"edifice" için İngilizce-Hollandaca çeviri

EN

"edifice" Hollandaca çeviri

EN

edifice {isim}

volume_up
edifice (ayrıca: building)
The same is true of the edifice that was founded on the Treaty of Rome.
Hetzelfde geldt voor het gebouw dat zijn fundering kreeg in het Verdrag van Rome.
Will the Socialist-led governments manage to complete the edifice?
Zullen de regeringen met een socialistische meerderheid in staat zijn het gebouw te voltooien?
If ever there was an example of budgetary irresponsibility, it is the grandiose edifice currently taking shape in Brussels.
Als er ooit een voorbeeld is geweest van budgettaire onverantwoordelijkhheid, dan is het wel het pompeuze gebouw dat nu in Brussel vorm begint te krijgen.
This agreement is designed to keep the whole crumbling edifice of the EU in place.
Dit Akkoord is tot stand gekomen om het afbrokkelende bouwwerk van de EU overeind te houden.
The edifice that is the European Union should not end up like the Tower of Babel.
Het Europees bouwwerk mag niet zo eindigen als de toren van Babel.
So I wonder, Mr President, whether this whole edifice is not set to come tumbling down.
Nu vraag ik mij af of een dergelijk bouwwerk niet gedoemd is in te storten.

"edifice" için eşanlamlılar (İngilizce):

edifice
English

Hollandaca' de "edifice" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe are building a major political edifice, and every brick in the wall counts.
Wij bouwen aan een imposant politiek project en iedere fase telt hier mee.
EnglishThis is so serious that it could endanger the whole edifice of reforms.
Deze situatie is zo ernstig dat de invoering van hervormingen hierdoor in gevaar kan komen.
EnglishAnd is not this lesson we have learned the very raison d'être for the edifice we call European integration?
En ligt in die les niet juist de bestaansgrond van de constructie die Europese integratie heet?
EnglishThere must be no glass ceilings in the European edifice.
Wij kunnen Europa niet tegen de vrouwen tot stand brengen.
EnglishCross-border and interregional cooperation form one of the main pillars of the European edifice.
Grensoverschrijdende en interregionale samenwerking is een van de belangrijkste grondpijlers bij de bouw van het Europese Huis.
EnglishAnyone who reproaches me for not having come here with a complete edifice is absolutely right.
Men heeft mij verweten dat ik niet met een volledig plan hier naar toe ben gekomen en wat dat betreft heeft men niet geheel ongelijk.
EnglishHowever, the question for me is whether or not we can expect people to feel anything like passionate about Europe as an edifice.
Of men ooit zoiets als hartstocht kan vragen voor Europa als constructie, dat is voor mij nog maar de vraag.
EnglishA global approach to the financial edifice is called for, both at internal European Union level and at international level.
Nodig is een totale aanpak van de financiële architectuur, zowel binnen de Europese Unie als op internationaal niveau.
EnglishThe terrorist law and European arrest warrant are the last bricks in the edifice of a nightmarishly suppressive mechanism.
Met de terreurwet en het Europees arrestatiebevel wordt de laatste hand gelegd aan een verschrikkelijk repressiemechanisme.
EnglishBut the way in which European unanimity was brought about has once again exposed the cracks in the European edifice.
Maar de wijze waarop de Europese eensgezindheid tot stand is gekomen, heeft nog maar eens de zwakheden blootgelegd van de Europese constructie.
EnglishMr President, whereas peace, democracy, freedom and social justice should be the cornerstones of the European edifice, what does the Council believe in?
- Mijnheer de Voorzitter, Europa zou op vier pijlers moeten rusten: vrede, democratie, vrijheid en sociale rechtvaardigheid.
EnglishIf we do not defend them with a very determined political will, the whole foundation of the European edifice will be in danger of crumbling.
Als wij deze rechten niet met een uiterst sterke politieke wil verdedigen, dan dreigt de hele basis van de Europese constructie uiteen te vallen.
EnglishBut in the hands of pragmatic bureaucrats, all this becomes in the long run is an empty shell, an edifice, as you said in your speech.
Geef dat allemaal in handen van de bureaucratische pragmatiek en u houdt op den duur alleen nog maar een constructie over en dat was het begin van uw rede.
EnglishWhat is certain is that by acting accordingly, the Dutch presidency will make its own contribution to the edifice of a Europe of poverty and unemployment.
Het is evenwel zeker dat het met de desbetreffende acties zijn steentje zal bijdragen tot de totstandbrenging van het Europa van de armoede en werkloosheid.
EnglishAgriculture was a hallowed common policy; it was the cement which held the European edifice together and today it is the main loser in the budgetary debate.
De landbouw is tot gemeenschappelijk beleid verheven, was het cement van de Europese constructie en is vandaag de grote verliezer in de begrotingsdiscussie.
EnglishBecause they do not have systems of environmental inspection which form the essential raft on which the whole edifice of compliance with European environment law is built.
Omdat zij niet beschikken over milieu-inspectiesystemen, die nu juist het fundament vormen waarop de naleving van Europese regelgeving gebaseerd moet zijn.
EnglishEven senior representatives of the IMF speak of the need for control of capital movements as a key element in a new international financial edifice.
Zelfs hoge vertegenwoordigers van het IMF spreken over de noodzaak van controles op het kapitaalverkeer als centraal element van een nieuwe internationale financiële architectuur.
EnglishIf such things take place in a Europe we would like to regard as a joint Europe and we do not worry about them, then there is something seriously wrong with the very edifice of Europe.
Als in het Europa waarvan wij willen dat het een gemeenschappelijk Europa is, dergelijke dingen gebeuren zonder dat ons dat met zorg vervult, dan is er iets ergs aan de hand met de Europese opbouw.