"useless" için İngilizce-Hollandaca çeviri

EN

"useless" Hollandaca çeviri

EN

useless {sıfat}

volume_up
These plans are useless in protecting Europe's environment.
Nationale reductieprogramma's zijn nutteloos voor de milieubescherming in Europa.
Without such mechanisms, the clause is essentially useless.
Zonder dergelijke aanwijzingen is de clausule in principe nutteloos.
But it wasn't useless in the sense that it helped people figure out what they wanted.
Maar hij was niet nutteloos in de zin dat hij mensen hielp bedenken wat ze wilden.
useless
Parliament is content with an innocuous and useless resolution.
Het Parlement neemt echter genoegen met een onbeduidende, nutteloze resolutie.
The mathematicians who were saying these were pathologically useless shapes?
De wiskundigen die beweerden dat het pathologisch nutteloze vormen waren?
This is a highly useless categorization scheme.
Dit is echt een nutteloze categorisering.
useless (ayrıca: good-for-nothing)
The whole thing would then be not only useless but counterproductive.
Dan zou dit alles niet alleen onbruikbaar blijken te zijn, maar zelfs contraproductief.
I regard the STOA report as completely unreadable and virtually useless to any Member of the House.
Wat mij betreft is het STOA-verslag volkomen onleesbaar en voor leden van het Parlement zo goed als onbruikbaar.
One press agency reported that many papers could not recall a more useless and shallow example of posturing with no outcome.
Eén persagentschap meldde dat veel kranten zich geen nuttelozer en oppervlakkiger voorbeeld van ijdel vertoon zonder resultaat konden herinneren.
useless (ayrıca: abortive)
useless (ayrıca: abortive, barren, futile, vain)
We want to shape the future, and shaping the future does not mean fighting a rearguard action or useless protectionism, but accompanying change.
We willen de toekomst vormgeven, en dat kan niet door defensieve acties of vruchteloos protectionisme, maar door de veranderingen te begeleiden en te sturen.
useless (ayrıca: abortive)

Hollandaca' de "useless" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSo I finished my 20s with a Ph.D. in fusion energy, and I discovered I was useless.
Aan het eind van mijn twintiger jaren had ik een doctoraat in fusie-energie.
EnglishIt was useless to the monkeys at first before they realized what they could do with it.
Eerst vonden de apen er ook niks aan tot ze beseften wat ze ermee konden doen.
EnglishThe amount that we are asking for is no great mountain of useless expenditure.
De bedragen die we vragen zijn niet exorbitant hoog en betreffen geen onnodige uitgaven.
EnglishMany people believe this is totally useless, but I think they are wrong.
Velen denken dat dit volkomen zinloos is, maar ik denk dat zij zich vergissen.
EnglishOther filters do not filter enough, which effectively renders them useless.
Andere filters houden weer niet voldoende tegen, waardoor ze in feite waardeloos zijn.
EnglishIt is useless to create different means if they are then used incorrectly.
Het heeft geen zin instrumenten te creëren als die achteraf verkeerd worden gebruikt.
EnglishYour skin cell is really useless without a heart cell, muscle cell, a brain cell and so on.
Je huidcel is waardeloos zonder een hartcel, spiercel, hersencel enzovoort...
EnglishThe rules will, however, be useless unless they are actually effective.
De regels hebben echter geen nut als ze niet daadwerkelijk efficiënt zijn.
EnglishThe sorting of waste which they carry out therefore appears to be useless.
Vanuit dit standpunt zou afvalscheiding dus geen zin lijken te hebben.
EnglishWe have already said here on more than one occasion that this Stability Pact is useless.
Wij hebben hier reeds verschillende keren benadrukt dat het Stabiliteitspact niet deugt.
English(Laughter) (Applause) It's a completely useless ability, if you think about it.
Niet dat ik nu de Nobel-prijs krijg omdat iemand zijn fantoomarm weer aan de praat heeft gekregen.
EnglishThat would be as good as useless and would also be completely at odds with international standards.
Dat is goed waardeloos en dat is ook absoluut strijdig met internationale normen.
EnglishAnd the Barcelona process is useless unless we are consistent.
Daarbij is het Barcelona-proces waardeloos wanneer we niet consistent zijn.
EnglishThe Commission's proposal is useless, it is dangerous and it is bad.
Het voorstel van de Commissie is overbodig, het is gevaarlijk en het is een slecht voorstel.
EnglishMr President, it is useless to take the moral high ground when debating about drugs.
Mijnheer de Voorzitter, het is zinloos zich tijdens een drugsdebat te verliezen in hoogdravend moralisme.
EnglishThe lifts are absolutely useless - either that or the architects who planned them are.
Ofwel de liften functioneren niet of de architecten die deze liften hebben ontworpen waren niet capabel.
EnglishIt would be useless, or even detrimental, to attempt to apply European standards too quickly.
Het is onzinnig en mogelijk zelfs gevaarlijk om de toepassing van Europese normen te overhaasten.
EnglishA ban on arms exports to Serbia is in fact one of those useless hollow gestures.
Een verbod op wapenexport naar Servië is bijvoorbeeld zo'n slag in de lucht waar we eigenlijk niets aan hebben.
EnglishAfter all, it is useless simply to leave the implementation of such measures to the Member States.
Het heeft geen enkele zin de uitvoering van zulke maatregelen aan de lid-staten over te laten.
EnglishIt's true, the book still possesses the power to send you back, but to us it is useless!
Dat is waar, het boek bevat nog steeds de kracht om je terug te sturen, maar voor ons is het waardeloos!