"work programme" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"work programme" Fince çeviri

EN work programme
volume_up
{isim}

work programme
The Commission work programme for 2010 has established the right priorities.
Komission työohjelma vuodeksi 2010 sisältää oikeansuuntaisia prioriteetteja.
The Commission's work programme for 2011 is clearly based on continuity.
Komission työohjelma vuodelle 2011 perustuu selvästi jatkuvuuteen.
(SK) Mr President, the work programme submitted is ambitious.
(SK) Arvoisa puhemies, käsiteltävänämme oleva työohjelma on kunnianhimoinen.

Fince de "work programme" için benzer çeviriler

work isim
to work fiil
programme isim
Finnish
to programme fiil

Fince' de "work programme" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe hope the Commission can include this type of activities in its work programme.
Toivomme, että komissio voi sisällyttää tämänkaltaisen toiminnan työohjelmaansa.
EnglishOf its activities, I would stress the adoption of its multiannual work programme.
Viraston toimien osalta haluan korostaa sen monivuotisen työohjelman hyväksymistä.
EnglishThe second concerns, for example, the work programme for environmental strategy...
Toinen kohta liittyy esimerkiksi ympäristöstrategiaa koskevaan työsuunnitelmaan...
EnglishSecond, the Commission is fully committed to delivering its work programme.
Toiseksi komissio on täysimääräisesti sitoutunut työohjelmansa täytäntöönpanoon.
EnglishOne such review is currently taking place with a view to the work programme for 2008.
Tällainen tarkastustyö on parhaillaan käynnissä vuoden 2008 työohjelmaa varten.
EnglishI am pleased that Parliament has rejected the Commission's work programme for 2009.
Olen tyytyväinen siihen, että parlamentti hylkäsi komission vuoden 2009 työohjelman.
English(GA) I approve of the Commission's projected legislative and work programme.
(GA) Suhtaudun myönteisesti komission suunnittelemaan lainsäädäntö- ja työohjelmaan.
EnglishThis will not solely concern the Commission’s legislative and work programme for 2005.
Tämä ei koske ainoastaan komission lainsäädäntö- ja työohjelmaa vuodeksi 2005.
EnglishLet me now focus on the Commission Legislative and Work Programme for 2008.
Keskustelkaamme nyt komission vuotta 2008 koskevasta lainsäädäntö- ja työohjelmasta.
EnglishI have left perhaps the most important message about the 2006 work programme until last.
Ilmoitan viimeiseksi kenties tärkeimmän vuoden 2006 työohjelmaa koskevan sanoman.
EnglishThe Elles report includes a proposal for a work programme in paragraph 26.
Ellesin mietinnössä on ehdotus työohjelmasta, jota esitellään lyhyesti kohdassa 26.
EnglishMr Barroso has outlined an ambitious programme of work for the Commission.
Komission puheenjohtaja Barroso on esitellyt komission kunnianhimoisen työohjelman.
EnglishTherefore, the Commission has decided to withdraw it from its work programme for 2003.
Sen vuoksi komissio on päättänyt jättää ehdotuksen pois vuoden 2003 työohjelmastaan.
EnglishLithuania's youth are taking an active part in the work of the current programme.
Liettuan nuoret osallistuvat aktiivisesti nykyisen ohjelman toimintaan.
EnglishUnfortunately, work on the annual programme has not always proceeded so well.
Valitettavasti vuosiohjelmaa koskeva työ ei ole aina sujunut niin hyvin.
EnglishFinally, the annual work programme should come to a vote here in Parliament.
Lopuksi vuotuisesta työohjelmasta pitäisi äänestää täällä täysistunnossa.
EnglishIf we do this, we will be helping - at least - to extend the Decent Work programme.
Näin toimimalla voimme vihdoinkin laajentaa ihmisarvoisen työn ohjelmaa.
EnglishWe do not see either of these proposed measures included in the work programme.
Kumpikaan näistä ehdotetuista toimenpiteistä ei sisälly työohjelmaan.
EnglishTo this end, the Barcelona Declaration and its work programme emphasise:
Barcelonan julistuksessa ja työohjelmassa korostetaankin seuraavia seikkoja:
EnglishYou have taken 12 pages for five years and 18 pages for one year' s work programme.
Te tarvitsitte viittä vuotta varten 12 sivua ja yhden vuoden työohjelmaa varten 18 sivua.