"task force" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"task force" Fince çeviri

EN task force
volume_up
{isim}

task force (ayrıca: crew, workgroup, working group)
It will be in light of that report that the task force will meet again in September.
Työryhmä kokoontuu uudelleen syyskuussa tuon selvityksen perusteella.
The task force has reached a consensus on the development of a conceptual framework.
Työryhmä on päässyt yhteisymmärrykseen yhteisen käsitteistön luomisesta.
From now on, a task force will be at work which includes the parliamentary services.
Tästä lähtien työtä tekee työryhmä, joka koostuu parlamentin yksiköistä.
task force (ayrıca: commission, committee)

Fince de "task force" için benzer çeviriler

task isim
Finnish
to task fiil
force isim
to force fiil

Fince' de "task force" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Baia Mare Task Force' s final report reaffirmed the need for these measures.
Baia Mare -työryhmän loppuraportissa vahvistettiin näiden toimien välttämättömyys.
EnglishA special police task force and the independent Melo Commission were set up.
Tämän johdosta perustettiin poliisin erikoisryhmä ja riippumaton Melon komitea.
EnglishBack in 1994 the then UCLAF - the predecessor of OLAF - set up a Cigarettes Task Force.
Vuonna 1994 silloinen UCLAF - OLAFin edeltäjä - perusti savuke-erikoisyksikön.
EnglishIn 1997 we decided to establish a task force to assist UCLAF in its duties.
Vuonna 1997 päätimme muodostaa työryhmän, jotta UCLAF voisi harjoittaa toimintaansa.
EnglishThe Socialist group has set up a task-force to tackle its own consultations.
Sosialistiryhmä on perustanut erikoisryhmän edistämään omia neuvottelujaan.
EnglishIt should not be the EU's task to force countries to use more pesticides.
EU:n tehtävänä ei saisi olla maiden pakottaminen käyttämään enemmän torjunta-aineita.
EnglishThe United Nations has started to do this through its financial action task force.
Yhdistyneet Kansakunnat on aloittanut taistelun rahanpesunvastaisen toimintaryhmän avulla.
EnglishUCLAF's powers have been increased and in 1997 it was given the status of a task force.
UCLAFin toimivaltuuksia on laajennettu; se korotettiin työryhmän asemaan vuonna 1997.
EnglishIn my opinion it is good that the Commission has now established a cybersecurity task force.
Mielestäni on hyvä, että komissio on nyt asettanut tietoturvallisuuden työryhmän.
EnglishWork with the Commission's Smart Grids Task Force is also advancing.
Myös älykkäitä verkkoja käsittelevän komission työryhmän kanssa tehtävä työ etenee.
EnglishI have, for instance, asked the agency to contribute to the work of the Roma task force.
Olen esimerkiksi pyytänyt virastoa osallistumaan romanityöryhmän työhön.
EnglishRegarding the task force, I agree with those who say that it must be ambitious.
Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka katsovat, että työryhmän on toimittava kunnianhimoisesti.
EnglishLast week's communication already constitutes a significant contribution to the task force.
Viimeviikkoinen tiedonanto vaikuttaa jo huomattavalla tavalla työryhmään.
EnglishThat is exactly what the cyber-security task force is proposing.
Juuri tähän tietoturva-asioiden osaamiskeskittymän perustamisella tähdätään.
EnglishI will transform the existing Directorate into a task force within the secretariat-general.
Muunnan olemassa olevan osaston pääsihteeristön sisäiseksi työryhmäksi.
EnglishI hope that the work of the task force will soon produce concrete results.
Toivon, että toimintaryhmän työstä on pian konkreettisia tuloksia.
EnglishThe Council will, however, then discuss the matter further in light of the task force's conclusions.
Neuvosto keskustelee asiasta kuitenkin jatkossa työryhmän päätelmien perusteella.
EnglishI therefore welcome the approach taken by the Employment Task Force chaired by Wim Kok.
Tämän vuoksi pidän Wim Kokin johtaman työllisyystyöryhmän omaksumaa lähestymistapaa myönteisenä.
EnglishBy setting up a task force you have recognised that it is a serious problem across the Union.
Perustamalla työryhmän olette tunnustaneet sen olevan vakava ongelma kaikkialla unionissa.
EnglishI cannot at this stage anticipate the conclusions of the task force.
En pysty tässä vaiheessa ennakoimaan työryhmässä tehtäviä päätelmiä.