"to contribute" için İngilizce-Hollandaca çeviri

EN

"to contribute" Hollandaca çeviri

EN to contribute
volume_up
[contributed|contributed] {fiil}

That is what is crucial, and the Commission can contribute in various ways.
Dat is namelijk doorslaggevend en de Commissie kan daaraan heel wat bijdragen.
I hope that the Luxembourg summit on employment will contribute to this.
Ik hoop dat de top van Luxemburg over de werkgelegenheid hiertoe zal bijdragen.
And this is the task to which we in the European Union must contribute.
Vanuit de Europese Unie moeten wij bijdragen aan de verwezenlijking van dit doel.
to contribute (ayrıca: to add, to bring in, to put in)
I would like to thank Mrs Jackson, Mr Bowe and Mr Eisma for having contributed relevant points of view that undoubtedly improve the report.
Ik bedank mevrouw Jackson en de heren Bowe en Eisma voor het inbrengen van hun standpunten, die het verslag beslist verbeteren.
I am also proud that the Commission was able to contribute so much to this European Council, feeding the debate with ideas and pointing the way forward.
Verder ben ik er trots op dat de Commissie zoveel heeft kunnen bijdragen aan deze Europese Raad, waardoor zij ideeën in het debat kon inbrengen en de weg voorwaarts kon wijzen.
to contribute
volume_up
bijdrage leveren {fi.}
This indepth political dialogue should contribute to that stability.
Deze geïntensiveerde politieke dialoog moet daartoe een bijdrage leveren.
All three have their particular value and something special to contribute.
Deze hebben alledrie een eigen waarde en kunnen alle een speciale bijdrage leveren.
It goes without saying that the European Union can contribute towards it.
Natuurlijk kan de Europese Unie daaraan een bijdrage leveren.
to contribute
volume_up
aandeel leveren {fi.}

Hollandaca' de "to contribute" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Liberal Group has made constructive efforts to contribute to this resolution.
De liberale fractie heeft gepoogd constructief mee te werken aan deze resolutie.
EnglishIt is possible and necessary to contribute to gender equality by means of trade.
De gelijkheid tussen man en vrouw moet en kan vanuit de handel gestimuleerd worden.
EnglishIt does not contribute to the settlement, peace and stability of this continent.
Dat draagt niet bij tot het evenwicht, de vrede en de stabiliteit in dit continent.
EnglishIn addition, other networks, such as Interact or Urbact, contribute to this.
Daarnaast leveren andere netwerken als Interact of Urbact hier een bijdrage aan.
EnglishI believe that the Portuguese Presidency can contribute positively to this.
Ik denk dat het Portugese voorzitterschap hieraan een goede bijdrage kan leveren.
EnglishLike many of you here, I am trying to contribute towards a renaissance in Africa.
Zoals velen van jullie hier, probeer ik bij te dragen tot een heropleving van Afrika.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, I am disinclined to contribute to this debate.
Mevrouw de Voorzitter, waarde collega's, ik wil niet tussenkomen in dit debat.
EnglishHowever, we also need to address the wider factors that contribute to terrorism.
We moeten echter ook de achterliggende oorzaken van terrorisme aanpakken.
EnglishThese reports also contribute to the process of building confidence in the ICT sector.
Deze verslagen bevorderen ook het herstel van het vertrouwen in de ICT-sector.
EnglishFirst and foremost, allotments contribute to improving the environment in cities.
In de eerste plaats zorgen kleine tuinen voor een verbetering van het stedelijk milieu.
EnglishThere are various factors that contribute to corruption as a transnational problem.
Diverse factoren dragen bij tot corruptie als grensoverschrijdend probleem.
EnglishAt the same time, we in the EU, too, must contribute to the reconstruction.
Tegelijkertijd moeten we als Europese Unie ook meehelpen aan de opbouw van het land.
EnglishTherefore we really should do everything in order to contribute to this enlightenment.
Daarom moeten wij alles in het werk stellen om de voorlichting te verbeteren.
EnglishQuite the reverse: we, including the new Members, should contribute more.
Integendeel, onze bijdrage, ook die van de nieuwe leden, moet worden verhoogd.
EnglishBoth reports contribute significantly to an important European-Union-level debate.
Beide verslagen leveren een aanzienlijke bijdrage aan een belangrijk debat op EU-niveau.
EnglishIn this way our structural policy itself will contribute to regionalisation.
Op die wijze zou ons structuurbeleid zelf de regionalisering in de hand kunnen werken.
EnglishThe creative industries in Europe contribute some 12 % to Europe's GDP.
De creatieve sectoren in Europa zijn goed voor 12 procent van het BBP van Europa.
EnglishWe are returning to Europe to contribute our knowledge and experience.
We keren terug in Europa om met onze kennis en ervaring een bijdrage te leveren.
EnglishWe support the Interim Agreement in the hope that it will contribute to this.
Wij steunen de interimovereenkomst in de hoop dat deze daartoe bijdraagt.
EnglishI hope that this report may contribute to this process and again thank the rapporteur.
Ik hoop dat dit verslag hiertoe een bijdrage kan zijn en dank nogmaals de rapporteur.