"olympic" için İngilizce-Hollandaca çeviri

EN

"olympic" Hollandaca çeviri

EN olympic
volume_up
{sıfat}

olympic
The Olympic Games coming to London in 2012 is such an opportunity for my region.
De Olympische Spelen die in 2012 naar Londen komen, zijn zo'n kans voor mijn regio.
I take the view that this would sooner be a role for national Olympic committees.
Dit lijkt me eerder op de weg van bijvoorbeeld nationale olympische comités te liggen.
   – We have an Olympic challenge, ladies and gentlemen: 972 amendments.
-- Wij staan voor een Olympische uitdaging, dames en heren: 972 amendementen.
olympic
This clear infringement of the Olympic Charter is unacceptable.
Die duidelijke schending van het Olympisch Handvest kunnen wij niet aanvaarden.
It will consider the creation of an Olympic anti-doping agency.
Er zal sprake zijn van de oprichting van een Olympisch agentschap tegen doping.
With regard to the Olympic truce, we are not talking about anything new.
Wat het Olympisch bestand betreft: dat is geen nieuw idee.

"Olympics" için eşanlamlılar (İngilizce):

Olympics

Hollandaca' de "olympic" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAre you thinking about giving Olympic Airways a chance, Commissioner?
Denkt u dat u Olympic Airways een kans kunt geven, mijnheer de commissaris?
EnglishYesterday, I came to Strasbourg on Olympic Airways flight 165 from Athens to Frankfurt.
Ik ben gisteren naar Straatsburg gekomen met vlucht 165 Athene - Frankfurt van de Olympic Airways.
EnglishWhy does the IOC not respect its own Olympic Charter?
Waarom respecteert het IOC haar eigen Olympic Charter niet.
EnglishSubject: New unlawful aid granted to Olympic Airways
Betreft: Nieuwe onrechtmatige steun aan Olympic Airways
EnglishWe in Greece have Olympic Airways, a company which has not had the slightest accident in 30 years.
Wij in Griekenland hebben Olympic Airways, een maatschappij die al dertig jaar zelfs niet het kleinste ongeluk heeft gekend.
EnglishI appeared in front of it in 1990 in support of the magnificent bid by Manchester to host the Olympic games.
In 1990 heb ik ten overstaan van het IOC het indrukwekkende bod van Manchester voor de organisatie van de Spelen verdedigd.
EnglishFurther, I would like to thank the International Olympic Committee and the European Women and Sport network, which have been very cooperative.
Verder bedank ik het IOC en het Europese netwerk ' vrouwen en sport? voor hun grote behulpzaamheid.
EnglishColonel McKnight's humvee column will drive in at 1547...... on Hawlwadig Road and hold just short of the Olympic Hotel.
Kolonel McKnight's colonne rijdt naar binnen om 15: 47...... via Hawlwadig Road en staat even stil bij het Olympic Hotel.
EnglishMr President, Torrey Canyon, Olympic Bravery, Haven, Amoco Cadiz, Gino, Tanio, so many names we remember with horror.
Mijnheer de Voorzitter, Torrey Canyon, Olympic Bravery, Haven, Amoco Cadiz, Gino, Tanio, allemaal namen met een sinistere bijklank.
EnglishIt is considered that this aid for social purposes should be deducted from the total amount which was granted to Olympic Airways.
Wij zijn van oordeel dat de bijdragen aan het sociaal plan van het totale bedrag voor Olympic Airways moeten worden afgetrokken.
EnglishIt may have been Swissair but it could equally easily have been Sabena or Olympic Airways or another airline.
Het ging toevallig om de Swissair, maar het had net zo goed de Sabena, de Olympic Airways of welke andere luchtvaartmaatschappij dan ook kunnen zijn.
EnglishIn the Court’ s view, the International Olympic Committee’ s anti-doping regulation does not, therefore, fall within Community competition law.
In de ogen van het Gerecht valt de antidopingregelgeving van het IOC dus niet onder het communautaire mededingingsrecht.
EnglishI make a plea on behalf of the Greek people to give Olympic Airways a chance so that we have the security of flying with this airline.
Ik doe een oproep namens het Griekse volk: geef Olympic Airways een kans, zodat wij veilig kunnen blijven vliegen met deze maatschappij.
EnglishThe Commission, through its decision of 7 October 1994, authorised the granting of considerable aid for the reorganisation of Olympic Airways.
De Commissie heeft met haar besluit van 7 oktober 1994 aanzienlijke steun toegezegd aan de herstructurering van Olympic Airways.
EnglishWestbound on Olympic.
EnglishThe decision is one for the International Olympic Committee, though I understand why honourable Members have such strong views on the subject.
De beslissing is aan het IOC, maar ik begrijp waarom de geachte afgevaardigden zulke uitgesproken opvattingen hebben over het onderwerp.
EnglishCommissioner, it is clear from your reply that difficulties still surround Olympic Airways, as they have since 1994.
Mijnheer de commissaris, uit uw antwoord blijkt glashelder dat er nog steeds problemen zijn bij het vraagstuk van de Olympic Airways, problemen die al sedert 1994 aanslepen.
EnglishThe Olympic Charter already states that discrimination on grounds of race, religion, politics, sex or otherwise is unacceptable, so sex is covered.
Ook in de Olympic Charter is het al gezegd: discriminatie op grond van ras, religie, politiek, sekse of anderszins is onaanvaardbaar, dus ook sekse.
EnglishSecondly we call upon the IOC and the International Sports Federations to exclude from participation in future countries which breach the Olympic Charter.
Ten tweede, wij roepen het IOC op én de Internationale Sportfederaties om landen die de Olympic Charter schenden, in de toekomst uit te sluiten van deelname.
EnglishNow you are closing down Olympic Airways because, apparently, the Greek state is financing it and there is no competition with these 'Mickey Mouse ' companies.
Nu gaat u Olympic Airlines sluiten omdat volgens u zeggen die maatschappij door de Griekse overheid wordt gesubsidieerd en er geen concurrentie is met die nepmaatschappijen.