"acquired rights" için İngilizce-Hollandaca çeviri

EN

"acquired rights" Hollandaca çeviri

EN acquired rights
volume_up
{çoğul}

acquired rights
volume_up
verworven rechten {çoğ.}
It included clauses on the acquired rights, the so-called 'grandfather clause '.
Het bevatte bepalingen over verworven rechten, de uitzonderingsclausule.
Secondly, acquired rights will be preserved for all time.
Ten tweede, verworven rechten dienen te allen tijde te worden behouden.
Also in this field there are acquired rights, which it would be unfair to modify in a backdated fashion.
Ook op dit punt bestaan er namelijk verworven rechten, die niet zomaar met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast.

Hollandaca' de "acquired rights" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe European Parliament acquired much-improved codecision rights.
De medebeslissingsbevoegdheid van het Europees Parlement werd aanzienlijk versterkt.
EnglishSubject: Misapplication of the Acquired Rights Directive with respect to British lecturers
Betreft: Onjuiste toepassing van de richtlijn betreffende het behoud van rechten op Britse docenten
EnglishAfter all, it is not just that Parliament has acquired more rights and is asserting them.
Het gaat er echter niet alleen om dat het Europees Parlement nu meer rechten heeft en die ook gebruikt.
EnglishAt the same time, an all-out attack has been launched within the European Union on the rights acquired by the workers.
Tegelijkertijd heeft men in de Europese Unie een frontale aanval geopend op de verworvenheden van de werknemers.
EnglishThey thought that under the Acquired Rights Directive they had some hope of protection of their rights.
Zij dachten dat ze op grond van de richtlijn betreffende het behoud van rechten mochten hopen op de bescherming van hun rechten.
EnglishThe European Union should proclaim one general principle, to wit, that the social rights acquired in Member States may not be restricted.
De Europese Unie zou het algemene beginsel moeten aanhangen dat de verworven sociale rechten in de lidstaten niet mogen worden aangetast.
EnglishIt included the full protection of the acquired pension rights, the existing pension rights of Members, and other elements as well.
De verworven pensioenrechten, de bestaande pensioenrechten van de leden en nog andere elementen werden met ons amendement volledig veiliggesteld.
EnglishA genuine social constitution ought to bring together, from the top down, the best acquired rights for work, women, immigrants and citizens.
Een echte sociale grondwet zou van bovenaf de belangrijkste sociale verworvenheden opleggen ten behoeve van de werknemers, de vrouwen, de immigranten en de burgers.
EnglishIn this difficult balancing act between various interests, account must also be taken of rights acquired by third parties who have purchased items in good faith.
Bij het zoeken naar een evenwicht tussen de verschillende belangen moet zeker ook rekening worden gehouden met de rechten van derden die te goeder trouw handelen.
EnglishIf it is, we shall have an even more conservative and autocratic institutional framework which will render the constitutionally protected rights acquired by the workers useless.
Dit zal leiden tot een nog conservatiever en autoritairder institutioneel kader en zal de grondwettelijk vastgelegde rechten van de werknemers totaal onderuit halen.
EnglishIn recent decades the spotlight has been very much on social rights, but at the same time we seem to have forgotten that rights, when acquired, create just as much responsibility.
In de afgelopen decennia zijn de sociale rechten sterk naar voren gekomen, maar tegelijkertijd zijn we het besef kwijtgeraakt dat verkregen rechten even zoveel verantwoordelijkheden scheppen.