_up
{isim}

affiliation (ayrıca: association, connection)
volume_up
anknytning {comm. gen.}
Turkey's historic affiliation with Europe is undeniable.
Turkiets historiska anknytning till Europa är obestridlig.
I quoted Gordon Brown not because of any political affiliation.
Det var inte på grund av någon politisk anknytning som jag citerade Gordon Brown.
I say that quite independent of any party-political affiliation.
Jag säger detta helt oberoende av alla partipolitiska anknytningar.
affiliation (ayrıca: adherence, association, concurrence, connection)
volume_up
anslutning {comm. gen.}
Reference was made to Amendment 67 on relaxation of the rule for affiliations to social security systems.
Någon nämnde ändringsförslag 67 om mindre hårda regler för anslutning till sjukförsäkringssystem.
However, with all the excitement and interest in cross-Atlantic acquisitions, it seems likely that perhaps something more momentous than a mere affiliation was afoot, at least in the minds of some.
All förväntan och allt intresse för transatlantiska förvärv får det dock att, i alla fall för somliga, framstå som om kanske något mycket viktigare än bara en anslutning är i görningen.
affiliation (ayrıca: attribute)
volume_up
tillhörighet {comm. gen.}
MEPs are grouped by political affiliation, not by nationality.
Ledamöterna är grupperade efter politisk tillhörighet, inte nationalitet.
The general interpretation is, in fact, that ethnic affiliation embraces nationality.
Den allmänna tolkningen är faktiskt att etnisk tillhörighet omfattar nationalitet.
His political position on the basis of his religious affiliation, in other words.
Hans politiska ställning i förhållande till hans religiösa tillhörighet.

"affiliation" için eşanlamlılar (İngilizce):

affiliation

İsveççe' de "affiliation" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThat is truly a subject that concerns all of us here, whatever our party affiliation.
Detta är verkligen en fråga som berör oss alla här i parlamentet, oavsett partianknytning.
EnglishThe Council has no locus to question the political affiliation of nominees.
Rådet har ingen rätt att ifrågasätta de nominerades politiska hemvist.
EnglishThe Member State of affiliation must ensure that its nationals have access to information.
Försäkringsmedlemsstaten måste se till att dess medborgare har tillgång till information.
EnglishCan you indicate what the party affiliation of the people who sent those 17 000 forms was?
Kan du tala om vilket parti de personer röstar på som svarade på dessa 17 000 blanketter?
EnglishI say that quite independent of any party-political affiliation.
Jag säger detta helt oberoende av alla partipolitiska anknytningar.
EnglishHow are the responsibilities shared between the Member State of affiliation and the Member State of treatment?
Hur delas ansvaret mellan försäkringsmedlemsstaten och den behandlande medlemsstaten?
EnglishIncluded in this are personal data on family and sex life, housing situation and religious affiliation.
Bland annat gäller det personuppgifter om familje- och sexliv, bostadssituation och religionstillhörighet.
EnglishMy motion to amend was signed by all of the representatives from the Baltic States, regardless of their party affiliation.
Mitt ändringsförslag undertecknades av alla representanter för de baltiska staterna, oavsett partitillhörighet.
EnglishMarriage (civil marriage: meeting legal requirements, but without any religious affiliation) is a legal status recognised in all EU countries.
Borgerlig vigsel (som uppfyller lagens krav men inte har något religiöst inslag) erkänns i alla EU-länder.
EnglishThe Mugabe regime has already been accused in the past of making the provision of food aid conditional upon political affiliation.
President Mugabes regim har redan tidigare anklagats för att låta livsmedelshjälpen vara avhängig av partitillhörighet.
EnglishName, rank and press affiliation.
EnglishFor the first time in the history of Spanish democracy, the three are presided over by persons of known political affiliation.
För det andra har den med så stor tydlighet uttryckt stöd för ett visst uppköpserbjudande för att ministerrådet godkände det, tvärtemot konkurrensdomstolens yttrande.
EnglishThe scheme also makes provision, according to a person's age and service affiliation, for 60-70 % of their salary to be counted as early retirement money.
Bestämmelserna föreskriver vidare att, beroende på ålder och tjänstetillhörighet, 60 - 70 procent av lönen skall betalas som förtidspension.
EnglishThe scheme also makes provision, according to a person' s age and service affiliation, for 60-70% of their salary to be counted as early retirement money.
Bestämmelserna föreskriver vidare att, beroende på ålder och tjänstetillhörighet, 60 - 70 procent av lönen skall betalas som förtidspension.
EnglishThis proposal clarifies and facilitates access to cross-border healthcare, along with the Member State of affiliation's exercise of its right to reimbursement.
Detta förslag förtydligar och underlättar tillgången till gränsöverskridande sjukvård samt den anslutna medlemsstatens rätt till ersättning.
EnglishThe challenge now is to implement this reform on the ground without giving the impression that the restructuring is being done on the basis of party affiliation.
Nu gäller det att också genomföra dessa reformer på området utan att ge intryck av att omstruktureringen sker på grundval av partitillhörighet.
EnglishThe EU's Ministers for the Environment must therefore stand by their affiliation to the OSPAR Convention, which now already defines what is hazardous to the environment.
Vi kan inte försena miljöarbetet genom att överdriva detaljerna i stället för att verka för en minskning av de totala utsläppen av farliga ämnen i miljön.
EnglishThis is why, over the last three years, we have defended the principle of prior authorisation by the Member State of affiliation for hospital and non-hospital treatment.
Det är därför vi de senaste tre åren har försvarat principen om medlemsstatens förhandsgodkännande av inskrivning för behandling på eller utanför sjukhus.
EnglishThe EU' s Ministers for the Environment must therefore stand by their affiliation to the OSPAR Convention, which now already defines what is hazardous to the environment.
Vi kan inte försena miljöarbetet genom att överdriva detaljerna i stället för att verka för en minskning av de totala utsläppen av farliga ämnen i miljön.
EnglishI call for the development of sectoral, intersectoral and/or territorial funds to increase affiliation of workers in SMEs to pension systems.
Jag efterlyser en utveckling av sektorsvisa, sektorsövergripande och/eller territoriella fonder för att fler anställda i små och medelstora företag ska kunna ta del av pensionssystemen.