"point of reference" için İngilizce-Hollandaca çeviri

EN

"point of reference" Hollandaca çeviri

EN point of reference
volume_up
{isim}

point of reference (ayrıca: bench-mark)
To our group, the average consumer remains the point of reference.
Voor onze fractie blijft de gemiddelde consument het referentiepunt.
For this definition the autonomous community or region is used as a point of reference.
Bij deze definitie wordt de autonome regio of de regio zonder meer als referentiepunt beschouwd.
They provided me with a point of reference in designing, assessing and approving buildings.
Ze boden me een referentiepunt bij het ontwerpen, beoordelen en goedkeuren van gebouwen.

"point of reference" için eşanlamlılar (İngilizce):

point of reference

Hollandaca de "point of reference" için benzer çeviriler

point isim
to point fiil
of edat
reference isim
to refer fiil

Hollandaca' de "point of reference" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut the crucial point of reference is and remains the 'oil for food ' programme.
Het allerbelangrijkste is en blijft evenwel het " olie voor voedsel'-programma.
EnglishThat is understandable: we all need a point of reference to work from.
Dat is begrijpelijk: iedereen heeft een uitgangspunt nodig van waaruit hij werkt.
EnglishThe first point of reference is the subject of immigration, which is a challenge for us all.
Het eerste uitgangspunt is het immigratievraagstuk, dat voor ons allen een uitdaging is.
EnglishThey are a symbol, a banner, a programme and a point of reference.
Het is een weerspiegeling van de interne structuur van een instelling.
EnglishLet us take one very simple point of reference: child labour.
Ik wil hier met u samen het zeer eenvoudige criterium van kinderarbeid nader bekijken.
EnglishThere is a pressing need to equip the Union with a point of reference based on the content of this Charter.
In het Verdrag moet daarom snel een verwijzing worden opgenomen naar dit Handvest.
EnglishThe Rules of Procedure are a secondary rather than a primary point of reference.
Wanneer wij redeneren over het Reglement, redeneren wij niet over een primaire bron, maar over een secundaire.
EnglishWhat criteria do we use, which scientific basis is our point of reference?
Welke criteria moeten er worden gehanteerd, van welke wetenschappelijke grondslagen moet er worden uitgegaan?
EnglishThat day is the point of reference for the worldwide fight against so-called international terrorism.
Die dag is de ijkdatum voor de wereldwijde strijd tegen het zogenoemde internationale terrorisme.
EnglishFinally, my last point, with reference to the specific request of the rapporteur, Mr Wijsenbeek, ' But why?
Het laatste punt heeft betrekking op de expliciete vraag van de heer Wijsenbeek: " Maar waarom?
EnglishAffordability must in each case take the groups and regions with the lowest incomes as the point of reference.
De betaalbaarheid moet echter worden gebaseerd op de laagste inkomensgroepen en de armste regio's.
EnglishThis is the best way to solve them, and for that reason the Convention text remains our constant point of reference.
Dat is ook de beste manier om ze op te lossen, en daarom blijft de tekst van de Conventie ons baken.
EnglishFirstly, the necessary visibility of the charter as a point of reference for the citizens.
Ten eerste zeggen wij dat het handvest gemakkelijk toegankelijk moet zijn voor de burger, zodat hij zich er te allen tijde op kan beroepen.
EnglishIn this regard, Europe can constitute a reliable point of reference, and this is also thanks to its model of the social market economy.
Hier kan Europa een betrouwbare referentie zijn, ook dankzij zijn model van sociale markteconomie.
EnglishToday, Mr Maskhadov is an essential point of reference if we want to achieve genuine peace, true peace.
Vandaag de dag is ex-president Maschadov een onontbeerlijk aanknopingspunt als men echte vrede, een reële vrede, tot stand wil brengen.
EnglishI feel that the report is a major political document and will be a point of reference for the Convention in its work.
Mijns inziens is zijn verslag een uiterst belangrijk politiek document dat een baken zal zijn voor de werkzaamheden van de Conventie.
EnglishAgainst such a backdrop, the Commission is aware that it acts as a point of reference providing the system with continuity, stability and dynamism.
De Commissie beseft dat zij een belangrijk baken is en continuïteit, stabiliteit en een dynamisch bestel kan verzekeren.
EnglishThe European list is a good idea, especially if the only people included in it are individuals who represent a genuine point of reference in the spirit of Europe.
De Europese lijst is op zich een goed idee, vooral als er op deze lijsten mensen meedoen die werkelijk de Europese idee uitdragen.
EnglishI wonder, Mr President, who can guarantee - albeit with this point of reference for PCB at hand - that the levels of dioxin present will not harm people?
Ik vraag me af wie ons kan garanderen dat het aanwezige dioxinegehalte, in weerwil van die PCB-referentie, niet gevaarlijk voor de mens is.
EnglishThis information should then be made available to countries as a service, to give them something to use on a voluntary basis as a point of reference.
Die informatie zou dan nadien ter beschikking van de landen moeten worden gesteld, zodat die zich daar op vrijwillige basis naar kunnen richten.