EN right
volume_up
{isim}

right (ayrıca: court, entitlement, justice, permission)
volume_up
oikeus {isim}
They are deprived of the right of representation even if they had a right to vote.
Heiltä on viety oikeus edustukseen, vaikka heillä oli oikeus äänestää.
The right to an abortion is not a human right; it is a violation of a human right.
Oikeus raskaudenkeskeytykseen ei ole ihmisoikeus vaan ihmisoikeusloukkaus.
The right of asylum is a precious right as it is a right inherent to the human being.
Turvapaikkaoikeus on arvokas oikeus, koska se on ihmiselle olennaisesti kuuluva oikeus.
right
volume_up
oikea {isim}
In all likelihood, the method of decision-making laid down in the treaties is the right one.
Mitä todennäköisimmin perustamissopimuksissa määrätty päätöksentekomenettely on oikea.
The invitation to declare dementias one of the priority areas of healthcare is right.
Kehotus julistaa dementiat yhdeksi terveydenhoidon painopisteeksi on oikea.
That is why the approach that you have described, Commissioner, is the right one.
Siksi kuvailemanne lähestymistapa, arvoisa komission jäsen, on oikea.
right
Firstly, Europe is not governed by the Right, but by the Liberal Centre-Right.
Eurooppaa ei ensinnäkään hallitse oikeisto, vaan liberaali keskustaoikeisto.
Our reply as Socialists must be that Europe is governed by the Right.
Vastauksemme sosiaalidemokraatteina on, että Eurooppaa hallitsee oikeisto.
The right's rejection of these requests is particularly regrettable.
On erityisen valitettavaa, että oikeisto kieltäytyi hyväksymästä näitä vaatimuksia.

Fince' de "right" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishYou have the key to nudging things in the right direction, Commissioner Kinnock.
Komission jäsen Kinnock, teillä on mahdollisuus sysätä asioita oikeaan suuntaan.
EnglishIn this respect, the Austrian presidency has been a step in the right direction.
Tässä mielessä Itävallan puheenjohtajakaudella on otettu askel oikeaan suuntaan.
EnglishThis report is an extremely useful reminder, which comes at just the right time.
Mietintö on erittäin hyödyllinen muistutus, joka osuu juuri oikeaan ajankohtaan.
EnglishWe can only maintain a competitive edge if our workforce has the right training.
Voimme säilyttää kilpailuedun vain, jos työvoimallamme on oikeanlainen koulutus.
EnglishPersonally I think that almost everything the report says is on the right track.
Minun mielestäni melkein kaikki, mitä mietinnössä sanotaan, on oikeilla jäljillä.
EnglishWe do not want to restrict the right of European citizens to individual mobility.
Emme halua rajoittaa Euroopan kansalaisten oikeutta yksilölliseen liikkuvuuteen.
EnglishThey threaten fundamental human rights such as the right to life and healthcare.
Ne uhkaavat keskeisiä ihmisoikeuksia kuten oikeutta elämään ja terveydenhuoltoon.
EnglishFirst of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.
Ensinnäkin se on oikeudellinen kysymys: teollis- ja tekijänoikeuksien rikkominen.
EnglishYes, the Commissioner was quite right to refer to the obligation to get results!
Arvoisa komission jäsen, mainitsitte tulosvelvoitteen. Miten oikeassa olettekaan!
EnglishThe problem is that, right now, we do not trust you after what happened in July.
Ongelmana on se, että juuri nyt emme luota teihin heinäkuun tapahtumien vuoksi.
EnglishMr Castagnède is also right to call for more transparency and more information.
Herra Castagnède sanoo myös perustellusti: enemmän avoimuutta ja enemmän tietoa.
EnglishI have supported this idea right from the very beginning of my mandate as an MEP.
Olen tukenut tätä ajatusta aivan Euroopan parlamentin jäsenyyteni alusta saakka.
EnglishMember States losing their right to veto the budget: another reason for a party!
Jäsenvaltiot menettävät talousarviota koskevan veto-oikeuden: toinen juhlan aihe!
EnglishThere is a great need for the latter, but the two cannot be connected right now.
Jälkimmäiselle on nyt suuri tarve, mutta näitä kahta ei voida yhdistää juuri nyt.
EnglishIn my view it is also right that the rapporteur has cut expenditure on canteens.
Mielestäni on myös oikein, että esittelijä on karsinut ruokalatoiminnan menoja.
EnglishFace up to the challenges in your own right rather than merely targeting others!
Tarttukaa haasteisiin myös itse sen sijaan, että vaaditte sitä ainoastaan muilta.
EnglishI believe it is one that both the EU and Korea can win if we get the right deal.
Uskon, että sekä EU että Korea voittavat, jos saamme aikaan oikean sopimuksen.
EnglishMrs De Keyser is right to say that it is precisely this that the EU cannot accept.
Véronique De Keyser on oikeassa todetessaan, että juuri tätä EU ei voi hyväksyä.
EnglishA moment ago you criticised the lack of Community preference, and you are right.
Hetki sitten arvostelitte yhteisön etuuskohtelun puutetta, ja olette oikeassa.
EnglishI personally hope that inspections are intensified right now - before Christmas.
Toivon henkilökohtaisesti, että tarkastuksia tehostetaan juuri nyt - ennen joulua.