"unhindered" için İngilizce-Hollandaca çeviri

EN

"unhindered" Hollandaca çeviri

EN

unhindered {sıfat}

volume_up
unhindered (ayrıca: unfettered)
Mrs Foster usually acts as the voice of airline companies in this House and wishes, above all, for the aviation market to grow unhindered.
Mevrouw Foster treedt hier meestal op als de stem van de luchtvaartmaatschappijen en wil vooral dat de luchtvaartmarkt onbelemmerd kan groeien.

"unhindered" için eşanlamlılar (İngilizce):

unhindered
English

Hollandaca' de "unhindered" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishNaturally we must demand that the weapons inspectors be allowed back unhindered.
Uiteraard moeten wij zonder voorbehoud de terugkeer van de wapeninspecteurs eisen.
EnglishAt the same time, we must ensure that science can carry out its research unhindered.
Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen, dat de wetenschap haar gang kan gaan.
EnglishIt hardly makes sense, when millions of wild birds can spread the disease unhindered.
Dat is onzinnig, als miljoenen wilde vogels de ziekte ongehinderd kunnen verspreiden.
EnglishIn my view, travelling to the European Union unhindered takes priority.
Vrij reizen naar de Europese Unie heeft, denk ik, voorrang.
EnglishLet these little children go to school unhindered.
Deze kleine kinderen moeten toch ongehinderd naar school kunnen gaan.
EnglishOur group does, however, wish to express its opposition to the unhindered operation of what are termed market forces.
Onze fractie spreekt zich evenwel uit tegen de ongeremde, vrije krachten van de markt.
EnglishThat, indeed, is another reason why it is so important that the region should get speedy and effective help unhindered by bureaucracy.
Daarom is het zo belangrijk dat daar snel en zonder al te veel bureaucratie efficiënte hulp geboden wordt.
EnglishIn addition, speedy and unhindered access to the area on the part of relief organisations must be guaranteed once and for all.
Bovendien moet een snelle en ongehinderde toegang van hulporganisaties tot het gebied absoluut gegarandeerd worden.
EnglishWhat is most crucial in the liberalisation of the energy markets is that unhindered access to the networks is guaranteed.
Het belangrijkste bij de liberalisering van de energiemarkten is het garanderen van een onbelemmerde toegang tot de netwerken.
EnglishTo do so makes no sense unless they are able to do their work unhindered, and the country's government must ensure that they are able to do so.
Dat is zinvol als men in vrijheid kan werken, en voor die vrijheid moet de Cambodjaanse regering zorgen.
EnglishFinally, may I say that I too, as a Catholic, should like to be free to go about my religious duties unhindered next Sunday.
Per slot van rekening zal ik ook aanstaande zondag ongehinderd willen kunnen voldoen aan mijn religieuze plichten als katholiek.
EnglishThe existence of patents prevents the unhindered utilisation of every invention which appears to have been devised before.
Het bestaan van octrooien verhindert de vrije toepassing van elke uitvinding die reeds eerder door een ander blijkt te zijn gedaan.
EnglishA basic pre-condition of a market in a Europe with no internal borders is that information flows unhindered and fast.
In het Europa zonder grenzen is de basisvoorwaarde voor een goed functionerende markt dat gegevens zonder belemmering en snel kunnen worden doorgegeven.
EnglishA comprehensive aid operation can only begin when the humanitarian organisations have unhindered and safe access to the region.
Er kan pas begonnen worden met een adequate hulpoperatie als de humanitaire organisaties een onbelemmerde en veilige toegang tot het gebied hebben.
EnglishThat must be firmly rejected, for the human genome in any form is common property to which anyone should have unhindered access.
Dit moet heel vastberaden worden afgewezen, want het menselijk genoom is in iedere vorm gemeengoed waartoe iedereen ongehinderd toegang moet hebben.
EnglishOne of the many disadvantages of economies of scale is the growing scope for profiteers often to go about their business unhindered for a long time.
Tot de vele nadelen die schaalvergroting heeft behoort de groeiende ruimte voor profiteurs die vaak lange tijd ongehinderd hun gang kunnen gaan.
EnglishI need not remind you or the House that this is completely contrary to the Treaties which guarantee unhindered access to the single market.
Ik behoef u, noch het Parlement, eraan te herinneren dat dit volledig indruist tegen de verdragen, die een onbelemmerde toegang tot de interne markt waarborgen.
EnglishMy group wishes to stress in particular the importance of unhindered traffic in the workings of the internal market, and for that reason it has tabled two amendments.
Mijn fractie wil vooral het belang onderstrepen van vrij verkeer op de interne markt en daarom heeft zij twee amendementen ingediend.
EnglishA human right that every single person in this House would support is the right of little children to go to school unhindered and unterrorised.
Een mensenrecht dat alle aanwezigen hier zullen erkennen is het recht van kleine kinderen om ongehinderd naar school te kunnen gaan zonder daarbij te worden geterroriseerd.
EnglishIt is equally impossible to make the free unhindered competition that the text glorifies subordinate to the environment, the provision of public services or the protection of labour.
Het is evenmin mogelijk om de in die tekst verheerlijkte vrije onvervalste concurrentie ondergeschikt te maken aan milieu, publieke dienstverlening of bescherming van de arbeid.