"to achieve" için İngilizce-İsveççe çeviri

EN

"to achieve" İsveççe çeviri

EN to achieve
volume_up
[achieved|achieved] {fiil}

1. genel

Then we will be in a position to achieve what we all want to achieve.
Då kommer vi att befinna oss i ett läge där vi kan uppnå vad vi alla vill uppnå.
Proportionate responses in these circumstances are what we tried to achieve.
Vad vi försökte uppnå var proportionerliga svar under dessa omständigheter.
The most popular answer: to achieve comparable living standards throughout the Union.
Det populäraste svaret: att uppnå likvärdig levnadsstandard inom hela unionen.
One of them is the need to achieve a fair balance between openness and efficiency.
Ett av dem är behovet att en lämplig balans mellan öppenhet och effektivitet.
This presupposes people working together to achieve this peace, this cooperation.
Det förutsätter samverkan för att fred och samarbete.
The current Treaties do not allow us fully to achieve all of these objectives.
De befintliga fördragen ger oss inte utrymme att alla dessa mål till fullo.
This directive on additives in feedingstuffs cannot achieve this on its own.
Det befintliga direktivet om fodertillsatser kan inte ensamt åstadkomma detta.
Information campaigns and education are important tools to achieve this.
Informationskampanjer och utbildning är viktiga verktyg för att åstadkomma detta.
The Commission can actually achieve this with the help of the Atkins report.
Detta kan kommissionen med stöd av Atkinsbetänkandet faktiskt åstadkomma.
To achieve this, we and those countries need to fulfil our respective obligations.
För att det skall bli möjligt måste vi utföra våra uppgifter och dessa länder måste i sin tur utföra sina.
But to achieve this the Union will have to do a great deal of work; also in the internal market as well.
Där har dock unionen mycket arbete kvar att utföra, även på den inre marknaden.
I share the belief that an institution such as the proposed foundation can achieve something positive.
Jag är också av den uppfattningen att en sådan institution som en stiftelse kan utföra mycket.
to achieve (ayrıca: to conquer, to draw, to earn, to fetch)
These figures show that neither side can achieve a military victory in this conflict.
Det framgår av dessa siffror att ingen sida kan vinna konflikten med militära medel.
I think we are coming back to the fact that we want to achieve results and we want to win trust.
Vi tycks återkomma till vår vilja att nå resultat och vinna förtroende.
They are in a minority and will never be able to achieve their aims through violence.
Den förhandlingsväg som vi kan hjälpa till med är den framgångsväg som båda parter har någon utsikt att vinna på.
A collective success, therefore, and that is precisely what Europe can achieve!
Av denna anledning är det en kollektiv framgång, och det är precis vad EU kan prestera!
For students to perform and achieve learning goals, they must be complemented by social goals.
För att elever ska prestera och nå kunskapsmål måste de kompletteras med sociala mål.
However, what is at stake now, in 2000, is what ASEM can really achieve and should be able to achieve, and what is best organised at ASEM level.
År 2000 handlar det dock om vad ASEM faktiskt kan och skall kunna prestera, vad som bäst organiseras på ASEM-nivå.
to achieve (ayrıca: to acquire, to attain, to earn, to form)
We have achieved just as much with regard to energy issues as well.
Vi håller nu på att förvärva och bygga upp transeuropeiska energinät.
This aim is to be achieved, as the name suggests, by developing the idea of youth exchange and helping young people to acquire new skills.
Det målet ska, som namnet antyder, nås genom utveckling av ungdomsutbytet och hjälp till unga som vill förvärva nya kunskaper.
to achieve (ayrıca: to get ahead)
I acknowledge that the method has proved successful and that real progress has been achieved in comparison to the current treaty.
Jag erkänner att metoden har visat sig vara framgångsrik och att det har gjorts verkliga framsteg i förhållande till dagens fördrag.
Thank you again for your support and at the end of the month, in the Council, I hope to achieve some of the success which has not been forthcoming so far.
Jag tackar er igen för ert stöd och jag hoppas vara framgångsrik i rådet i slutet av månaden, något som är långtifrån självklart.
to achieve
to achieve

2. İşletme

Then we will be in a position to achieve what we all want to achieve.
Då kommer vi att befinna oss i ett läge där vi kan uppnå vad vi alla vill uppnå.
Proportionate responses in these circumstances are what we tried to achieve.
Vad vi försökte uppnå var proportionerliga svar under dessa omständigheter.
The most popular answer: to achieve comparable living standards throughout the Union.
Det populäraste svaret: att uppnå likvärdig levnadsstandard inom hela unionen.

İsveççe' de "to achieve" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI can hardly believe that we will ever achieve this at intergovernmental level.
Jag tror knappast att vi någonsin kommer att lyckas på ett mellanstatligt sätt.
EnglishIf you are aware of that, could you please tell me how you intend to achieve it?
Om ni har hört det, vill ni då vänligen tala om för mig hur ni har tänkt göra det?
EnglishCountries with democracy achieve fair distribution much faster than dictatorships.
Länder med demokrati uppnår en rättvis fördelning mycket snabbare än diktaturer.
EnglishI fear, however, that it is not possible to achieve this extension immediately.
Jag är dock rädd för att det inte är omöjligt att utvidga förordningen omedelbart.
EnglishIf we do not achieve this at EU level, at least it should be permitted nationally.
Om vi inte uppnår detta på EU-nivå borde det åtminstone vara tillåtet nationellt.
EnglishWe hope that these diplomatic proceedings will enable us to achieve our objective.
Vi hoppas att dessa diplomatiska diskussioner skall ge det förväntade resultatet.
EnglishWe cannot achieve any permanent disposal without looking again at that method.
Vi kan inte ha något permanent avfall utan att ha återkommit till den metoden.
EnglishIn order to achieve this, however, Russia must take concrete and practical steps.
Detta förutsätter emellertid att Ryssland vidtar konkreta och realistiska åtgärder.
EnglishI nonetheless believe that, if we persist, we shall achieve what we have pledged.
Ändå tror jag att vi bör hålla fast vid att vi skall uppfylla det som vi har lovat.
EnglishThen there are other things that don't cost much and achieve absolutely nothing.
Sen finns det saker som inte kostar så mycket, och inte heller åstadkommer ett dugg.
EnglishHe will not achieve his objectives in that way. This has been said quite clearly.
Han uppnår inte sina mål på detta sätt och detta har påpekats mycket tydligt.
EnglishMr President, Mr Commissioner, shutting our eyes is not going to achieve anything.
Herr ordförande, herr kommissionär! Det fungerar inte här att blunda och köra!
EnglishOnly then can we achieve a healthy railway market through genuine competition.
Först då kan man genom verklig konkurrens förverkliga en sund järnvägsmarknad.
EnglishWe expect ambitious decisions from the European Council in order to achieve this.
Därför väntar vi oss ambitiösa beslut från Europeiska rådet för att lyckas med det.
EnglishThis is the time for us all to join forces to ensure that we achieve this purpose.
Detta är dags att vi förenar våra krafter för att se till att vi uppnår detta.
EnglishWhat matters is the effect we achieve rather than our particular circumstances.
Det viktiga är den effekt vi uppnår snarare än våra specifika omständigheter.
EnglishWhen we can go there and actually achieve something, we shall be sure to go.
I det ögonblick som vi kan åka dit för att göra något effektivt, då åker vi dit.
EnglishIf we achieve a consensus here tomorrow at the vote, we will be making history.
Om vi får konsensus här vid omröstningen i morgon så kommer vi att skriva historia.
EnglishThere is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
Det återstår fortfarande mycket att göra innan vi får en gemensam asylpolitik.
EnglishBasking here in the glory of the role of forerunner will not achieve a great deal.
Att sola sig i glansen i rollen som föregångare kommer man inte så långt med.