"in a way" için İngilizce-Hollandaca çeviri

EN

"in a way" Hollandaca çeviri

EN in a way
volume_up
{zarf}

in a way (ayrıca: as, as if, as though, what a)
volume_up
als {zarf}
If it does so, that will be regarded as essential progress along the way.
Als dat gebeurt, zal dat beschouwd worden als een wezenlijke stap voorwaarts.
If you really think that 'this is the only way ', a middle way seems weak.
Als je echt het idee hebt " alleen deze manier helpt ", dan is de middenweg slap.
The way forward for Europe is not to avoid the very idea of solidarity.
Europa boekt geen vooruitgang als de solidariteitsgedachte terzijde wordt geschoven.
in a way (ayrıca: as if, as though)
In this way we were widening the whole approach, as it were.
Op deze manier hebben we als het ware het hele uitgangspunt verruimd.
Het ene schandaal lokt als het ware het andere schandaal uit.
How could it respond, in a way, to acknowledge or subvert the fact that we're looking at it?
Hoe zou ze als het ware reageren op het erkennen of negeren van het feit dat we ernaar kijken?
in a way (ayrıca: as if, as though)

Hollandaca de "in a way" için benzer çeviriler

in edat
in-
a tanımlık
Dutch
a edat
way isim

Hollandaca' de "in a way" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis is a way in which they may improve their position in exactly this respect.
Dit is een manier waarop zij hun positie juist in dit opzicht kunnen verbeteren.
EnglishIt should, therefore, apply in the same way to the fifteen members of the Union.
Het zou dus in gelijke mate moeten gelden voor de vijftien lidstaten van de Unie.
EnglishThose toxins find their way into the scarce water sources or pollutes arid land.
Dat gif komt in het schaarse water terecht of verontreinigt verdroogde gronden.
EnglishIn this way, BSE became the cause of a complete overhaul of European food policy.
BSE werd zo aanleiding om het hele Europese voedselbeleid ingrijpend te herzien.
EnglishMuch of what the Commissioner has said reflects the Council’ s way of thinking.
Veel van wat de commissaris heeft gezegd, komt overeen met de visie van de Raad.
Englishmore than the way most women's faces not only were never made up during the day,
meer nog dan aan de gezichten die overdag meestal zonder enig spoortje make-up,
EnglishMy compliments to Mrs Banotti for the way in which she has got the process going.
Ik wil mevrouw Banotti feliciteren met de manier waarop zij dit heeft aangepakt.
EnglishThere is very little in the way of appropriations to meet these targets, however.
In verhouding tot deze doelen zijn de financiële middelen echter zeer bescheiden.
EnglishI think that this approach, evident in France and Germany, is not the way forward.
Ik denk dat deze weg, die Frankrijk noch Duitsland vreemd is, niet de juiste is.
EnglishThen we must also get the debate on the revision of the pension system under way.
Dan moeten we het debat over de herziening van het pensioenstelsel ook starten.
EnglishIn that way, more specific research infrastructure can be created and developed.
Aldus kan er meer specifieke onderzoeksstructuur ontstaan en worden opgebouwd.
EnglishAs you know, Mr MacCormick has already raised this question in a different way.
Zoals u weet heeft de heer MacCormick deze vraag al op een andere manier gesteld.
EnglishAnd I wonder if that is really justice for them, to get their rights in that way.
Ik vraag me af of dat wel rechtvaardig is voor hen, om zo hun rechten te krijgen.
EnglishWe now have a more democratic view and way of making music -- a two-way street.
We hebben nu een meer democratische kijk op musiceren: een tweerichtingsstraat.
EnglishThe way we do that, actually, is with a method, which we call the transit method.
De manier waarop we dat doen is met een methode die we de transit-methode noemen.
EnglishI think this alternative way of spending development funding is an excellent idea.
Deze alternatieve besteding van ontwikkelingsgelden vind ik een uitstekend idee.
EnglishThere is no way that we can support the political line which the report depicts.
Ik kan mij absoluut niet verenigen met de door het verslag beschreven beleidslijn.
EnglishIn my own country, Sweden, a national election campaign is under way right now.
In mijn land, Zweden, is op dit moment een nationale verkiezingscampagne bezig.
EnglishUnfortunately, we have not been able to influence events in a very positive way.
Het is ons echter niet gelukt de gebeurtenissen daar positief te beïnvloeden.
EnglishIt is not advisable for a parliament to financially restrict itself in this way.
Het is voor een parlement ondoenlijk op deze wijze te korten op de financiën.